Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
EUs vannrammedirektiv
EU-karakteriseringer av vassdrag i Bergen
EU-karakteriseringer av vassdrag i Bergen
Rådgivende Biologer AS har siden 2003 deltatt i tilretteleggingen av EUs Vannrammedikretiv for norske forhold. Sammen med Multiconsult AS og også Havforskningsinstituttet har vi utarbeidet Veileder for identifisering av sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) både i vassdrag og kystvann i Norge, og alle kystvannforekomstene i landet er gjennomgått med identifisering av kandidater for SMVF. 

Videre var vi med på de første fullkarakteriseringene av enkeltvassdrag, der vi sammen med Multiconsult hadde ansvar for Sør-Vestlandet. Det omfattet både Orrevassdraget med Jærens Rev og Suldalsvassdraget i Rogaland, samt Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. 

Vi bisto også ved utarbeidelse av hele databasen for grovkarakterisering av Sør-Vestlandet, fra Vest-Agder til og med Møre, og den påfølgende overdragelse til og opplæring av Fylkesmennene for det videre ansvaret for vanndirektivet. Lokalt har vi utarbeidet innledende EU-karakteriseringer for hele Bergen og Voss kommuner. Vi benytter selvsagt dette nye verktøyet ved alle de overvåkingsopplegg der det er aktuelt.


 
Digitroll publiseringsløsning