Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2003
Rapporter med uthevet tittel kan henets som pdf-fil

SÆGROV, H., T. TELNES & K. URDAL.
 Fiskeundersøkingar i Hornindalsvatnet i 2001 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 600 ISBN 82-7658-382-2.
BJØRKLUND, A.E. & JOHNSEN, G.H. 2003.
 Vannkvalitetstilstand i Nausta i 1999-2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 613, 16 sider, ISBN 82-7658-391-1
BØRSHEIM, K, B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003. 
  Ikke offentlig
  Rådgivende Biologer AS, rapport 617, 39 sider.
URDAL, K., B.A.HELLEN, S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2003.
 Fiskeundersøkingar i Eidselva 1999-2001.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 618, 31 sider, ISBN 82-7658-397-0.
JOHNSEN, G.H., K. MORK (NVK), S. KÅLÅS & K. URDAL 2003 
 Tilstandsbeskrivelse og tiltaksplan for Samnangervassdraget
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 619, 54 sider 27 bilder, ISBN 82-7658-395-4.
JOHNSEN, G.H. & B.TVERANGER 2003.
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 620, 21 sider.
JOHNSEN, G.H., B.A.HELLEN & S.KÅLÅS 2003
 Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk.
 Overføring av Tverrelva med flere. 
 Fisk og ferskvannsbiologi
 Utgitt som selvstendig rapport av NVK til BKK
 Refereres til som: Rådgivende Biologer AS, rapport 621, 31 sider.
JOHNSEN, G.H. 2003
 Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk.
 Overføring av Tverrelva med flere. 
 Vannkvalitet.
 Utgitt som selvstendig rapport av NVK til BKK
 Refereres til som: Rådgivende Biologer AS, rapport 622, 32 sider.
MORK, K. (NVK) & G.H. JOHNSEN 2003
 Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk.
 Beinhelleren pumpe med overføringer. 
 Forventede konsekvenser og mulige avbøtende tiltak for Nesheimvatnet naturreservat.
 Utgitt som selvstendig rapport av NVK til BKK
 Arkivert som: Rådgivende Biologer AS, rapport 623, 20 sider vedlegg.
BJØRKLUND, A.E. & KÅLÅS, S. 2003.
 Overvåking av Stendavatnet i Kalandsvassdraget og Liavatnet i Midtbygdavassdraget i 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 624, 39 sider, ISBN 82-7658-396-2
JOHNSEN, G.H. & E.BREKKE  2003. 
 Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 625, 30 sider, ISBN 82-7658-398-9.
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2003 
 Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2002.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 626, 68 sider.
URDAL, K., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2003.
 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2002.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 627, 27 sider, ISBN 82-7658-399-7.
BJØRKLUND, A.E. & G.H. JOHNSEN 2003
 Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2002
 Rådgivende Biologer AS, rapport 628, 41 sider, ISBN 82-7658-200-1.
BØRSHEIM, K., B. TVERANGER, G.H. JONSEN & E. BREKKE 2003
 Kombinert MOM B og MOM C -undersøkelse ved ved oppdrettslokaliteten Jibbersholmane og resipienten i Hoplandsosen i Radøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 629, 36 sider, ISBN 82-7658-204-4.
JOHNSEN, G.H. 2003
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2002
 Rådgivende Biologer AS, rapport 630, 16 sider, ISBN 82-7658-202-8.
KÅLÅS, S, & K. URDAL. 2003
 Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Vest-Agder,  Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2002. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 631, 39 sider. ISBN 82-7658-203-6.
TVERANGER B. & G.H. JOHNSEN  2003 
 Strømmålinger samt kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Hjelmåsvågen, Lindås kommune, høsten 2002
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 632, 37 sider, ISBN 82-7658-205-2

JOHNSEN, G.H.  2003
 Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2002.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 633, 24 sider.

