Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Forsuring og kalking
Utlegging av kalkgrus kan være effektivt i gytebekkene, men er ikke alltid like vakkert
Utlegging av kalkgrus kan være effektivt i gytebekkene, men er ikke alltid like vakkert
Rådgivende Biologer As er blant de ledende institusjonene i Norge på å vurdere effekter av sur nedbør på fisk. Vi har vært en sentral rådgiver for myndigheten i forbindelse med kalkingsaktiviteten på Vestlandet.

Vi har bidratt ved kalkingsplanlegging på Vestlandet siden 1992, og var da med i arbeidsgruppen som utarbeidet ”Rammeplan for kalkingsvirksomheten i Hordaland 1994-2005”. Arbeidet ble fulgt opp ved at vi utarbeidet 29 kommunale kalkingsplaner i Hordaland i 1995 og 1996. Dette arbeidet besto av både vannkvalitetsundersøkelser og oppsummering av fiskestatus i både anadrome- og innlandsbestander. Tilsvarende innsats ble året etter også i utført i Sogn og Fjordane der vi utarbeidet 13 kommunale kalkingsplaner.

Siden 1980-tallet har det vært redusert forsuring og tilstanden har bedret seg i mange vassdrag, spesielt på Vestlandet, som er i randsonen av forsuringen i Norge. Siden 1997 har vi utført prøvefiske for Fylkesmannen i Hordaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder for å vurdere kalkingsaktiviteten i innsjøer for eventuell avslutting eller endring i kalkingsstrategien. 

Vi har også overvåket noen av laksevassdragene med kalkingsvirksomhet i Hordaland og Rogaland.
 
Digitroll publiseringsløsning