Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Edelkreps
Edelkreps fra Moensvatnet, Voss
Edelkreps fra Moensvatnet, Voss

Edelkrepsen (Astacus astacus) er en tifotkreps som lever i ferskvann over store deler av Europa. I Norge er den naturlige utbredelsen til krepsen vassdrag på Østlandet, men arten er flyttet over til noen innsjøer på Vestlandet og i Trøndelag. Edelkrepsen blir regnet som en sterkt truet art, og er derfor på rødlisten. Dette skyldes i hovedsak krepsepesten, som er en soppsykdom som rammer edelkrepsen hardt. Denne sykdommen kom til landet med signalkreps, som er en nordamerikansk krepseart. Signalkrepsen kan leve med krepsepesten, mens den er dødelig for edelkrepsen.

Edelkreps ble trolig utsatt i Norge for flere hundre år siden, men kan ha vært naturlig forekommende i innlandsvassdrag på Østlandet. Arten er derfor på fremmedartlisten (svartelisten), men er i gruppen for lav risiko, siden den har liten påvirkning på økosystemer den settes ut i.

Rådgivende Biologer AS har overvåket en av innsjøene på Vestlandet med edelkreps siden 1993.

Rapport om krepsen i Moensvatnet finnes her. 
Digitroll publiseringsløsning