Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2001
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

BJØRKLUND, A.E. 2001
  Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen 
  med hensyn på forurensning fra kloakk, 2000.

  Rådgivende Biologer as. Rapport nr 474, 34 sider, ISBN 82-7658-324-5.
JOHNSEN, G.H. 2001.  
  Resipientvurdering av Salpevika for Heggland Smolt AS 
  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 475, 16 sider, ISBN 82-7658-325-3.
BJØRKLUND, A.E. OG BREKKE, E. 2001
  Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 2000.
  Haukås-, Nesttun-, Fjøsanger- og Apeltunvassdragene.

  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 476, 139 sider, ISBN 82-7658-326-1.
JOHNSEN, G.H. 2001 IKKE OFFENTLIG
  Vannbehov og resipientvurdering for Fossefisk AS, Hjelmås i Lindås
  Rådgivende Biologer as., rapport 477, 14 sider.
JOHNSEN, G.H. 2001 IKKE OFFENTLIG
  Analyse av metaller i vann- og sedimentprøver i forbindelse med utfylling i sjø ved Nye Bjølvo Kraftverk i Ålvik. 
  Rådgivende Biologer as., rapport 478, 5 sider.
JOHNSEN, G.H. 2001. 
  Overvåing av Vatnsnesvatnet på Suðuroy i Færøyene 2000
  Rådgivende Biologer as. rapport 479, 17 sider. 
JOHNSEN, G.H. & E. BREKKE 2001. 
  Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 2000.  
  Rådgivende Biologer AS, rapport 480, 29 sider, ISBN 82-7658-329-6.
JOHNSEN, G.H. 2001
  Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2000
  Rådgivende Biologer AS, rapport 481, 17 sider, ISBN 82-7658-331-8
JOHNSEN, G.H., A. E. BJØRKLUND, O. SOLDAL (ICG), V. VALEN (ICG) & E. BREKKE 2001
  Vassdragsundersøkelser i nedbørfeltene til vannverkene på Byfjellene i Bergen sommeren 2000
  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 482, 87 sider.
KÅLÅS, S. & K. URDAL. 2001. 
  Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra 
  sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2000.

  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 483, 44 sider. ISBN 82-7658-332-6
JOHNSEN, G.H. & E. BREKKE 2001
  Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2000.
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr 484, 27 sider.
BJØRKLUND, A.E. & E. BREKKE, 2001.
  Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 2000. 
  Kolavatnet, Bossvatnet og Stovevatnet.

