Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 1997
i 1997 er det utgitt endelige og rettede versjoner av rapporter som ble ferdigstilt og nummerert i 1996.
Nummereringen av rapportene er derfor ikke fortløpende i 1997.
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil
SÆGROV, H., G.H.JOHNSEN & K.URDAL 1997
 Fagleg grunnlag for driftsplan for Osvassdraget
 Rådgivende Biologer as. rapport 247, 45 sider, ISBN 82-7658-141-2.
SÆGROV H., K. HINDAR, S. KÅLÅS & H. LURA 1997
 Vossolaksen er erstatta med rømd oppdrettslaks
 Rådgivende Biologer as. rapport 248, 20 sider. ISBN 82-7658-118-8
JOHNSEN, G.H., A.E. BJØRKLUND,  B.A. HELLEN, & S. KÅLÅS 1997 
 Surhetsstatus og tilstanden for fisk i Hordaland.
 Rådgivende Biologer as. rapport 249, 64 sider. ISBN 82-7658-160-9
BJØRKLUND, A.E. 1997
 Overvåking i 1996 av Moensvatnet, Voss kommune i Hordaland.
 Rådgivende Biologer as. rapport 255, 18 sider. ISBN 82-7658-125-0
JOHNSEN, G.H. 1997
 Teoretisk vurdering av effektene på fisk ved tilførsel av jern (III) til vassdrag
 Rådgivende Biologer as. rapport 257, 7 sider.  ISBN 82-7658-128-5
JOHNSEN, G.H. 1997
 Samanlikning av aluminiumanalyser frå tre analyselaboratorier hausten 1996.
 Rådgivende Biologer as. rapport 258, 11 sider. ISBN 82-7658-129-3
HELLEN, B.A. & G.H.JOHNSEN 1997
 Tilstanden i Eksingedalsvassdraget 1995.
 Rådgivende Biologer as. rapport 259, 48 sider. ISBN 82-7658-133-1
JOHNSEN, G.H. & S. KÅLÅS. 1997
 Overvåking av Espelandsvatnet, Hyllestad kommune i 1996.
 Rådgivende Biologer as. rapport 261, 20 sider, ISBN 82-7658-129-3
JOHNSEN, G.H. 1997
 Vurdering av utslippene fra Bjørkemoen fyllplass til Raundalselven
 Rådgivende Biologer as. rapport 262, 30 sider, ISBN 82-7658-136-6
BJØRKLUND, A.E. 1997
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen i 1996.
 Rådgivende Biologer as. rapport 263, 89 sider. ISBN 82-7658-130-7
JOHNSEN, G.H. 1997
 Forslag til kalkingsplan og overvåkingsprogram for Sauvatn,
 vannkilden til Fossegrimen settefiskanlegg på Hjelmås 
 Rådgivende Biologer as. rapport 264, 8 sider.
SÆGROV, H. 1997
 Prøvefiske i Heggjadalsvatnet, Movatnet, Storsætervatnet og Alflotevatnet, 
 Eid kommune i 1996. 

