Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 1995
I 1995 ble det utarbeidet høringsutkast av rapporter som ble fortløpende nummerert.
Disse ble imidlertid ikke rettet og ferdigstilt før i 1996, og er derfor ført på listen for 1996.
Nummereringen av rapportene i 1995 er derfor ikke fortløpende. 

Rapporter med uthevet tittel kan hentes frem som pdf-format

KÅLÅS, S. 1995
 Tiltaksorientert overvåking i 1994 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland.
 Rådgivende Biologer, rapport 147, 12 sider.
JOHNSEN, G.H. 1995.
Grunnlag for utarbeidelse av Hovedplan for avløp i Meland kommune
Rådgivende Biologer, rapport 148, 65 sider. ISBN 82-7658-047-5

KÅLÅS, S. 1995
 Driftsrapport for Skippersmolt settefisk as, og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1994.
 Rådgivende Biologer, rapport 149, 19 sider.

SÆGROV, H. 1995.
 Førebels rapport:
 Skader på aure ved undervassprengingar i Kjøsnesfjorden, Jølster, vinteren 1995.
 Rådgivende Biologer, rapport 150, 6 sider.

KÅLÅS, S. 1995
 Tilstandsrapport for Liervatnet i Sveio for 1994 
 Rådgivende Biologer, rapport 151, 11 sider.
BJØRKLUND, A.E. & G.H.JOHNSEN 1995
 Tilstandsbeskrivelse av Fjells-vassdraget, Fjell kommune i Hordaland
 Rådgivende Biologer, rapport 152, 31 sider. ISBN 82-7658-048-3.
KÅLÅS, S. 1995
 Driftsrapport for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg på Tveit og tilstandsrapport for Vigdarvatnet i Sveio for 1994
 Rådgivende Biologer, rapport 153, 8 sider.
BJØRKLUND A.E. 1995
 Vurdering av Jordalsvatnets indre- og ytre basseng i forbindelse med konsesjonssøknad om drikkevannskilde.
 Rådgivende Biologer, rapport 154, 21 sider. ISBN 82-7658-049-1.
BJØRKLUND A.E. 1995
 Naturressurskartlegging i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Miljøkvalitet i vassdrag 
 Rådgivende Biologer, rapport 155,  63 sider. ISBN 82-7658-050-5
URDAL, K., H. SÆGROV & G.H.JOHNSEN 1995.
 Ei teoretisk vurdering av verknadene av utsleppa frå Hylen kraftverk på tilbakevandringa av laks til Suldalslågen. 
 Rådgivende Biologer, rapport 156, 24 sider, ISBN 82-7658-051-3
JOHNSEN, G.H.  1995
 Tilstanden i Bergsdalsvassdraget 1994-1995
 Rådgivende Biologer, rapport 158, 90 sider. ISBN 82-7658-054-8
JOHNSEN, G.H. & H.SÆGROV 1995
 Konsekvensvurdering av alternative løsninger for E18 Akland - Brokelandsheia: Fisk og vassdrag
 Rådgivende Biologer, rapport 159, 20 sider. ISBN 82-7658-052-1
KÅLÅS, S., H. SÆGROV & G.H. JOHNSEN 1995.
 Tilstanden for Sjøaurebestanden i Storavatnet, Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer, rapport 160, 22 sider. ISBN 82-7658-121-8
JOHNSEN, G.H. 1995
 Forslag til driftsopplegg for Sekkingstad Preserving sitt oppdrettsanlegg ved Giljeholmen.
 Rådgivende Biologer, rapport 161, 7 sider
KÅLÅS, S., A.E. BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1995.
 Kalkingsplan for Austrheim kommune 1995.
 Rådgivende Biologer, rapport 163, 27 sider ISBN 82-7658-051-3
