Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
MOM-C

MOM-C-undersøkelsene beskriver anleggets kvalitative og kvantitative påvirkning på resipienten, og gir kunnskap om miljøtilstanden ved anlegget, i overgangssonen og i selve resipienten. Undersøkelsene omfatter i hovedsak bunnprøver, der både fauna og sedimentkvalitet inngår. Dyrene bestemmes til art så langt som mulig, mens bunnsedimentet analyseres for surhet pH og redokspotensial Eh, tørrstoffinnhold, kornstørrelse og glødetap, samt innhold av TOC, nitrogen, fosfor, sink og kobber. Det benyttes en 0,1 m² stor grabb ved prøvetakingen, og vi benytter: 
Norsk Standard NS 9410: 2007: “Miljøovervåking av marine matfiskanlegg”, 
Norsk Standard NS-EN ISO 5667-19:2004: ”Vannundersøkelse. Prøvetaking. Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder”.
 
Digitroll publiseringsløsning