Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Konsekvensutredning

Rådgivende Biologer AS utfører konsekvensvurderinger i forbindelse med ulike inngrep i naturen. Vi har lang erfaring fra utredninger av vannkraftutbygging, nærings- og boligutvikling, samferdsel og annen utbygging av infrastruktur.  

 

Evalueringer i forhold til Naturmangfoldloven (§ 8-12)

Etter at Naturmangfoldloven trådte i kraft, har det blitt økt fokus i forvaltningen på å oppfylle kravene som står i forskriften. Rådgivende Biologer har som rutine å inkludere evalueringer av naturmangfoldloven i våre rapporter, spesielt i konsekvensutredninger. Særlig viktig er vurderingene av § 8 om kunnskapsgrunnlaget og § 10 om samlet belastning. Vi gir råd til kommuner, utbyggere og andre oppdragsgivere for å sikre at kravene i naturmangfoldloven blir oppfylt. 


Vannkraft
 Fossesprøytsone i Tokagjelet
Fossesprøytsone i Tokagjelet

Rådgivende Biologer AS har utført kartlegging og konsekvensvurdering for temaet biologisk mangfold for nærmere 400 småkraftverk (< 10 MW) i Norge etter malen til NVE. I tillegg har vi utredet konsekvensene for flere større vassdragsutbygginger (> 10 MW). Dokumentasjon av lav- og mosearter og fisk- og ferskvannsorganismer er spesielt viktig i slike saker. I tillegg utreder vi temaer som fugler og pattedyr, rødlistearter, landskap, INON-soner, jord- og skogressurser, ferskvannsressurser, brukerinteresser, reindriftsinteresser og verneinteresser. Vi har også erfaring med utarbeidelse av konsesjonssøknader. 


Reguleringsplaner
 Planområdet
Planområdet

Rådgivende Biologer AS medvirker jevnlig ved utarbeidelse av kommunedelplaner og reguleringsplaner i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Vi er ofte underleverandør for planleggere og bidrar gjerne i hele prosessen fra utarbeiding av planprogram til kartlegging av naturmangfold, konsekvensutredning og plan for ytre miljø. 

Kraftlinjer / sjøkabler
Fossdalen i Vadheim
Fossdalen i Vadheim

Rådgivende Biologer AS har utført konsekvensutredninger for en rekke kraftlinjer landet rundt, både for 132 kV, 220 og 300 kV linjer. Dette gjelder i hovedsak for temaet naturmangfold, men også for friluftsliv, reiseliv, turisme, reindrift, landskap med INON-soner, jord- og skogressurser. 

For sjøkabler har vi bidratt med konsekvensutredninger for både marine forhold, samt fiskeri- og havbruksinteresser, knyttet til strekningene Ørskog – Fardal, Sima – Samnanger, Mongstad – Kollsnes og Modalen – Mongstad.

Veier, broer og fergeleier
 Ulike veialternativer utredes
Ulike veialternativer utredes

Rådgivende Biologer AS har utarbeidet konsekvensutredninger og rangeringer av ulike trasèalternativer for flere veiprosjekter på Sør- og Vestlandet og i Nordland. Konsekvensene er utredet for ulike temaer innen naturmangfold på land, i vann og i sjø, vannforurensning, havbruk og fiskeriinteresser og naturressurser. Vi har også utredet konsekvenser og alternative lokaliseringer av broer og fergeleier.

 
Digitroll publiseringsløsning