Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Marinbiologiske undersøkelser
Grønn sjøanemone
Grønn sjøanemone
Rådgivende Biologer AS tilbyr et bredt spekter av marinbiologiske undersøkelser, der en kan beskrive sjøområdene, miljøtilstanden og det biologiske mangfoldet i det aktuelle området. Undersøkelsene kan omfatte de åpne vannmasser, strandsonen (litoralen) og sjøbunnen (sublitoralen) på hardbunn og bløtbunn. 

Marinbiologiske undersøkelser kan brukes til klassifisering etter EUs Vannrammedirektiv, konsekvensvurderinger, resipientundersøkelser knyttet til kommunale avløp eller oppdrett. De kan også registrere endringer over tid grunnet effekter av klima, tilførsler av forurensning eller ved fysiske inngrep i det marine samfunnet. Marinbiologiske undersøkelser kan derfor inneholde mange ulike elementer i ulike kombinasjoner.  • Biologiske forhold
  • Naturtypekartlegging
  • Strandsonekartlegging 
  • Dykkeregistreringer 
  • Analyse av bløtbunnfauna

 
Digitroll publiseringsløsning