JOHNSEN, G.H. 1995.
 Resipientundersøkelse for Vestlaks as. ved Geitanger i Fjell kommune.
 Rådgivende Biologer, rapport 166, 18 sider
SÆGROV, H. 1995
 Førebels rapportering av prøvefisket i Breimsvatnet i mai og juni 1995.
 Rådgivende Biologer as, rapport 167, 7 sider.
JOHNSEN, G.H. 1995
 Bakgrunn for og tiltak mot høy dødelighet hos smolt fra Stolt Sea Farm Kvingo as.
 Rådgivende Biologer as, rapport 168, 13 sider.
SÆGROV, H. 1995
 Prøvefiske i Oppheimsvatnet i juli og august 1995.
 Rådgivende Biologer as, rapport 169, 8 sider.
KÅLÅS, S. & G.H.JOHNSEN 1995.
 Vannkjemisk undersøkelse av kalkede lokaliteter i Hordaland våren / sommeren 1995.
 Rådgivende Biologer, rapport 171, 8 sider.
SÆGROV, H. & G.H.JOHNSEN 1995.
 Skader på aure ved undervassprengingar i Kjøsnesfjorden, Jølster, vinteren 1995.
 Rådgivende Biologer, rapport 179,  13 sider.
KÅLÅS, S. 1995
 Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelva, Sveio kommune høsten 1995
 Rådgivende Biologer as. rapport 180, 7 sider
KÅLÅS S. 1995
 En enkelundersøkelse av fiskebestandene i Krokåselva på Askøy
 Rådgivende Biologer as. rapport 181, 7 sider.
JOHNSEN, G.H. 1995
 Resipientvurdering av Opstveitvatnet med vurdering av utslippene fra Matre Fisk a.s.
 Rådgivende Biologer as. rapport 182, 8 sider ISBN 82-7658-055-6
AASE, H. & G.H. JOHNSEN 1995
 Resipientundersøkelse ved anlegget til Troland Lakseoppdrett as i Austevoll kommune.
 Samarbeide med Aqua-lab as.
 Rådgivende Biologer as. rapport 183,  15 sider
JOHNSEN, G.H. 1995
 Vurdering av sjøområdene vest for Bremnes fryseri as. med forslag til plassering av utløps- og inntaksledninger.
 Rådgivende Biologer as. rapport 191, 24 sider ISBN 82-7658-056-4
JOHNSEN, G.H 1995
 Enkel lokalitetesvurdering for Torsvik Fisk i Rongesundet.
 Rådgivende Biologer as. rapport 193,  5 sider.
SÆGROV, H. 1995
 Fisk og fiske i Breimsvatnet, Gloppen kommune.
 Rådgivende Biologer as. rapport 195, 25 sider ISBN 82-7658-061-0
SÆGROV, H. 1995
 Minikraftverk i Årdalselva i Årdal, Jølster. Vurdering av effektar på fisk og fiske.
 Rådgivende Biologer as. rapport 205, 4 sider ISBN 82-7658-058-0
SÆGROV, H. 1995
 Minikraftverk i Årdalselva i Årdalsdalen, Jølster. Vurdering av effektar på fisk og fiske.
 Rådgivende Biologer as. rapport 206, 4 sider, ISBN 82-7658-059-9
BJØRKLUND, A. 1995
 Undersøkelse av Indrevatnet og Jordalsvatnet sommeren 1995.
 Rådgivende Biologer as. rapport 208, 21 sider
KÅLÅS, S. 1995
 Ei undersøking av ungfiskbestandene i Lønningdalvassdraget i Os kommune.
 Rådgivende Biologer as. rapport 209, 9 sider ISBN 82-7658-060-2
JOHNSEN, G.H. 1995
 Overvåking av Storavatn og Selsvatn i  Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer as. rapport 210, 21 sider, ISBN 82-7658-066-1
JOHNSEN, G.H. 1995
 Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i Eidfjord i Hordaland 1995.
 Rådgivende Biologer as. rapport 211, 18 sider, ISBN 82-7658-062-9
 
Digitroll publiseringsløsning