HELLEN, B.A., S. KÅLÅS, H. SÆGROV &  K. URDAL 2003. 
 Fiskeundersøkingar i tre lakseførande elvar i Sogn & Fjordane hausten 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 634, ISBN 82-7658-206-0, 51 sider.
TVERANGER, B. &  G. H. JOHNSEN, S. KÅLÅS K. URDAL 2003
  Ikke offentlig
  Rådgivende Biologer AS, rapport  635, 30 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN
  Ikke offentlig
  Rådgivende Biologer AS, rapport 636, 31 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003. 
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 638, 19 sider.
TVERANGER B. & G.H. JOHNSEN  2003 
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 639, 37 sider.
TVERANGER B. & G.H. JOHNSEN  2003 
 Straummålingar ved omsøkt oppdrettslokalitet ved Brøringane i Radøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 640, 28 sider, ISBN 82-7658-208-7.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H.JOHNSEN 2003
 Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Naveide i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 641, 35 sider, ISBN 82-7658-209-5.
JOHNSEN, G.H., A. GRAVDAL, O-H. ROGNSØY & S.WILLOUGHBY 2003
  A compilation of a new fish farming concept, Eco Farm Recirculating Aquacultural Systems. Results from the first test production at Rognaldsvåg.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 642, 43 sider.
JOHNSEN, G.H. 2003. 
 Miljømål og grunnlag for lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Kvinnherad kommune.
 Rådgivende Biologer as. rapport 643, 18 sider, ISBN 82-7658-211-7.
TVERANGER B., E. BREKKE  & G.H. JOHNSEN  2003.  
  Ikke offentlig
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 644, 21 sider.
BREKKE, E., B.TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003.
 Undersøkelser av marine resipienter i Kvinnherad kommune høsten 2002, med forslag til revisjon av Hovedplan avløp
 Rådgivende Biologer AS Rapport nr 645, 99 sider, ISBN 82-7658-212-5.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2003.
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 646, 25 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2003.
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 647, 24 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE, & G.H. JOHNSEN 2003.
  Ikke offentlig
   Rådgivende Biologer AS, rapport 648, 23 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Fiskeundersøkelser i 16 innsjøer i Hordaland høsten 2002. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 649, 72 sider, ISBN 82-7658-213-3. 
URDAL, K. 2003. 
 Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2002 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 650, 36 sider. ISBN 82-7658-214-1. 
KÅLÅS, S. & K. URDAL. 2003. 
 Oppfølgjande fiskeundersøking i Storelva våren 2003 etter utslepp frå Espeland vannrenseanlegg hausten 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 651, 15 sider. 
JOHNSEN, G. H. 2003. 
  Vurdering av utslipp fra omsøkt anlegg for oppdrett av røye ved Eide i Olden
  Rådgivende Biologer AS, rapport 652, 14 sider, ISBN 82-7658-216-8 
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003.
  Ikke offentlig
  Rådgivende Biologer AS, rapport 653, 36 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003. 
  Ikke offentlig
  Rådgivende Biologer AS, rapport 654, 37 sider. 
HELLEN, B.A., K. URDAL & H. SÆGROV. 2003. 
 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane i mars 2003. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 655, 14 s. ISBN 82-7658-217-6. 
HELLEN, B.A., E. BREKKE, S. KÅLÅS & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Prøvefiske i 12 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2002. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 656. 87 sider, ISBN 82-7658-218-4. 
URDAL, K. 2003. 
 Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Hordaland i 2002 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 657, 26 sider. ISBN 82-7658-219-2. 
TVERANGER, B., E.BREKKE & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Kombinert MOM B- og MOM C -undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Lunnøy og i tilhørende resipient i Austevoll kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 658, 34 sider. ISBN 82-7658-220-6. 
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Vurdering av aktuell oppdrettslokalitet sør for Færøy i Fitjar kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 659, 31 sider. ISBN 82-7658-221-4. 
TVERANGER B. & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Ikke offentlig 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 660, 30 sider. 
BREKKE, E., B. TVERANGER & G.H. JOHNSEN 2003. 
  Straummålingar ved Matløysa i Fitjar kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 661, 24 sider. ISBN 82-7658-222-2. 
BJØRKLUND, A. E. 2003 
  Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 2003. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 662, 39 sider. ISBN 82-7658-223-0. 
JOHNSEN, G. H. 2003 
 Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2002 og våren 2003. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 663, 8 sider, ISBN 82-7658-224-9. 
KÅLÅS, S. og K. URDAL. 2003. 
 Fiskeundersøkingar i Storevatnet og Andvikelva hausten 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 664,23 s. ISBN 82-7658-225-7. 
KÅLÅS, S., B. A. HELLEN og G. H. JOHNSEN. 2003. 
Fiskeundersøkingar i Figgjo i Rogaland hausten 2002. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 665, 17 s. ISBN 82-7658-226-5. 
HELLEN, B.A. & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Utslipp av borevann i Tya; effekter på fisk, bunndyr og vannkvalitet. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 666, 13 sider. 
TVERANGER B. & G.H. JOHNSEN 2003. 
Ikke offentlig 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 667, 24 sider. 
KÅLÅS, S. 2003 
 Ungfiskundersøking i Uskedalselva 2003.
 Side 352 til 363 i: "Kalking i vann og vassdrag-effektkontroll 2002" DN Notat 2003-3. 
 Registrert av oss som Rådgivende Biologer rapport nr 668.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2003
 Strømmålinger ved EWOS Innovation sitt anlegg Aldalen i Os kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 669, 18 sider.
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2003
 Undersøkelser av tre marine resipienter i Fjell kommune 2003 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 670, 24 sider. ISBN 82-7658-227-3
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Rødsteinskjæra i Os kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 671, 20 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2003. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Lønningdal i Os kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 672, 21 sider.      
JOHNSEN, G.H. 2003.
 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 673, 13 sider, ISBN 82-7658-228-1
BJØRKLUND, A.E. 2003. 
 Undersøkelse av Kolavatnet, Eikhammervatnet og Bosvatnet i Fjellvassdraget i 2003. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 674, 39 sider. ISBN 82-7658-230-3.
JOHNSEN, G.H 2003. 
Overvåking av temperatur og vannkvalitet i “nedre del” av Henangervatnet i Fusa 2003.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 675, 15 sider,
HELLEN, B.A, E. BREKKE & S. KÅLÅS 2003. 
 Fisk, bunndyr og vannkvalitet i 35 lokaliteter i Sogn og Fjordane høsten 2003. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 678, 22 sider, ISBN 82-7658-233-8.
GLOVER, B. (NVK), G.H. JOHNSEN & E. BØRSET (NVK) 2003.
 Dokumentasjonsvedlegg. Veileder for foreløpig identifisering og utpeking av av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. Vassdrag.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 50 sider (arkivert som rapport 811)
GLOVER, B. (NVK), G.H. JOHNSEN & E. BØRSET (NVK) 2003.
 Veileder for foreløpig identifisering og utpeking av av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. Vassdrag.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 20 sider ( arkivert som rapport 812)
 
Digitroll publiseringsløsning