Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Dykkerundersøkelser
Strandsonekartlegging
Strandsonekartlegging
Fauna og flora samt substrattype og helning på bunnen nedenfor strandsonen, registreres ved transektdykk i en semikvantitativ skala. Transektdykkene utføres av en dykkende marinbiolog med kompetanse innen marin floristikk og faunistikk, etter Norsk Standard NS-EN ISO 19493:2007.

  • Biologiske forhold
  • Naturtypekartlegging
  • Strandsonekartlegging 
  • Dykkeregistreringer 
  • Analyse av bløtbunnfauna

 
Digitroll publiseringsløsning