Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Undersøkelser på land
Undersøkelse av naturtypen hul eik
Undersøkelse av naturtypen hul eik
Rådgivende Biologer AS tilbyr et bredt spekter av naturfaglige undersøkelser på land. Vi har spesialkompetanse på karplanter, moser og lav, og har samarbeidspartnere som kan dekke opp andre organismegrupper ved behov, for eksempel sopp og fugl.

For klassifisering av natur på land har Rådgivende Biologer AS kompetanse på vegetasjonskartlegging og naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 og Naturtyper i Norge, versjon 2.0.

Vi utarbeider konsekvensutredninger i forbindelse med ulike plan- og inngrepssaker, og gir faglige innspill på avbøtende tiltak og forslag til eventuelle oppfølgende undersøkelser. Vi har GIS-kompetanse og utarbeider temakart og gjennomfører arealanalyser. Vi dekker fagfeltene naturmangfold og naturressurs i Statens Vegvesen sin håndbok om konsekvensanalyser.

Vi har også erfaring med å utarbeide handlingsplaner for arter, skjøtselsplaner for kulturmark og forvaltningsplaner for verneområder. 

 
Digitroll publiseringsløsning