Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Gytefisktelling
Gyteklar aure på mer enn 6 kg i issarret i Utla høsten 2010
Gyteklar aure på mer enn 6 kg i issarret i Utla høsten 2010
Gytefisktelling blir gjennomført for å få en oversikt over reproduksjonspotensialet i bestander av laks og aure og sammensetting av gytebestandene med hensyn til sjøaldergrupper og smoltårganger. Metoden gir også informasjon om hvilke deler av et vassdrag som har de viktigste gyteområdene. Med kjennskap til gytebestanden kan tettheten av fiskeegg per m² estimeres. Dette er en viktig parameter for å avgjøre bestandsstatus i forhold til gytemålet, som etter hvert er fastsatt for mange norske laksebestander. Sammen med fangststatistikken gir tellingene informasjon om totalt innsig (tilbakevandring) og beskatningsrate for bestandene.


Gytefisktelling i Utla
Gytefisktelling i Utla

 

Rådgivende Biologer AS har drevet med gytefisktellinger siden 1996, og har undersøkt over 30 ulike elver, de fleste anadrome. Vi har også brukt metoden til å kartlegge storaure. I 2004 laget vi en rapport der metoden ble gjennomgått (RB rapport 763).

Driveregistrering er nå den vanligste metoden for å registrere gytebestander i Norge. Metoden blir benyttet i en rekke av vassdragene som inngår i kalkingsovervåkingen til Direktoratet for naturforvaltning. Gytefisktelling blir også benyttet av ulike miljøvernavdelinger, vassdragsregulanter og lokale interessegrupper i bestandsovervåking.

 

 
Digitroll publiseringsløsning