 Rådgivende Biologer as. rapport 265, 18 sider, ISBN 82-7658-131-5.
SÆGROV, H. 1997
 Prøvefiske og utfisking i Oppheimsvatnet i 1996.
 Rådgivende Biologer as. rapport 266, 15 sider. ISBN 82-7658-132-3.
KÅLÅS, S. 1997
 Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for
 Bergesvatnet på Bømlo for 1996.  
 Rådgivende Biologer as. rapport 267, 17 sider
KÅLÅS, S. 1997
 Tilstandsrapport for Liervatnet i Sveio for 1995 og 1996
 Rådgivende Biologer, rapport 269,  11 sider.
JOHNSEN, G.H. 1997
 Vurdering av kalkingen av Espelandsvatnet etter sjøsaltepisoden vinteren 1993.
 Rådgivende Biologer, rapport 270, 12 sider.
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1997
 Vasskvalitetsundersøkingar i samband med Stolt Sea Farm si kalking av Sørkvingevatnet i Masfjorden kommune med tilrådingar for videre kalking og overvaking
 Rådgivende Biologer, rapport 271, 31 sider.
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1997
 Konsekvensvurdering for fiskebestandane i Melselva i Kvinnherad ved gjenoppstart av Vollekvernfallet kraftverk
 Rådgivende Biologer, rapport 272, 15 sider. ISBN 82-7658-137-4
SÆGROV, H 1997. 
 Rådgivende Biologer as. rapport 273, 21 sider. ISBN 82-7658-138-2.
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1997
 Tilstandsrapport for Langavatnet i Sveio 1996.
 Rådgivende Biologer as. rapport 274, 13 sider
JOHNSEN, G.H. 1997
 En vurdering av naturtilstanden i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag
 Rådgivende Biologer as. rapport 275, 13 sider.
BJØRKLUND, A.E. & JOHNSEN, G.H. 1997
 Titaksorientert overvåking av Osvassdraget, Os kommune i Hordaland.
 Rådgivende Biologer as. rapport 276, 40 sider. ISBN 82-7658-139-0
SÆGROV, H 1997
 Fisk og fiske i Breimsvatnet i 1996.
 Rådgivende Biologer as. Rapport 277, 16 sider, ISBN 82-7658-140-4.

SÆGROV, H. 1997.
 Prøvefiske og næringsfiske i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i 1996. 
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 278, 27 sider, ISBN 82-7658-142-0.

JOHNSEN, G.H. 1997
 Vurdering av utslippet til Gjæravågen med forslag til tiltak.
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 280, 18 sider.
SÆGROV, H., B.A.HELLEN & S.KÅLÅS 1997.
 Gytelaks og gyting i Suldalslågen i 1996 og 1997.
  Rådgivende Biologer as, rapport 281.
  Utgitt som rapport 32, under "Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen, Fase II", 25 sider, ISBN 82-554-0535-6.
BJØRKLUND, A.E., G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS. 1997
 Overvåking av vannkvalitet og ungfisk av laks og sjøaure i Steinsdalsvassdraget i Kvam herad, Hordaland i 1997.
 Rådgivende Biologer as. rapport 282, 53 sider ISBN 82-7658-143-9
HELLEN,B.A., G.H. JOHNSEN &SÆGROV, H 1997
 Direktiv for prøvefiske i Hordaland sommeren / høsten 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 283, 14 sider
SÆGROV, H., B.A. HELLEN & S. KÅLÅS. 1997.
 Fiskeundersøkingar i Aurland i 1996. 
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 284. 27 sider. ISBN- 82-7658-144-7.
JOHNSEN, G.H. 1997.
 Resipientvurdering av Kvernavika i Smørsundet i Sveio kommune.
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 285, 14 sider.
BJØRKLUND, A.E. & B.A. HELLEN 1997
 Kalkingsplan for Gulen kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 286, 54 sider ISBN 82-7658-145-5
HELLEN,B.A., A.E.BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1997
 Kalkingsplan for Askvoll kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 287, 42 sider ISBN 82-7658-146-3
HELLEN,B.A. & A.E.BJØRKLUND 1997
 Kalkingsplan for Hyllestad kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 288, 38 sider ISBN 82-7658-147-1
BJØRKLUND, A.E. 1997
 Vannkvalitetsovervåking av Moensvatnet, Voss kommune, vinteren 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 289, 10 sider. ISBN 82-7658-149-8
SÆGROV, H., G.H.JOHNSEN, B.A.HELLEN & S.KÅLÅS 1997.
 Utvikling i Laksebestandane på Vestlandet. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 290.
 Utgitt som rapport under "Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen, Fase II",  26 sider, ISBN 82-554-0537-2
HELLEN , B.A. & G.H.JOHNSEN 1997
 Kalkingsplan for Storelva og Nordelva i Sauda.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 291, 26 sider, ISBN 82-7658-150-1
JOHNSEN, G.H. 1997
 Vurdering av isproblem for Quatro Laks as i Samnangerfjorden.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 292, 13 sider, ISBN 82-7658-152-8
JOHNSEN, G.H. 1997
 Forekomst av “Blåvinge vannnymfe” - Calopteryx virgo - i Os kommune.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 293, 9 sider, ISBN 82-7658-153-6
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 1997
 Omfang og konsekvenser av utslipp til Storelva i Arna i juli 1997 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 294, 18 sider, ISBN 82-7658-154-4 
JOHNSEN, G.H. 1997
 Plan for tilrettelegging for fritidsfiske i vassdrag i Bergen kommune 1996-2000.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 295, 71 sider, ISBN 82-7658-155-2 

