Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Forvaltningsplaner
Hanekam
Hanekam
Rådgivende Biologer AS utarbeider forvaltningsplaner for verneområder etter DN-håndbok 17. Det er opprettet et stort antall naturreservat, landskapsvernområder og nasjonalparker mv. En forvaltningsplan beskriver verneverdiene i et verneområde og utdyper og presiserer verneforskriftene. Ut fra dette formuleres forvaltningsmål og bevaringsmål. For å nå målene utarbeides det en oversikt over konkrete tiltak hvor ansvarsforhold, kostnad og tidspunkt for gjennomføring beskrives i detalj.

Vi kan også utarbeide forvaltningsplaner for utvalgte arter eller artsgrupper. Rådgivende Biologer AS har egen GIS-kompetanse for framstilling av temakart. Våre medarbeidere har bred faglig bakgrunn innen botanikk og zoologi på land, i ferskvann og i sjø. Noen har også erfaring fra verneplanarbeid i offentlig miljøforvaltning. 
 
Digitroll publiseringsløsning