Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Biologiske forhold i sjø
Biologiske forhold i sjø undersøkes ved en rekke ulike metoder, med tilsvarende stort utvalg av innsamlingsutstyr fra vannhenter og bunngrabb, til ekkoloddregistrering av fisk eller direkte observasjoner i strandsonen eller i sjøen av dykkende marinbiolog. Biologisk mangfold i sjø omhandler alle levende organismer og miljøet de lever i. 


Strandsonekartlegging
Ruteanalyse i strandsonen
Ruteanalyse i strandsonen
Strandsonekartlegging kan utføres både som semikvantitativ og kvantitativ undersøkelse. Semikvantitative undersøkelser registrerer tilstedeværelse og dekningsgrad av alle fastsittende alger og fastsittende/lite bevegelige dyr.

Kvantitativ ruteanalyse utføres ved å registrere antall og dekningsgrad innen en kvadratisk prøverute på 0,5 x 0,5 m, som videre er delt inn i 10 x 10 cm ruter. 

Begge analysene utføres i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007.

Bløtbunnfauna
Vanlig sjøfjær
Vanlig sjøfjær
Bunnfaunaundersøkelser utføres i henhold til Norsk Standard 5667-19:2004. Bunnfaunaundersøkelser utføres med van Veen grabb (0,1 m²), der bunnfauna fra sedimentet, større enn 1 mm, siktes ut, sorteres og artsbestemmes. Statistiske analyser av det biologiske mangfoldet gir grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden i det aktuelle området. 
Naturtypekartlegging i sjø
Piggsjøstjerne
Piggsjøstjerne
Kartlegging av naturtyper (økosystem) er nødvendig for å kunne registrere forekomster som er spesielt viktige for biologisk mangfold eller har særegne biologiske, fysiske eller kjemiske forhold.

Kartlegging av naturtyper kan utføres ved direkte eller indirekte observasjoner, ved hjelp av ulike målinger eller foreliggende informasjon. 

Kartlegging av marint biologisk mangfold gjennomføres i henhold til DN-håndbok  19-2001, revidert 2007 og Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007.  

Dykkerundersøkelser
Strandsonekartlegging
Strandsonekartlegging
Fauna og flora samt substrattype og helning på bunnen nedenfor strandsonen, registreres ved transektdykk i en semikvantitativ skala. Transektdykkene utføres av en dykkende marinbiolog med kompetanse innen marin floristikk og faunistikk, etter Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007.

  • Biologiske forhold
  • Naturtypekartlegging
  • Strandsonekartlegging 
  • Dykkeregistreringer 
  • Analyse av bløtbunnfauna

 
Digitroll publiseringsløsning