Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2004
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

JOHNSEN, G.H., B.A.HELLEN, T.TELNES & E.BREKKE 2004.  
 Prøvefiske i Storavatnet og resipientvurdering i Naustbukta for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg NT/Nr 006 Naustbukta 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 580, 26 sider.
URDAL, K., H. SÆGROV, B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2004.
 Fiskeundersøkingar i Årøyelva 1997-2003.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 637, 46 sider, ISBN 82-7658-207-9.
JOHNSEN, G.H. 2004. 
 Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2003. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 676, 30 sider, ISBN 82-7658-233-1.
JOHNSEN, G.H.  2004
 Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2003.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 677, 24 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2004. Ikke offentlig Rådgivende Biologer AS rapport 679, 30 sider
BJØRKLUND, A.E. 2004. 
 Overvåkning av krepsen i Moensvatnet i 2003. 
Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 680, 14  sider, ISBN 82-7658-234-6.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 681, 35 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2004. Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Lauplandsholmen i Bokn kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 682, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 683, 17 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Ternholmen i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 684, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Naveide i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 685, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Laugarøy i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 686, 16 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE  & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten sør for Færøy i Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 687, 18 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Klungervikneset i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 688, 18 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Store Noppeholmen i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 689, 18 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 690, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Nordøy i Kvinnherad kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 691, 17 sider.
JOHNSEN, G.H. 2003. 
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2003
 Rådgivende Biologer AS, rapport 692, 17 sider, ISBN 82-7658-235-4
JOHNSEN, G. H. 2004. 
 Enkel konsekvensvurdering av planlagt utviding ved Framnes renseanlegg og flytting av utløpet i Oppheimsvatnet.  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 693, 10 sider.
KÅLÅS, S, & K. URDAL. 2004
 Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2003. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 694, 38 sider. ISBN 82-7658-236-2.
KÅLÅS, S., G. H. JOHNSEN & K. URDAL. 2004. 
 Konsekvensutgreiing for utbygginga i Myklebustdalelva, Gloppen kommune. Deltema: Vasskvalitet og ferskvassbiologi. 
 Rådgivende  Biologer AS. Rapport 695, 32 sider. ISBN 82-7658-237-0.
JOHNSEN, G.H. 2004. 
 Konsekvensutredning Tønsbergpakken, Fase 2. Deltema: Fisk og ferskvassbiologi. 
 Rådgivende  Biologer AS. Rapport 696, 26 sider. ISBN 82-7658-238-9.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet søraust for Idse i Strand kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 697, 42 sider.
BJØRKLUND, A.E., G.H. JOHNSEN & E.BREKKE 2004
 Undersøkelser i Jordalsvassdraget i 2003-04.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 698, 46 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Bjørgen i Sveio kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 699, 34 sider. ISBN 82-7658-239-7.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Nordre Engevik i Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 700, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Eidøy i Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 701, 16 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 702, 17 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Gjengo i Austevoll i 2004
 Rådgivende Biologer AS, rapport 703, 22 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 704, 24 sider.
URDAL, K., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2004. 
 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva  i 2003.   
 Rådgivende Biologer AS, rapport 705, 39 sider. ISBN 82-7658-240-0.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 706, 38 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 707, 38 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 708, 22 sider..
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 709, 25 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 710, 12 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 711, 25 sider.
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2004.
 Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2003.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 712, 74 sider. ISBN 82-7658-241-9.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 713, 24 sider.
JOHNSEN, G.H. 2004.
 Fliskvalitet og overvåking av forurensning til vann fra skogsveier laget med oppflist trevirke. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 714, 20 sider, ISBN 82-7658-242-7.
JOHNSEN, G.H. 2004.
 Overvåking av forurensning til vann fra myr i Hordnesmarka fylt med oppflist trevirke
 Rådgivende Biologer AS, rapport 715, 15 sider, ISBN 82-7658-243-5.
TVERANGER, B & G. H. JOHNSEN 2004.
 Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen februar 2004
 Rådgivende Biologer AS, rapport 716, 30 sider, ISBN 82-7658-244-3.
URDAL, K 2004.
 Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2003
 Rådgivende Biologer AS, rapport 717, 43 sider, ISBN 82-7658-245-1.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 718, 37 sider.
KÅLÅS, S. 2004. Ungfiskundersøking i Uskedalselva 2003. side 216 - 224 i: "Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2003" DN Notat 2004-2. Registrert av oss som Rådgivende Biologer AS rapport nr 719.
URDAL, K 2004.
 Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 17 elvar i Hordaland i 2003
 Rådgivende Biologer AS, rapport 720, 34 sider, ISBN 82-7658-247-8.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 721, 41 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 722, 38 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 723, 41 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 724, 36 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2004.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gulholmen for oppdrett av laks og aure for EWOS Innovation AS i Os kommune
 Rådgivende Biologer AS rapport 725,30 sider
HELLEN, B.A., K. URDAL & H. SÆGROV. 2004.
 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2003.
 Rådgivengde Biologer AS, rapport nr 726, 18 s, ISBN 82-7658-248-6 .
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS rapport 727,24 sider
JOHNSEN, G.H. 2004.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Pan-Fish settefiskanlegg M VA 0010 Steinsvik i Volda kommune  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 728, 25 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 729, 20 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 730, 18 sider.
HELLEN, B. A. & S. KÅLÅS 2004.
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS. Rapport 731, 22 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 732, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 733, 18 sider.
KÅLÅS, S. 2004.
 Fiskeundersøkingar i Haugsdalselva 2000 til 2003. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 734, 51 sider, ISBN 82-7658-249-4.
TVERANGER, B., & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Kombinert MOM B- og MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokaliteten. Kjeppevikholmen og resipienten i Herdlefjorden i Meland kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 735, 40 sider, ISBN 82-7658-250-8.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 736, 24 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 737, 36 sider.
JOHNSEN, G.H. 2004.
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 738, 7 sider.
TVERANGER, B., & G. H. JOHNSEN 2004. 
 MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Hillesøy i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 739, 27 sider, ISBN 82-7658-251-6
TVERANGER, B., & G. H. JOHNSEN 2004. 
 MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Nautvika i Finnøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 740, 26 sider, ISBN 82-7658-252-4
JOHNSEN, G.H. 2004. 
 Ikke offentlig
 Rådgivende Biologer AS, rapport 741, 6 sider
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2004. 
 Resipientundersøkelse i Helgøysundet utenfor Purkehola avfallsdeponi i Flora kommune april 2004. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 742, 27 sider, ISBN 82-7658-253-2.
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2004. Ikke offentlig Rådgivende Biologer AS, rapport 743, 24 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Ospøykalven i Austevoll kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 744, 37 sider, ISBN 82-7658-255-9
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004
 Straummålingar ved oppdrettslokaliteten Rødsteinskjæra i Os kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 745, 26 sider, ISBN 82-7658-254-0.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2004. 
  Vurdering av plassering av nytt avløp fra Møvik renseanlegg i Fjell kommune 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 746, 33 sider.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2004. 
  Resipientundersøkelse i Vågen i Fjell kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 747, 23 sider.
JOHNSEN, G.H. 2004. 
  Rasdalen kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 748, 18 sider, ISBN 82-7658-256-7.
JOHNSEN, G.H. 2004. 
  Eikemo kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 749, 18 sider, ISBN 82-7658-257-5.
JOHNSEN, G.H. 2004
 Rådgivende Biologer AS, rapport 750, 7 sider, ISBN 82-7658-258-3.
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & H.SÆGROV 2004 
  Sammenstilling av resultat fra prøvefiske i Hordaland i perioden 1996 – 2003. 
  Del 1. Faktorer med betydning for bestandsstatus. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 751, 32 sider, ISBN 82-7658-407-1. 
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & H.SÆGROV 2004 
  Sammenstilling av prøvefiskeresultater fra Hordaland i perioden 1996-2003 
  Del 2. Vurdering av de enkelte kalkingsprosjektene 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 752, 95 sider, ISBN 82-7658-409-8. 
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2004. 
  Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Kjeppevikholmen i Meland 
kommune 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 753, 40 sider. 
JOHNSEN, G.H. & A.E.BJØRKLUND 2004. 
  Vurdering av effekter ved utslipp fra Nye Ingersvann vannbehandlingsanlegg 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 754, 12 sider, ISBN 82-7658-261-3. 
HELLEN, B.A., E. BREKKE & K. URDAL 2004. 
  Fiskeundersøkelser i ni innsjøer i Hordaland høsten 2003. 
  Rådgivende Biologer AS rapport 755, 56 sider, ISBN 82-7658-262-1.
JOHNSEN, G.H. 2004. 
  Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Pan-Fish settefiskanlegg M VD 0012 Ytre Standal i Ørsta kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 756, 18 sider.
JOHNSEN, G.H. 2004. 
  Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Pan-Fish settefiskanlegg M VA 0007 Dalsfjorden i Volda kommune 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 757, 21 sider. 
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
  Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad kommune 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 758, 36 sider. 
TVERANGER, B., & G. H. JOHNSEN 2004. 