  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 485, 38 sider, ISBN 82-7658-333-4.
HELLEN B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2001. 
  Fiskeundersøkingar i Aurland i 2000 
  Rådgivende Biologer AS, Rapport nr. 486, 24 sider, ISBN 82-7658-334-2
JOHNSEN, G.H. 2001 
  Resipientvurdering av Kinnasundet vest av Reksta i Flora kommune  
  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 487, 12 sider.
JOHNSEN, G.H. , B. TVERANGER & E.BREKKE 2001. 
  Strømmålinger for Bergen Aqua AS i Ljøsnesbukten på Blomøy i Øygarden 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 488, 13 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B.A.HELLEN 2001. 
  Undersøkelser av fem marine reispienter i Fjell kommune 2001.
  Rådgivende Biologer AS Rapport nr 489, 24 sider, ISBN 82-7658-335-0.
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 2001
  Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2000 
  Rådgivende Biologer as. Rapport nr 490, 40 sider, ISBN 82-7658-336-9.
HELLEN, B. A., S. KÅLÅS, H. SÆGROV & K. URDAL. 2001. 
  Fiskegranskingar i 13 laks- og sjøaurevassdrag i Sogn & Fjordane hausten 2000. 
  Rådgivende Biologer as. Rapport nr 491, 161 sider. ISBN 82-7658-337-7.
JOHNSEN, G.H. & E.BREKKE 2001. 
  Overvåking av Storavatn på Stord 2000, lokaliteten til Almås Fiskeoppdrett.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 492, 27 sider.
URDAL, K. 2001
  Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2000
  Rådgivende Biologer AS, rapport 493, 40 sider. ISBN 82-7658-338-5
URDAL, K.,  HELLEN, B. A., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2001. 
  Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2000. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 494. 23 sider. ISBN 82-7658-339-3.
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 2001. 
  Potensialet for produksjon av settefisk laks i Flora kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport 495, 34 sider, ISBN 82-7658-340-7.
KÅLÅS, S., H. SÆGROV & K. URDAL. 2001. 
  Fiskeundersøkingar i Nærøydalselva i 2000. 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 496, 16 sider. ISBN 82-7658-341-5.
HELLEN. B. A., KÅLÅS, S., H. SÆGROV & K. URDAL. 2001. 
  Fiskeundersøkingar i Loenelva i 2000. 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 497, 19 sider. ISBN 82-7658-342-3.
BJØRKLUND, A. E. 2001
  Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 2001. 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 498, 38 sider. ISBN 82-7658-343-1.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2001. 
  Straummålingar for Troland Lakseoppdrett ved Klubbholmen i Austevoll kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr 499, 18 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H.JOHNSEN 2001. 
  Straummålingar ved Brattholmen i Mølstrevågen, Sveio kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport 500, 18 sider.
JOHNSEN,G.H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL 2001.
  Fiskeundersøkelser i Rasdalsvatnet, Voss kommune, 2001.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 501, ISBN 82-7658-345-8, 9 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Nappetå i Hauglandsvika i Sveio kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 502, 26 sider.
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2001.
  Metaller og miljøgifter i bunnsediment og blåskjell i og utenfor Sagvåg i Stord.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 503, 12 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hillersvik i Sveio kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 504, 36 sider.
URDAL, K. 2001
  Analysar av skjellprøvar frå 17 elvar i Hordaland i 2000.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 505, ISBN 82-7658-346-6, 27 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Straummålingar for Bognøy Fiskeoppdrett AS ved Sandvik i Sørfjorden, Vaksdal kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 506, 20 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2001.
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitetar nord og søraust for Bjørnholmen i Dumbefjorden i Solund kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 507, 34 sider.
BJØRKLUND, A. E. & G. H. JOHNSEN, 2001
  Utslipp fra behandlingsanlegg for drikkevann. Teoretisk vurdering av vannkjemiske og økologiske effekter i Jordalsvatnet og Svartediket i Bergen. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 508, 21 sider. ISBN 82-7658-347-4.
JOHNSEN, G.H. 2001
  Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2000 og våren 2001. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 509, 8 sider, ISBN 82-7658-348-2
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hamre i Osterfjorden i Osterøy kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 510, 40 sider.
JOHNSEN, G.H. 2001.  
  Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen juni 2001 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 511, ISBN 82-7658-349-0, 22 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Kvamme i Sørfjorden i Osterøy kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 512, 41 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Solund for Rolf Olsen havbruk AS
  Rådgivende Biologer AS, rapport 513, 23 sider.
JOHNSEN, G.H., E. BREKKE & B. TVERANGER 2001. 
  Straummålingar for Espevær Fiskeoppdrett AS i Gissøysundet i Bømlo kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 514, 18 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2001. 
  Straummålingar for Espevær Fiskeoppdrett AS i Nordøyane i Bømlo kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 515, 18 sider.
TELNES, T., B.A.HELLEN & G.H.JOHNSEN 2001.
  Fiskebiologiske undersøkelser i Indre Skålvikvatnet i forbindelse med oppdemming
  Rådgivende Biologer AS, rapport 516, 13 sider, ISBN 82-7658-350-4
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2001. 
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Urdaviksklubben i Kvinnherad kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 517, 32 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2001. 
  Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Sund kommune for Coast Seafood AS
  Rådgivende Biologer AS, rapport 518, 37 sider.
URDAL, K. 2001.
  Ungfisk og vasskvalitet i Urdalselva i 2001
  Rådgivende Biologer AS, rapport 519, 8 sider, ISBN 82-7658-351-2.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2001.
  Straummålingar for Sunnhordland Sjøgard AS nord for Litle Lykjelsøy i Kvinnherad kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 520, 20 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2001.
  Straummålingar for Sunnhordland Sjøgard AS ved Lyrahola i Stord kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 521, 20 sider.
JOHNSEN, G.H., S.KÅLÅS & K.URDAL 2001.  
  Konsekvensvurdering av omsøkt regulering av Sagvikvatnet og Hållåelva på Tustna med enkel resipientvurdering av Imarsundet 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 522, ISBN 82-7658-352-0, 31 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2001.
  Straummålingar for Sunnhordland Sjøgard AS ved Seglberget, Urdi og Toftekalven i Kvinnherad kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 523, 41 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2001.
  Prøvefiske i 26 innsjøer i Hordaland høsten 1999. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 524,ISBN 82-7658-353-9, 164 sider.
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hessvik i Kvinnherad kommune
  Rådgivende Biologer AS, rapport 525, 24 sider
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2001
  Biologiske undersøkelser i Vikelva i Ølen sommeren 2001
  Rådgivende Biologer AS, rapport 526, 16 sider, ISBN 82-7658-354-7
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2001. 
  Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Varangerfjorden, Nesseby kommune for Aarsæther Vardø AS
  Rådgivende Biologer AS, rapport 527, 34 sider
BJØRKLUND, A.E. & G.H. JOHNSEN, 2001. 
  Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2001. 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 528, 40 sider, ISBN 82-7658-355-5
JOHNSEN, G.H & B.TVERANGER. 2001.  
  Resipientvurdering av Vespestadvågen juni 2001   
  Rådgivende Biologer as. Rapport nr 529, 16 sider, ISBN 82-7658-356-3
HELLEN, B.A., E. BREKKE, G.H. JOHNSEN, T. TELNES & K. URDAL 2001.
Rådgivende Biologer AS rapport nr. 530. 149 sider, ISBN 82-7658-357-1.
 
Digitroll publiseringsløsning