Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Fysiske forhold i ferskvann og sjøvann
Det fysiske miljøet danner grunnlag for økosystemene og livet i sjøen. En god beskrivelse av undersøkelsesområdet er derfor viktig for å forstå hvordan systemene påvirkes av ulike forhold.

 

 

Dybdekartlegging
Der sjøkartverket ikke er godt nok for våre vurderinger, kan vi foreta dybdekartlegging med vårt bærbare Olex-system, som kombinerer ekkolodd med GPS-posisjonering og elektronisk sjøkart. 

Kunnskap om bassengvolum og terskeldyp er nødvendig ved resipientvurderinger. For vurdering av miljøvirkning ved oppdrettsanlegg, er beskrivelse av bunnforholdene under og ved anlegget viktig. 

Våre olex-kart er mindre egnet til utarbeidelse av spesifikke oppankringsplaner. 
Hydrografi
Sjiktningsforhold med hensyn på temperatur og oksygeninnhold er styrende for livet i ferskvann og sjø. I sjøen er også saltholdighet en viktig parameter. Kjennskap til sjiktningsforhold  er videre avgjørende for klassifiseringer og for forståelsen av hvordan utslipp fordeles i resipientene.

Rådgivende Biologer AS benytter en SAIV STD/CTD nedsenkbar sonde, modell SD 204, som logger hvert annet sekund nedover i vannsøylen. 

Strømmålinger
Vi har for tiden 12 strømmålere av typen Sensordata SD6000 rotormålere. Disse plasseres ut på aktuelle dyp, og vi måler vanligvis strøm gjennom en månefase. 

For de ulike typene oppdrag vil både antall målere, plassering av målerne og også målehyppighet variere i henhold til standarder og gjeldende praksis.

Resultatene vurderes i forhold til vårt store erfaringsmateriale fra mange hundre måleserier.

Modelleringer
Fjordmiljømodellen gir oss mulighet til å vurdere oksygenforbruk i fjordbassengenes dypvann, både beregnet som naturens utgangspunkt og ved vurdering av tilførsler. 

Ved avløpspunkt i sjø kan vi beregne både innlagringsdyp og fortynning som en funksjon av hydrografisk sjiktning og strømforhold ved utslippspunktet.

  • Biologiske forhold
  • Naturtypekartlegging
  • Strandsonekartlegging 
  • Dykkeregistreringer 
  • Analyse av bløtbunnfauna

 
Digitroll publiseringsløsning