Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2000
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

URDAL, K. & B.A. HELLEN 2000
 Ungfiskundersøkingar i Flåmselva hausten 1998.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 399, 15 sider, ISBN 82-7658-257-5
JOHNSEN, G.H. 2000
 Tilstanden i Espelandsvatnet i 1999 og miljøvirkningene fra fiskeanlegget i årene 1996-1999.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 417, 33 sider, ISBN 82-7658-270-2
Rapport nr 418
  Ikke offentlig
JOHNSEN, G.H. 2000. 
 Vurdering av resipienter i Fedje, basert på innsamlete vannprøver 1999 
 Rådgivende Biologer as., Rapport 419, 21 sider, ISBN 82-7658-271-0.
H. SÆGROV, B. A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL 2000. 
 Fiskeundersøkingar i Botnaelv-vassdraget i Kvam, og konsekvensvurdering for overføring av Kannikebekken.
 Rådgivende Biologer as., rapport 420, 22 sider, ISBN 82-7658-272-9.
H. SÆGROV 2000. 
 Kjøsnesfjorden kraftverk - Konsekvensutgreiing. Fiskebiologiske undersøkingar.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 421, 121 sider, ISBN 82-7658-273-7.
BJØRKLUND, A.E., E. BREKKE & JOHNSEN, G.H., 2000.
 Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1999. Kørelen og Fjæreidvatnet.
  Rådgivende Biologer as. Rapport nr 422, 43 sider, ISBN 82-7658-274-5.
JOHNSEN, G.H. 2000.
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1999
 Rådgivende Biologer as., rapport nr 423, 17 sider, ISBN 82-7658-275-3
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2000.  
 Biologisk grunnlag for driftsplan for Steinsdalselva i Kvam herad.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr. 424, 20 sider, ISBN 82-7658-276-1.
Rapport nr. 425
 Ikke offentlig
JOHNSEN, G.H. 2000
 Beskrivelse av miljøkonsekvenser ved bruk av treflis til bygging av skogsveier 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 426, 10 sider, ISBN 82-7658-278-8.
URDAL, K & H. SÆGROV. 2000
 Fiskeundersøkingar i Håelva i 1999.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 427, 16 sider, ISBN 82-7658-279-6.
JOHNSEN, G.H. 2000.
 Resipientvurdering av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, januar 2000
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 428, 14 sider, ISBN 82-7658-281-8.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2000. 
 Analyse av aureskjell frå Snipsøyrvatnet. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 429, 11 sider, ISBN 82-7658-282-6.
KÅLÅS, S., K. BIRKELAND & S. D. ELNAN. 2000.
 Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 1999.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 430, 37 sider, ISBN 82-7658-283-4
JOHNSEN, G.H. 2000
 Undersøkelser av fem marine resipienter i Fjell kommune 2000
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 431, 23 sider, ISBN 82-7658-284-2.
Rapport nummer 432,
  Ikke offentlig
JOHNSEN, G.H. 2000. 
 Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1999.  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 433, 21 sider, ISBN 82-7658-285-0.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, G.H. JOHNSEN & K. URDAL 2000.
 Prøvefiske i 65 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1997
 Rådgivende Biologer as. rapport 434, 312 sider, ISBN 82-7658-286-9
HELLEN, B.A., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2000.
 Prøvefiske i 33 innsjøer i Hordaland høsten 1998
 Rådgivende Biologer as. rapport 435, 173 sider, ISBN 82-7658-287-7
BJØRKLUND, A.E. & E.BREKKE, 2000.
 Vassdrag i Hordaland 2000. Beskrivelse av vannkvalitet i 26 utvalgte vassdrag.
 Rådgivende Biologer as. rapport nr. 436, 115 sider, ISBN 82-7658- 288-5
HELLEN, B.A., E. BREKKE, G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2000.
 Prøvefiske i 14 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 1999
 Rådgivende Biologer as. rapport 437, 110 sider, ISBN 82-7658-289-3
JOHNSEN, G.H. 2000. 
 Vurdering av konsekvenser for vanntilgang og vannkvalitet for Vaksdal vassverk
  Rådgivende Biologer AS, rapport 438, 12 sider, ISBN 82-7658-290-7.
JOHNSEN, G.H. 2000. 
 Tilstandsrapport for Storavatn på Stord lokaliteten til Almås fiskeoppdrett 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 439, 16 sider, ISBN 82-7658-291-5.
JOHNSEN, G.H. 2000.  
 Overvåking av miljøkvaliteten i Kalvatnet 1999
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 440, 17 sider. ISBN 82-7658-292-3.
KÅLÅS, S. & G.H. JOHNSEN. 2000.
 Biologisk delplan til driftsplan for Storelva i Arna.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 441, 28 sider. ISBN 82-7658-293-1.
HELLEN B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2000. 
 Fiskeundersøkingar i Aurland i 1999 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 442, 24 sider, ISBN 82-7658-295-8
URDAL, K. 2000.
 Analysar av skjellprøvar frå 20 elvar i Sogn og Fjordane i 1999.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 443, 32 sider, ISBN 82-7658-296-6
SÆGROV, H. 2000.
 Fiskeundersøkingar i Hovlandsdalsvatnet i 1999.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 444, 14 sider, ISBN 82-7658-297-4
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2000. 
 Fiskebiologiske undersøkelser for Eidesvik Settefisk AS 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 445, 12 sider, ISBN 82-7658-298-2.
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2000. 
 Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 446, 21 sider, ISBN 82-7658-299-0.
