Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 1998
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil
BJØRKLUND, A.E. 1998
 Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1997.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 313, 26 sider. ISBN 82-7658-173-0  
BJØRKLUND, A.E. 1998
 Krepsebestanden i Moensvatnet 1997 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 314, 15 sider. ISBN 82-7658-174-9 
JOHNSEN, G.H. 1998
 Resipientundersøkelser i Nordre og Søre Langøyosen i Fjell kommune 1997. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 315, 16 sider. ISBN 82-7658-175-7. 
JOHNSEN, G.H. 1998
 Overvåking av Espelandsvatnet, Hyllestad kommune, i 1997 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 316, 14 sider, ISBN 82-7658-176-5.  

JOHNSEN, G.H. 1998
 Straumen-rapport nr. 7: Årsrapport for 1997 for Sørgård laks as i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag.
Rådgivende Biologer as., rapport 317, 9 sider, ISBN 82-7658-177-3

JOHNSEN, G.H. 1998
 Vurdering av vannkvaliteten i Espelandsvatnet med hensyn på oppdrett av laksesmolt
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 318, 9 sider, ISBN 82-7658-178-1.  
JOHNSEN, G.H. 1998
 Vurdering av konsekvensar for fiskebestandane i Flåmselvi ved fylling i elveutløpet.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 319, 10 sider, ISBN 82-7658-180-3.
BJØRKLUND, A.E. 1998
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1997.
  Rådgivende Biologer as. Rapport nr 320, 66 sider, ISBN 82-7658-181-1.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Konsekvenser for vannutskifting ved etablering av veifylling over “Vågen” på Sævrøy.
 Rådgivende Biologer as., rapport 321, 6 sider, ISBN 82-7658-183-8 
JOHNSEN, G.H. 1998.
 Vurdering av årsak til episoder med høy fiskedød i smoltanlegget på Rossland 
 Rådgivende Biologer as, rapport nr. 322, 13 sider.
HELLEN, B.A. 1998.
 Fisk, vannkvalitet, og bunndyr i 10 anadrome vassdrag, Gulen kommune 1996.
 Rådgivende Biologer as, rapport nr. 323, 71 sider, ISBN 82-7658-184-6.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Resipientundersøkelse i Søre Sekkingstadosen i Fjell kommune 1997. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 324, 9 sider. ISBN 82-7658-185-4. 
JOHNSEN, G.H. 1998
 Resipientbeskrivelse av Kalvatnet 1997
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 325, 14 sider. ISBN 82-7658-186-2. 
JOHNSEN, G.H. 1998
 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 326, 11 sider, ISBN 82-7658-187-0
JOHNSEN, G.H. 1998
 Skippersmoltrapport 13: Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1997. 
 Rådgivende Biologer as., rapport 327, 16 sider, ISBN 82-7658-188-9
JOHNSEN, G.H. & B.A.HELLEN 1998
 Tiltaksorientert overvåking  i 1996 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 328, 18 sider. UNNTATT OFFENTLIGHET
JOHNSEN, G.H. 1998
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1997
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 329, 16 sider. ISBN 82-7658-189-7.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Resipientundersøkelse ved Vest-Laks as. anlegg ved Geitanger i Fjell kommune, 1998.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 330, 11 sider. ISBN 82-7658-190-0.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Vurdering av konsekvensar for fiskebestandane i Aurlandselvi ved utfylling i Skinnarviki. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 332, 8 sider, ISBN 82-7658-191-9.
JOHNSEN, G.H. 1998.
 Undersøkelser av marine resipienter sørvest i Fjell kommune 1998.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 333, 22 sider, ISBN 82-7658-192-7.
SÆGROV, H. 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Lauvavatnet, Viksdalsvatnet og Hestadfjorden  i 1997. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 334, 24 sider, ISBN 82-7658-193-5
