Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 1999
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

JOHNSEN, G.H. 1999
 Beskrivelse av 14 marine resipienter i Radøy kommune
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 377, 30 sider, ISBN 82-7658-237-0.
JOHNSEN, G.H. 1999
 Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i Radøy kommune 1998  
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 378, 56 sider, ISBN 82-7658-238-9.
JOHNSEN, G.H. 1999
 Forslag til lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Radøy kommune 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 379, 26 sider, ISBN 82-7658-239-7.
KÅLÅS, S, B. A. HELLEN & K. URDAL. 1999. 
 Ungfiskundersøkingar i 10 Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk hausten 1997. 
 Rådgivende Biologer as, rapport 380, 109 sider, ISBN 82-7658-240-0.
URDAL, K., B.A. HELLEN & H. SÆGROV. 1999
 Undersøkingar av gytebestand og ungfisktettleik i Vetlefjordelva, Balestrand, i 1998.
 Rådgivende Biologer as, rapport 381, 28 sider, ISBN 82-7658-241-9.
BJØRKLUND, A.E. & BREKKE, E. 1999
 Overvåkning av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1998.
 Rådgivende Biologer as, rapport nr. 382, 112 sider. ISBN 82-7658-242-7.
URDAL, K. & H.SÆGROV. 1999
 Fiskeundersøkingar i Mørkridselva i Sogn & Fjordane hausten 1997.
 Rådgivende Biologer as, rapport nr. 383, 16 sider. ISBN 82-7658-243-5.
BJØRKLUND, A.E. 1999
 Undersøkelse av Jordalsvassdraget i 1998
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 384, 48 sider, ISBN 82-7658-244-3.
BJØRKLUND, A.E. 1999
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1998
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 385, 39 sider, ISBN 82-7658-245-1.
JOHNSEN, G.H. 1999
 Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998. 
 Rådgivende Biologer as., rapport 386, 18 sider, ISBN 82-7658-247-8.
JOHNSEN, G.H. 1999
 Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Renseanleg i Voss. 
 Rådgivende Biologer as., rapport 387, 10 sider, ISBN 82-7658-248-6.
KÅLÅS, S. & K. BIRKELAND 1999. 
 Registreringar av lakselus på sjøaure i Hardangerfjorden og på Sotra sommaren 1998. 
 Rådgivende Biologer, rapport 388, 20 sider. ISBN 82-7658-249-4
JOHNSEN, G.H. 1999
 Undersøkelser av sju marine resipienter i Fjell kommune 1999  
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 389, 29 sider, ISBN 82-7658-250-8.
JOHNSEN, G.H. 1999. 
 Overvåking av miljøkvaliteten i Kalvatnet 1998
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 390, 12 sider. ISBN 82-7658-251-6. 
SÆGROV, H.,G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 1999 Ikkje offentleg. 
 Ammoniakkutslepp i Figgjo, hausten 1998. Effekt på laksebestanden og botndyr.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 391, 22 sider.
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL 1999 Ikkje offentleg
 Fiskeundersøkingar i Jølstra, 1998/1999
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 392, 11 sider.
JOHNSEN, G.H. 1999
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1998
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 393, 16 sider, ISBN 82-7658-252-4
URDAL, K. & B.A. HELLEN. 1999
 Ungfiskundersøkingar i Dale, Hovlands- og Ytredalselva, Høyanger kommune, hausten 1998.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 394, 33 sider, ISBN 82-7658-253-2
JOHNSEN, G.H. 1999
 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 395, 10 sider, ISBN 82-7658-254-0
JOHNSEN, G.H. 1999. 
 Vurdering av miljøkonsekvenser ved planlagt småbåthavn i Sørepollen i Askøy kommune
 Rådgivende Biologer as. rapport 396, 8 sider, ISBN 82-7658-255-9.
JOHNSEN, G.H. 1999 IKKE OFFENTLIG
 Vannbehov og resipientvurdering for Fossegrimen settefiskanlegg på Hjelmås i Lindås
 Rådgivende Biologer as., rapport 397, 12 sider. 
HELLEN B.A., H.SÆGROV, G.H. JOHNSEN, S.KÅLÅS & K.URDAL 1999. 
 Fiskeundersøkingar i Aurland i 1998 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 398, 45 sider, ISBN 82-7658-256-7
SÆGROV, H. & K. URDAL 1999
 Biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøkingar i 1998.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 400, 28 sider, ISBN 82-7658-258-3
JOHNSEN, G.H. 1999
 Vurdering av utslippet fra Dale as.
 Rådgivende Biologer as. rapport 401, 18 sider, ISBN 82-7658-261-3.
JOHNSEN, G.H. 1999 - unntatt offentlighet
 Tiltaksorientert overvåking  i 1998 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 402, 21 sider.
SÆGROV, H. m.fl. 1999.
 Driftsplan for Osvassdraget. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 404, 18 sider, ISBN 82-7658-260-5.
KÅLÅS, S. & H. SÆGROV. 1999. 
 Prøvefiske og utfisking av røye i Hopsvatnet.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 405, 9 sider, ISBN 82-7658-266-4.
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 1999. 
 KU - Vannforurensing - E 39 : Klauvaneset - Nyborg i Åsane
 Rådgivende Biologer as., rapport 406, 22 sider, ISBN 82-7658-262-1.
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 1999. 
 KU - Vannforurensing - Ringvei Vest i Bergen
 Rådgivende Biologer as., rapport 407, 22 sider, ISBN 82-7658-264-8.
SÆGROV, H. 1999.
 Biologisk delplan for Etnevassdraget.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr. 408, 17 sider, ISBN 82-7658-265-6.
SÆGROV, H.  & K. URDAL 1999. Ikkje offentleg
 Fiskeundersøkingar i Jølstra i april 1999
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 409, 13 sider.
HELLEN,B.A., G.H. JOHNSEN & H. SÆGROV 1999. 
 Retningslinjer for prøvefiske i Hordaland høsten 1999
 Rådgivende Biologer as. rapport 410, 16 sider
JOHNSEN, G.H. 1999. 
 Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen juni 1999   
 Rådgivende Biologer as. rapport nr 411, 17 sider,
JOHNSEN, G.H. 1999
 Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1998 og våren 1999. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 412, 8 sider, ISBN 82-7658-267-2.
JOHNSEN, G.H. 1999. 
 Resipientvurdering i forbindelse med Øksna bruk sitt utslipp til Figgjo
 Rådgivende Biologer as. rapport 413, 21 sider, ISBN 82-7658-268-0.
JOHNSEN, G.H. & E.BREKKE 1999.  
 Biologisk mangfold: Dyreplankton i Hordaland, statusrapport 1  Ikkje offentleg
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 414, 12 sider.
KÅLÅS, S, B. A. HELLEN & K. URDAL. 1999. 
 Ungfiskundersøkingar i 6 elvar med bestandar av anadrom laksefisk i Hordaland i 1998. 
 Rådgivende Biologer as, rapport 415, 78 sider, ISBN 82-7658-328-8

BJØRKLUND, A. E. 1999
 Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 416, 28 sider. ISBN 82-7658-269-9.

 
Digitroll publiseringsløsning