Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Elvemusling
Elvemusling i Skjelåna, Hordaland
Elvemusling i Skjelåna, Hordaland
Elvemuslingen  (Margaritifera margaritifera) er et ferskvannslevende skjell med en særegen biologi. Den lever i opptil 200 år, har parasittiske stadium på fisk, er en effektiv vannrenser og den lagrer miljøinformasjon i skallet. Den er av mange regnet som den mest truede ferskvannsmuslingen i verden. Ca. 30 % av det totale antall bestander på verdensbasis ligger innenfor Norges grenser, men også her er arten i tilbakegang, og den er derfor kategorisert som sårbar på den norske rødlista. Siden Norge har et spesielt ansvar for denne arten, og den er truet, utarbeidet Direktoratet for naturforvaltning i 2006 en egen handlingsplan for Elvemuslingen.

Årsaker til tilbakegangen til elvemusling kan være mange, men eutrofiering, habitatødelegging, sur nedbør, vassdragsregulering, endringer i vertsbestander av fisk, påvirkning av innførte arter, lokale skadelige utslipp og fangst er de mest aktuelle.

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag av fylkesmennene i Hordaland og Sogn & Fjordane undersøkt utbredelsen til elvemuslingen i disse fylkene. Vi har også undersøkt elvemuslingen i vassdrag i andre fylker i forbindelse med overvåkning av vassdrag eller konsekvensutredninger. 
Digitroll publiseringsløsning