Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Ferskvannsbiologi
Jordalsvannet i Bergen
Jordalsvannet i Bergen
Rådgivende Biologer AS startet med undersøkelser av ferskvannsøkosystemer. Det gjaldt både resipientundersøkelser for oppdrettsanlegg i ferskvann, kommunale avløp og generell avrenning fra landbruk. Vår kontinuerlige overvåkingsserie for Kvernavatnet i Austevoll er blant de lengste i landet og inneholder elementer helt tilbake til 1983, selv om den fulle serien startet først i 1993. 

Videre har vannkvalitet med hensyn på både drikkevannsforsyning og til settefiskanlegg vært sentrale forhold i vårt arbeid, med både overvåking av og utarbeidelse av rammer for klausulering av aktivitet i nedbørfelt til drikkevannkilder som ulike elementer. Forsuring vært et sentralt arbeidsfelt hos oss siden tidlig på 1990-tallet.

Siden 2003 har vi også arbeidet med EUs vannrammedirektiv,  og bruker dette verktøyet i alle de sammenhenger der det er naturlig i våre oppdrag. 


 
Digitroll publiseringsløsning