Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Kjemiske forhold i ferskvann og sjøvann
Vann og sedimenter kan inneholde en rekke ulike stoffer, som påvirker på forskjellig vis. Noen stoffer, som plantenæringsstoffer, er helt nødvendige for vekst av alger, og dermed for hele næringskjeden via dyreplankton til fisk, men for høye konsentrasjoner kan i verste fall føre til oppblomstring av giftalger. Andre stoffer, som enkelte organiske miljøgifter, kan være dødelige for enkelte organismer selv ved lave konsentrasjoner.

Sedimentkvalitet
 Sedimentprøve
Sedimentprøve
Det organiske innholdet i sedimentet blir bestemt ved hjelp av glødetapsanalyse, og kan variere mye ut fra tilførsler og strømforhold, og om det er et tersklet område med sedimenterende forhold eller ikke.

Kornfordelingen er den relative fordelingen av grus, sand, silt og leire i sedimentet, og kan fortelle mye om strøm- og sedimenteringsforholdene på prøvestedet.

Vannkvalitet
 Hydrografisk profil i Lungårdsvatnet
Hydrografisk profil i Lungårdsvatnet
Næringssaltene fosfor og nitrogen er viktige for algevekst, men store tilførsler kan føre til eutrofiering (overgjødsling) og algeoppblomstring. Rådgivende Biologer AS tar prøver for måling av næringssaltinnhold, samt innhold av partikler (turbiditet) og klorofyll, og for artsbestemmelse og telling av planktonalger. Måling av tarmbakterier (E. coli) kan være viktig ved vurdering av spredning og eventuell lekkasje fra kloakkutslipp.


Miljøgifter
Forurenset hardbunn
Forurenset hardbunn
Miljøgifter og tungmetaller kan være giftige for livet i vann, og slike tilførsler kan akkumulere i næringskjedene. 

Undersøkelser av miljøgifter utføres derfor både i vannmassene, i bunnsedimenter og også i ulike typer organsimer. SFT har utarbeidet veiledere for klassifisering og vurdering av slike forhold.

  • Biologiske forhold
  • Naturtypekartlegging
  • Strandsonekartlegging 
  • Dykkeregistreringer 
  • Analyse av bløtbunnfauna

 
Digitroll publiseringsløsning