JOHNSEN, G.H. 1997
 Vannkvalitetsovervåking av kalkede innsjøer i Hordaland høsten 1996 og våren 1997
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 296, 9 sider, ISBN 82-7658-156-0

KÅLÅS, S. & H, SÆGROV. 1997.
 Fiskeundersøkingar i Nausta i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997.
 Rådgivende Biologer, rapport 297, 15 sider, ISBN 82-7658-157-9
KÅLÅS, S. & H, SÆGROV. 1997.
 Fiskeundersøkingar i Gaula i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997.
 Rådgivende Biologer, rapport 298, 15 sider, ISBN 82-7658-158-7
KÅLÅS, S. & H, SÆGROV 1997.
 Fiskeundersøkingar i Lona i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997.
 Rådgivende Biologer, rapport 299, 10 sider, ISBN 82-7658-159-5
KÅLÅS, S. & H, SÆGROV 1997.
 Ungfiskundersøkingar i seks Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk.
 Rådgivende Biologer, rapport 300, 72 sider, ISBN 82-7658-161-7
BJØRKLUND, A.E. & G.H.. JOHNSEN 1997
 Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997
 Rådgivende Biologer, rapport 301, 21 sider, ISBN 82-7658-162-5
BJØRKLUND, A.E., S. KÅLÅS & G.H. JOHNSEN 1997
 Kalkingsplan for Balestrand kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 302, 41 sider, ISBN 82-7658-163-3
BJØRKLUND, A.E., S. KÅLÅS & B.A. HELLEN 1997
 Kalkingsplan for Bremanger kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 303, 44 sider ISBN 82-7658-164-1
HELLEN,B.A., A.E.BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1997
 Kalkingsplan for Fjaler kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 304, 50 sider ISBN 82-7658-166-8
BJØRKLUND, A.E., S. KÅLÅS & B.A. HELLEN 1997
 Kalkingsplan for Flora kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 305, 45 sider ISBN 82-7658-167-6
BJØRKLUND, A.E., S. KÅLÅS & B.A. HELLEN 1997
 Kalkingsplan for Førde kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 306, 47 sider ISBN 82-7658-168-4
HELLEN, B.A., A.E.BJØRKLUND & G.H. JOHNSEN 1997
 Kalkingsplan for Gaular kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 307, 51 sider ISBN 82-7658-169-2
HELLEN, B.A. & A.E.BJØRKLUND 1997
 Kalkingsplan for Høyanger kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 308, 52 sider ISBN 82-7658-170-6
BJØRKLUND, A.E. & B.A. HELLEN 1997
 Kalkingsplan for Solund kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 309, 44 sider ISBN 82-7658-171-4
BJØRKLUND, A.E .& S. KÅLÅS 1997
 Kalkingsplan for Naustdal kommune 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 310, 42 sider ISBN 82-7658-172-2

JOHNSEN, G.H. & H.AASE 1997
 Resipientundersøkelse ved anlegget til KF Fiskeoppdrett as. ved Paraksholmen i Austevoll kommune. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 311, 13 sider.

JOHNSEN,G.H. 1997
 Resipientvurdering av lokaliteten til Almås fiskeoppdrett, Storavatn på Stord. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 312, 16 sider.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Tiltaksorientert overvåking  i 1997 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 331, 20 sider. UNNTATT OFFENTLIGHET
KÅLÅS, S. & H.SÆGROV 1997.
 Ei enkel undersøking av fisken i Stonndalselva hausten 1996
 Rådgivende Biologer as, rapport 279, 4 sider.
 
Digitroll publiseringsløsning