Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Overvåkning
Ikea utbygging i Åsane
Ikea utbygging i Åsane

Rådgivende Biologer AS overvåker naturmiljøet på land, i ferskvann og i sjø. I forbindelse med oppføring av nytt IKEA varehus i Åsane i Bergen overvåket vi biologisk mangfold på land og i ferskvann. Det ble da lagt særlig vekt på fugletakseringer, siden viktige hekkeområder for vipe og andre fuglearter ble berørt. Videre gjennomførte vi grundige fiske- og bunndyrundersøkelser og kartla vannkvalitet og miljøgifter i sedimenter.

 

Vi har også deltatt i et større overvåkingsprosjekt i fjordene i Hordaland, der både vannkvalitet og makroalger ble undersøkt og tilstandsvurdert.

 

Vi er i gang med overvåking av gjengroingen i Ekso, der krypsiv og flotgras har skapt problemer for fisken i elva og for friluftsinteressene. Det er foretatt mekanisk fjerning av vegetasjonen
og gjengroingshastigheten måles ved årlige undersøkelser. 
 
Digitroll publiseringsløsning