Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Lakselus
Liten sjøaure til avlusing med flere stadier av lakselus
Liten sjøaure til avlusing med flere stadier av lakselus
Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et krepsdyr og en vanlig forekommende parasitt som lever på skinnet til anadrom laksefisk i sjøfasen. Der lever den av å spise slim, hud og blod av fisken. 

Fra tidlig på 1990-tallet er det registrert svært høye lakselusinfeksjoner på ung laks og sjøaure langs norskekysten allerede fra mai måned. Det samme fenomenet er observert blant annet i Irland og Skottland.

Sjøaure som blir infisert med lakselus, kan vandre tilbake til ferskvann for å avluse seg, siden lakselusen ikke klarer seg når saltinnholdet i vannet blir for lavt. Rådgivende Biologer AS har overvåket denne sjøauren i elver på kyststrekningen fra Egersund til Stad siden 1999, først for fylkesmennene og Direktoratet for naturforvaltning, siden for Mattilsynet.

Les mer om overvåking av lakselus her.

 

Økningen i lakselusinfeksjoner skyldes etablering av fiskeoppdrettsnæringen, fordi antallet på mulige verter for lakselus har økt sterkt. I Hordaland var for eksempel det totale lakseinnsiget i gjennomsnitt 32.000 laks årlig i perioden 1970 til 1979, mens det stod 49 millioner laks i sjøen i Hordaland ved utgangen av 2008. Dette viser tydelig at havbruk har ført til en sterk økning i antall verter for lakselus langs kysten.

Generell epidemiologisk teori tilsier at overføring av parasitter som lakselus vil øke ved økning i vertstetthet. Dette vil videre føre til at infeksjonene blir høyere og at andelen av en fiskebestand som blir infisert øker. Det er derfor ikke uventet at lakselusinfeksjonene på vill laksefisk har økt så sterkt. Det er heller uventet at tilstanden ikke er verre. Dette skyldes at oppdrettsnæringa har middel til å avluse fisken og at alle vertene ikke er funksjonelle. Avlusinga ser ikke ut til å være tilstrekkelig i alle områder. Mange steder på kysten har det årvisst vært unaturlig høye infeksjoner på lakse- og auresmolt siden tidlig på 1990-tallet.
 
Digitroll publiseringsløsning