Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Elektrofiske
 Elektrofiske i Granvinselva
Elektrofiske i Granvinselva


Elektrofiske er en mye benyttet metode for å estimere tetthet av ungfisk i elver, eller for å registrere forekomst av fisk.  Elektrofiske er en metode der resultatet bla. er påvirket av vannføring og temperatur. For å standardisere metoden ved tetthetsestimering, fisker vi ved lav vannføring og ved relaivt lave temperaturer etter at vekstsesongen er avsluttet. 

Elektrofiske på gytebekker kombineres ofte med prøvefiske med garn i innsjøer. Sammen med undersøkelser av gyte- og oppvekstforholdene og bunndyrsamfunnet i elvene og vannkvalitetsanlayser, gir dette et godt bilde av rekrutteringsmuligheter for fisk. 
 
Digitroll publiseringsløsning