SÆGROV, H. 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 1997 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 335, 20 sider, ISBN 82-7658-194-3
SÆGROV, H. & B.A.HELLEN 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Evangervatnet i 1997 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 336, 18 sider, ISBN 82-7658-195-1
SÆGROV, H. & S.KÅLÅS 1998. 
 Gytelokalitetar for aure i Gravvatnet, Førde 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 337, 7 sider, ISBN 82-7658-197-8
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN 1998. 
 Tilstanden til fiskebestandane i Erslandsvatnet i Bømlo kommune, 1997
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 338, 12 sider, ISBN 82-7658-198-6
SÆGROV, H. & G.H. JOHNSEN  1998. 
 Fagleg grunnlag for driftsplan for Eidselva
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 340, 37 sider, ISBN 82-7658-200-1
SÆGROV, H. & G.H. JOHNSEN  1998. 
 Driftsplan for Oldenelva 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 341, 35 sider, ISBN 82-7658-202-8
SÆGROV, H. 1998. 
 Utfisking i Oppheimsvatnet og Myrkdalsvatnet, Voss, fører til endringar i aurebestand og dyreplanktonsamfunn. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 342, 24 sider, ISBN 82-7658-203-6
HELLEN, B.A. & G.H.JOHNSEN 1998.
 Konsekvensvurdering for laks og sjøaure i Ortneviksvassdraget i Høyanger ved utbygging og drift av minikraftverk i Ortnevikselva.
 Rådgivende Biologer, rapport 343, 17 sider, ISBN 82-7658-204-4.
JOHNSEN, G.H. 1998.
 Grunnlag for revidering av lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Fjell kommune 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 344, 20 sider, ISBN 82-7658-205-2.
KÅLÅS, S. 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Storavatnet, Fitjar, i 1997, med tilrådingar om tiltak.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 345, 15 sider, ISBN 82-7658-206-0
HELLEN,B.A., G.H. JOHNSEN & H. SÆGROV 1998.
 Retningslinjer for prøvefiske i Hordaland sommeren / høsten 1998
 Rådgivende Biologer as. rapport 346, 16 sider
BJØRKLUND, A.E., B.A. HELLEN & G.H. JOHNSEN 1998
 Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane 
 Rådgivende Biologer as. rapport 347, 45 sider, ISBN 82-7658-207-9
HELLEN,B.A., G.H. JOHNSEN & G.B LEHMANN 1998.
 Prøvefiske i 74 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1996
 Rådgivende Biologer as. rapport 348, 194 sider, ISBN 82-7658-208-7
HELLEN, B. A. & A. BJØRKLUND 1998.
 Kalkingsplan for Vik kommune, 1997.
 Rådgivende Biologer, rapport 349,  45 sider, ISBN 82-7658-209-5.
SÆGROV, H., S. KÅLÅS & K. URDAL 1998.
 Tettleik av presmolt laks og aure i Vestlandselvar i høve til vassføring og temperatur.
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 350, 23 sider. ISBN-82-7658-210-9.
SÆGROV, H., B.A.HELLEN & S. KÅLÅS 1998.
 Gytebestand av laks i Suldalslågen i 1996, 1997 og 1998. 
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 351, 20 sider.
 Utgitt som rapport 47, under "Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen, Fase II", 
 ISBN 82-554-0561-5
JOHNSEN, G.H. & A.E.BJØRKLUND 1998
 Resipientgransking av Skilbreivatnet i Gaular kommune i 1997
 Rådgivende Biologer as, rapport 352, 31 sider, ISBN 82-7658-211-7
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Nærøydalselva og Flåmselva i 1996.  
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 353, 29 sider. ISBN-82-7658-212-5.
SÆGROV. H & K. URDAL 1998. 
 Fiskeundresøkingar i Årøyelva i Sogn & Fjordane hausten 1997. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 354, 20 sider. ISBN-82-7658-213-3.
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 1998. 
 Fiskebiologiske undersøkelser i Viksevassdraget for Daniel Støle Fiskeoppdrett 
  Rådgivende Biologer as. rapport 355, 19 sider, ISBN 82-7658-214-1.
KÅLÅS, S. 1998. 