  Resipientundersøkelse utenfor Vedvika avfallsdeponi i Vågsøy kommune mai 2004 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 759, 30 sider, ISBN 82-7658-264-8
JOHNSEN, G. H. & B. A. HELLEN 2004. 
  Ny vei Voss –– Vik: Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold. 
  Rådgivende Biologer AS rapport 760, 30 sider, ISBN 82-7658-265-6 
KÅLÅS, S, & K. URDAL. 2004. 
  Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2004. 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport 761, 40 sider. ISBN 82-7658-410-1 
SÆGROV, H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & K. URDAL. 2004. 
  Laks og aure i Gloppenelva. Bestandsutvikling, beskatning, rekruttering og kultivering i perioden 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport 762, 58 sider. ISBN 82-7658-267-2 
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2004. 
  Gytefiskteljing på Vestlandet i perioden 1996 til 2003. 
  Rådgivende Biologer AS. Rapport 763, 21 sider. ISBN 82-7658-422-5 
JOHNSEN, G.H. 2004. 
  Vika kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 765, 18 sider, ISBN 82-7658-400-4. 
JOHNSEN, G.H. & B.A.HELLEN 2004. 
  Eide kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold, med vekt på storaure 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 766, 19 sider, ISBN 82-7658-401-2. 
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & K.MORK (NVK-Multiconsult) 2004. 
  Grønn Hydrokraft. Vurdering av konsekvenser i forbindelse med søknad om konsesjon for Grøndalen overføring, Kaldevatn kraftverk, Mannsberg kraftverk og Rausdalen kraftverk 
Rådgivende Biologer AS, rapport 767, 49 sider 
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
  MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 769, 21 sider. 
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2004. 
  Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 770, 34 sider. 
JOHNSEN, G.H., A.E.BJØRKLUND & M.VIDNES (NVK-Multiconsult) 2004 
  Karakterisering av vassdragene i Bergen 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 771, 39 sider, ISBN 82-7658-405-5. 
SÆGROV, H., K. URDAL, H. PAVELS & S.J. SALTVEIT 2004. 
  Vekst i elv og sjø for laks som vart fanga i Suldalslågen i peridoen 1979 - 2003. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 772, 15 sider, ISBN 82-7658-404-7. 
TVERANGER, B, & G.H.JOHNSEN 2004. 
  Kristiansund kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. 
  Delrapport I. Beskrivelse av sjøområdene, avløpsdisponering og miljøtilstand. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport 773, ISBN 82-7658-406-3, 46 sider 
KÅLÅS, S. & H. SÆGROV. 2004. 
  Biologisk delplan for Mosneselva, Etne kommune. 
  Rådgivende Biologer AS, rapport nr 775, 23s. ISBN 82-7658-412-8
JOHNSEN, G.H., B. GLOVER (NVK) & E. BØRSET (NVK) 2004.
 EUs vanndirektiv . Hovedveileder for foreløpig identifisering av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge. 
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 29 sider (arkivert som rapport 806)
JOHNSEN, G.H., B. GLOVER  (NVK), M.VIDNES (NVK) & S.TVEDTEN (Asplan/Viak) 2004. 
 Rammedirektivet for vann - Karakterisering av vannforekomster i Norge. Karakterisering av vannforekomster i Orrevasssdraget - Reginenummer 028.4. Sluttrapport 19. januar 2004.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 70 sider (arkivert som rapport 807).
GLOVER, B. (NVK), G.H. JOHNSEN, M.VIDNES (NVK) & S.TVEDTEN (Asplan/Viak) 2004. 
 Rammedirektivet for vann - Karakterisering av vannforekomster i Norge. Karakterisering av vannforekomster i Årdalsvasssdraget - Reginenummer 074 (Utla/Tya). Sluttrapport 21. januar 2004.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 52 sider (arkivert som rapport 808).
GLOVER, B. (NVK), G.H. JOHNSEN, M.VIDNES (NVK) & S.TVEDTEN (Asplan/Viak) 2004. 
 PRB Study on the Suldal River Basin, Norway. Characterisation of Water Bodies - PRB Phase 1a-report. Sluttrapport 11.mai 2004.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 56 sider (arkivert som rapport 809).
GLOVER, B. (NVK), G.H. JOHNSEN, M.VIDNES (NVK), A.E. BJØRKLUND & A. WYSPIANSKA 2004. 
 Karakterisering av region vest/sør. Sluttrapport 2.juli 2004.
 Unummerert rapport fra NVK-Multiconsult, 12 sider (RB rapport 810).

Suldalslågen – Miljørapport
SÆGROV, H. & B.A. HELLEN 2004. 
 Suldalslågen – Miljørapport nr. 43, 55 sider. 
 
Digitroll publiseringsløsning