Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Vannkvalitet
 Hydrografisk profil i Lungårdsvatnet
Hydrografisk profil i Lungårdsvatnet
Næringssaltene fosfor og nitrogen er viktige for algevekst, men store tilførsler kan føre til eutrofiering (overgjødsling) og algeoppblomstring. Rådgivende Biologer AS tar prøver for måling av næringssaltinnhold, samt innhold av partikler (turbiditet) og klorofyll, og for artsbestemmelse og telling av planktonalger. Måling av tarmbakterier (E. coli) kan være viktig ved vurdering av spredning og eventuell lekkasje fra kloakkutslipp.


 
Digitroll publiseringsløsning