Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Kartlegging av naturtyper
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg

Kartlegging av naturtyper er et viktig verktøy for forvaltningen av norsk natur. Kommunene har i all hovedsak gjennomført en slik kartlegging av sine arealer og Miljødirektoratet har finansiert flere kartlegginger av utvalgte naturtyper på landsbasis. Rådgivende Biologer AS har bidratt i denne kartleggingen gjennom prosjekter i flere kommuner og gjennom større regionale prosjekter som kartlegging av bekkekløfter, hule eiker, artsrike veikanter og fremmede arter, og ulike naturfaglige undersøkelser i forbindelse med skogvern. Vi har også kartlagt et større antall naturtyper i forbindelse med konsekvensutredninger. Vi bruker kartleggingsmetoden til Miljødirektoratet (DN-håndbok 13), men har også begynt å ta i bruk Artsdatabankens NIN-system (Naturtyper i Norge). 

 
Digitroll publiseringsløsning