JOHNSEN, G.H. 2000
 Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1999 og våren 2000. 
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 447, 8 sider, ISBN 82-7658-300-8.
SÆGROV, H. 2000
 Utfisking og fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 1998-99.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 448, 17 sider, ISBN 82-7658-301-6
SÆGROV, H. 2000
 Fiskeundersøkingar i Strynevatnet 1999.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 449, 17 sider, ISBN 82-7658-302-4
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, A.J. JENSEN, B. BARLAUP & G.H. JOHNSEN 2000. 
 Fiskebiologiske undersøkelser i Aurlandsvassdraget 1989 - 1999. Oppsummering av resultater og evaluering av tiltak. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 450, 73 sider, ISBN 82-7658-303-2
URDAL, K. & H. SÆGROV 2000.
 Ungfiskundersøkingar i Hopselva, Hyen, i 1999.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 451, 15 sider, ISBN 82-7658-304-0
SÆGROV, H. & E. BREKKE 2000. 
 Fiske- og planktonundersøkingar i Viksdalsvatnet, Hestadfjorden og Lauvavatnet i 1999.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 452, 19 sider, ISBN 82-7658-305-9
BJØRKLUND, A.E. 2000
 Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 2000.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr 453, 38 sider. ISBN 82-7658-306-7.
HELLEN, B.A. & H. SÆGROV 2000.
 Biologisk delplan for Nærøydalselva og resultat frå ungfiskundersøkingar i 1998. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 454, 24 sider. ISBN 82-7658-307-5.
JOHNSEN, G.H. & B.A.HELLEN 2000. 
 En vurdering av planlagt uttak av grunnvann med hensyn på dyrelivet i Norddøla og Austdøla i Ulvik.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 455, 12 sider, ISBN 82-7658-308-3.
Rapport 456,
  Ikke offentlig
HELLEN, B.A. & H. SÆGROV 2000.
 Temperatur og muligheter for etablering av laksebestand i Ortnevikvassdraget.
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 457, 15 sider. ISBN 82-7658-309-1.
JOHNSEN, G.H. 2000.  
 Beskrivelse av Kvitebergsvatnet i Ølve, Kvinnherad kommune  
 Rådgivende Biologer AS Rapport nr 458, 6 sider, ISBN 82-7658-310-5.
Rapport nr 459
  Ikke offentlig
JOHNSEN, G.H. 2000.  
 Enkle undersøkelser ved fem oppdrettslokaliteter for Hordalaks i Sund kommune juli 2000.
 Rådgivende Biologer AS Rapport nr 460, 16 sider, ISBN 82-7658-311-3
Rapport nummer 461, 
  Ikke offentlig
JOHNSEN, G.H. & K.URDAL 2000.  
 Fiskebiologiske undersøkelser i Herlandvatnet og Kvernhuselven på Atløy, og resipentundersøkelse i Herlandsvika.
 Rådgivende Biologer AS Rapport nr 462, 22 sider, ISBN 82-7658-312-1.
JOHNSEN, G.H. 2000. 
 Tilstanden i Espelandsvatnet i 2000
 Rådgivende Biologer AS Rapport nr 463, 17 sider
KÅLÅS, S. 2000
 Fiskeundersøkingar i Haugsdalselva 1995-1999.
 Rådgivende Biologer AS rapport nr 464, 25 sider, ISBN- 82-7658-314-8
SÆGROV, H., E. BREKKE & K. URDAL 2000. 
 Fiskeundersøkingar i Grøndalsvatnet, Ullensvang, i 2000. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 465, 10 sider, ISBN 82-7658-315-6.
URDAL, K. 2000.
 Analysar av skjellprøvar frå 12 elvar i Hordaland i 1999.
 Rådgivende Biologer as. Rapport nr. 466, 21 sider, ISBN 82-7658-317-2
JOHNSEN, G.H. 2000.  
 Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 2000
 Rådgivende Biologer AS rapport nr 467, 8 sider, ISBN 82-7658-318-0
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & H.SÆGROV 2000. 
 Status for bestandane av anadrom laksefisk i Hordaland 2000. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 468, xx sider, ISBN 82-7658-319-9
KÅLÅS, S., & K. URDAL. 2000.
 Ungfiskundersøkingar i tre elvar i Hardangerfjorden-Granvinelva, Opo og Jondalselva-vinteren 1999/2000.
 Rådgivende Biologer as., rapport nr. 469, 32 sider. ISBN 82-7658-320-2
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN & S.KÅLÅS 2000. 
 Konsekvensvurdering av reguleringsinngrep i Brakedalsvassdraget, Bømlo kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport 470, 18 sider, ISBN 82-7658-321-0.
SÆGROV, H., K. URDAL, B.A. HELLEN, G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2000. 
 Fiskeundersøkingar og biologisk delplan for Osenvassdraget. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 471, 48 sider, ISBN 82-7658-322-9.
BJØRKLUND, A.E., E.BREKKE & G.H.JOHNSEN 2000
 En vurdering av mulige effekter på vannkvaliteten av høye konsentrasjoner av dyreplankton i Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg . 
 Rådgivende Biologer AS, Rapport 472,13 sider. 
BJØRKLUND, A.E. 2000
 Overvåkning av vannkvalitet og krepsebestanden i Moensvatnet, Voss, i 2000. 
 Rådgivende Biologer as, rapport nr. 473, 16 sider. ISBN 82-7658-323-7.
 
Digitroll publiseringsløsning