Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Planktonundersøkelser
Vannloppen, Daphnia longispina
Vannloppen, Daphnia longispina


Undersøkelser av dyreplankton forteller mye om forholdene i en innsjø. Dyreplankton har ulike miljøpreferanser. Flere arter er også sterkt utsatte for beitepress. Artssammensetningen gir derfor verdifull informasjon om både vannkjemi og fiskesamfunnet. 

Rådgivende Biologer AS har svært god  kompetanse på artsbestemming av dyreplankton. Årlig oppdager vi arter som tidligere ikke var kjent fra den norske fauna.

Innsamling av plankton er også viktig for å registrere det biologiske mangfoldet i innsjøer. Store deler av planktonmaterialet som er innsamlet av Rådgivende Biologer AS, er nå registrert i artsdatabanken. 
Digitroll publiseringsløsning