Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Vannkraft
 Fossesprøytsone i Tokagjelet
Fossesprøytsone i Tokagjelet

Rådgivende Biologer AS har utført kartlegging og konsekvensvurdering for temaet biologisk mangfold for nærmere 400 småkraftverk (< 10 MW) i Norge etter malen til NVE. I tillegg har vi utredet konsekvensene for flere større vassdragsutbygginger (> 10 MW). Dokumentasjon av lav- og mosearter og fisk- og ferskvannsorganismer er spesielt viktig i slike saker. I tillegg utreder vi temaer som fugler og pattedyr, rødlistearter, landskap, INON-soner, jord- og skogressurser, ferskvannsressurser, brukerinteresser, reindriftsinteresser og verneinteresser. Vi har også erfaring med utarbeidelse av konsesjonssøknader. 


 
Digitroll publiseringsløsning