Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Arbeid på taksonomilaboratoriet
Korrekt artsbestemmelse og omfattende artskunnskap er et viktig grunnlag for mange tjenester Rådgivende Biologer AS leverer. På taksonomilaboratoriet jobber vi med artsbestemmelse av arter i sjø og ferskvann med fokus på marin bløtbunnsfauna og marine makroalger. Resultatene inngår indeksberegning etter gjeldende standard for bl.a. resipientundersøkelser, C-undersøkelser for marint oppdrett, konsekvensutredninger av marint mangfold.
 
Digitroll publiseringsløsning