 Prøvefiske og tilrådingar for drift av Botnavatnet, Mosavatnet, Klovskardvatnet og Sørlivatna i Fitjar kommune i 1997.
 Rådgivende Biologer as. rapport 356, 30 sider. ISBN 82-7658-216-8
JOHNSEN, G.H. 1998. 
 Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1997 og våren 1998 
  Rådgivende Biologer as. rapport 357, 9 sider, ISBN 82-7658-217-6.
URDAL, K. & S. KÅLÅS 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Sælenvatnet i Bergen hausten 1998. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 358, 11 sider. ISBN-82-7658-218-4.
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 1998. 
 Undersøkelse av innsjøer på Vestre Bokn i forbindelse med legging av Europipe II 
 Rådgivende Biologer as. rapport 359, 21 sider, ISBN 82-7658-219-2.
KÅLÅS, S 1998
 Samla plan vurderingar av fisk og fiskeressursar for fire vassdrag i Sogn & Fjordane
 Rådgivende Biologer as. rapport 360, 15 sider.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Konsekvensar for fiskebestandane i Nærøydalselva ved utfylling nær elveosen. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 361, 7 sider, ISBN 82-7658-220-6.
HELLEN, B.A. & JOHNSEN, G.H. 1998
 En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 362, 7 sider, ISBN 82-7658-221-4.
URDAL, K. & S. KÅLÅS 1998.
  Ungfiskundersøkingar i Lærdalselva mellom Heggfoss og Svartegjelfoss i september 1998.
  Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 363, 9 sider. ISBN-82-7658-222-2
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 1998
 Konsekvensutredning golfbane på Grinijordene i Bærum: Vannkvalitet, bunndyr og fisk.
 Rådgivende Biologer as. rapport 364, 20 sider, ISBN 82-7658-223-0.
JOHNSEN, G.H. 1998. 
 Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal
 Rådgivende Biologer as. rapport 365, 7 sider, ISBN 82-7658-224-9
BJØRKLUND, A.E. 1998
 Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1998.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 366, 22 sider. ISBN 82-7658-225-7.
BJØRKLUND, A.E. 1998
 Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 1998.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 367, 34 sider, ISBN 82-7658-226-5.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Vurdering av vannkvaliteten i Espelandsvatnet. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 368, 9 sider, ISBN 82-7658-227-3.
KÅLÅS, S. & H. SÆGROV. 1998
 Undersøkingar av gjedde og laksefisk i Osvassdraget.
 Rådgivende Biologer as. rapport 369, 16 sider, ISBN 82-7658-228-1.
JOHNSEN, G.H. 1998. 
 Vurdering av resipientkapasitet i Opstveitvatn for Matre Fisk as.
 Rådgivende Biologer as. rapport 370, 7 sider, ISBN 82-7658-230-3.
JOHNSEN, G.H. 1998. 
 Bunndyrundersøkelser i Raundalselven ved Bjørke fyllplass vinteren 1997/98
 Rådgivende Biologer as. rapport 371, 12 sider, ISBN 82-7658-231-1.
JOHNSEN, G.H. 1998. 
 Miljøundersøkelse av Vatnsnesvatnet på Suðuroy i Færøyene
 Rådgivende Biologer as. rapport 372, 19 sider, ISBN 82-7658-233-8.
JOHNSEN, G.H. 1998
 Overvåking av Espelandsvatnet, Hyllestad kommune, i 1998 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 373, 14 sider, ISBN 82-7658-234-6.
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & H. SÆGROV 1998 
 Fiskeundersøkingar i Hamlagrøvatnet i 1997.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 374, 14 sider. ISBN 82-7658-235-4.
JOHNSEN, G.H. & S. KÅLÅS 1998. 
 Fiskebiologiske undersøkelser av tre innsjøer på Vestre Bokn i forbindelse med Europipe II 
 Rådgivende Biologer as. rapport 375, 18 sider, ISBN 82-7658-236-2.

JOHNSEN, G.H. 1998. 
 Befaring av bekk i forbindelse med planlagt skileikanlegg ved Palmafoss 
 Rådgivende Biologer as. rapport 376, 6 sider

SÆGROV, H., B.A.HELLEN, G.H. JOHNSEN,  S.KÅLÅS & K.URDAL 1998. 
 Fiskeundersøkingar i Aurland i 1997 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 339, 31 sider, ISBN 82-7658-199-4
 
Digitroll publiseringsløsning