Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Artsintroduksjoner
Karuss Introdusert i Blomlitørna, Os, en trussel for stor salamander
Karuss Introdusert i Blomlitørna, Os, en trussel for stor salamander
Innførsel av nye arter til et område er forbudt etter den norske miljølovgivingen. Grunnen til dette er at slike innførsler kan føre til store skader på naturen. Når en ny art blir innført og denne klarer å etablere seg blir den en konkurrent med de opprinnelige artene, den kan bli en predator som beiter ut opprinelige arter eller den kan dra med seg sykdommer og parasitter som kan føre til stor skade på det opprinelige artene.

Det finnes mange eksempel på dette. Gjedde som er innført til innsjøer på Vestlandet har radert ut aurebestander. Mink som er forvillet fra minkfarmer har gjort store innhugg i bestander av hekkende sjøfugl. Ørekyte blir næringskonkurrent med ung aure og reduserer produksjonen av denne sterkt. Lakseparasitten Gyrodactylus og krepseparasitten krepsepest har komt inn med innførte individer og har gjort stor skade på bestander av laks og edelkreps. Dette er noen få eksempel på effektene av artsintroduksjoner.

Forskere hos Rådgivende Biologer AS gjør feltarbeid i en lang rekke lokaliteter årlig og registrerer forekomster av nye og uventede arter. Dette blir rapportert til miljømyndighetene som er ansvarlige for å sette i verk tiltak mot slike uønskede introduksjoner.

 
Digitroll publiseringsløsning