Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
MOM-B
MOM-systemet (matfiskanlegg - overvåking - modellering) er et system for standardisering av miljøovervåkings for oppdrettsanlegg i sjø. Alle lokaliteter som er i bruk, skal regelmessig miljøovervåkes. MOM-B-undersøkelsene beskriver anleggets påvirkning på selve lokaliteten ved grabbprøver under anlegget med en 0,025 m² stor grabb, og undersøkelsene følger Norsk Standard 9410:2007. 

Hvert grabbhogg blir undersøkt med hensyn på tre sedimentparametre, som alle gis poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av tilførsler av organisk stoff. Jo høyere poeng, jo mer påvirket. Faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse og en sensorisk undersøkelse der forekomst av gassbobler, lukt og sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av deponert slam skal angis. Det skal tas minst ti grabbhogg, og det er samlet gjennomsnitt for alle forholdene som fastsetter tilstanden.
 
Digitroll publiseringsløsning