Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Settefiskanelgg
Settefiskanlegg i Tauvågen, Tau kommune
Settefiskanlegg i Tauvågen, Tau kommune
Rådgivende Biologer AS gjennomfører miljøundersøkelser utenfor avløp fra settefiskanlegg der vi følger prinsippene i NS9410.2007. Vi gjennomfører også større resipientundersøkelser utenfor settefiskanlegg.

Vi designer og gjennomfører større miljøundersøkelser utover etablerte krav etter behov.  

Rådgivende Biologer AS har utviklet en egen søknadsmal ved søknader om utvidelser av settefiskanlegg eller nyetablering av slike anlegg. Her gis en grundig dokumentasjon av alle relevante forhold tilknyttet søknaden, slik at alle nivå i forvaltningen (kommune, NVE, Fylkesmannen og Mattilsynet) får det de trenger til sin behandling. Derav følger også en kortere saksbehandlingstid.

På vegne av søker tilbyr vi å følge sakene opp i forvaltningssystemet fra søknaden legges ut i kommunen til den skal sluttbehandles. Vi har en aktiv myndighetsdialog underveis i hver enkelt sak etter behov.

Rådgivende Biologer AS deltar også i KU-prosesser ved etablering/utvidelse av større settefiskanlegg.
 
Digitroll publiseringsløsning