Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2006
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

SÆGROV, H. & S. KÅLÅS 2006.
 Fiskeundersøkingar i Gravvatnet, Førde, oktober 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 871, 11 s, ISBN 82-7658-458-6
JOHNSEN, G.H. 2006. 
 Kraftverkene Boge 1 og Boge 2. Konsekvensutredning. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 872, 30 sider, ISBN 82-7658-459-4
JOHNSEN, G.H. 2006.
 Miljøkonsekvenser ved utnyttelse av Øystesevassdraget til kraftformål.
 Rådgivende Biologer AS rapport 873, 24 sider, ISBN 82-7658-460-8.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar på oppdrettslokaliteten Saltkjelen i Jondal hausten 2005
 Rådgivende Biologer AS, rapport 875, 24 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar på oppdrettslokaliteten Hessvik i Kvinnherad hausten 2005
 Rådgivende Biologer AS, rapport 876, 25 sider.
BREKKE, E. & B. TVERANGER 2006. 
MOM B-førehandsgransking av oppdrettslokaliteten Spissøy i Bømlo
Rådgivende Biologer AS, rapport 877, 18 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen (Rødsteinskjæra) i Os våren 2006
Rådgivende Biologer AS, rapport 878, 21 sider.
JOHNSEN, G.H. OG A.E. BJØRKLUND 2006.
Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 
Rådgivende Biologer AS, rapport 879, 12 sider, ISBN 82-7658-461-6
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Barodden i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 880, 41 sider.
BJØRKLUND, A.E., G.H.JOHNSEN OG E.BREKKE 2006. 
 Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 2005. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 881, 20 sider, ISBN 82-7658-462-4
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Øklandsvågen i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 882, 17 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2006. 
 Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i september 2005 og januar 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 883, 55 sider.ISBN 82-7658-464-0
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Toftekalven i Kvinnherad kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 884, 16 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 885, 13 sider.
JOHNSEN, G.H. & A.E.BJØRKLUND 2006. 
 Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2005. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 886, 27 sider, ISBN 82-7658-465-9.
HELLEN, B.A., K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2006
 Konsekvensutgreiing for Feios kraftverk. Fisk, ferskvassbiologi og vasskvalitet
 Rådgivende Biologer AS, rapport 887, ISBN 82-7658-466-7, 18 sider
JOHNSEN, G.H.& A.E.BJØRKLUND 2006.
 Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 888, 25 sider
SÆGROV, H., K. URDAL, B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2006.
 Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 889, ISBN 82-7658-469-1, 41 sider.
JOHNSEN, G.H.& A.E.BJØRKLUND 2006.
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg. Miljørapport 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 890, 20 sider, ISBN 82-7658-468-3 Ikke laget pdf-enda
JOHNSEN, G.H. 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sagen Settefisk AS 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 891, 24 sider,  ISBN-82-7658-469-1
BJØRKLUND, A.E. & G.H. JOHNSEN 2006.
 Utslipp fra behandlingsanlegg for drikkevann.  Teoretisk vurdering av vannkjemiske og  økologiske effekter i Ulvvatnet i Bergen. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 892, 27 sider. ISBN 82-7658-470-5.
 TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 893, 25 sider.
KÅLÅS, S., K. URDAL, G.H. JOHNSEN & H. SÆGROV 2006. 
 Ferskvassbiologiske undersøkingar i samband med tiltak i Storelva i Samnanger i 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 894, ISBN 82-7658-507-8, 25 sider
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved  Nappholmen i Sveio kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 895, 41 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, S. & KÅLÅS 2005.
 Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2005. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 896, 67 sider, ISBN 82-7658-471-3.
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2006. 
 Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 897, 81 sider, ISBN 82-7658-472-1.
SÆGROV, H.& K. URDAL 2006. 
 Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 898, 22 sider, ISBN 82-7658-474-8.
JOHNSEN, G.H. 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjørsvik Settefisk AS 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 899, ISBN-82-7658-475-6, 26 sider.
HELLEN, B.A. & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Vurdering av biologisk mangfold i forbindelse med økt vannuttak ved Vågafossen settefisk AS, Vindafjord kommune, Rogaland.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 900, ISBN-82-7658-476-4, 16 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Engevik N i Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 901, 21 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Koløy N i Fitjar kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 902, 21 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aga Ø i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 903, 22 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Lyklingeholmen N i Bømlo kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 904, 19 sider.

BREKKE, E., B. T VERANGER  & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad våren 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 905, 22 sider.

BREKKE, E., B. T VERANGER  & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svollandsneset i Vindafjord kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 906, 21 sider.
BREKKE, E., B. T VERANGER  & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Valestrandvågen i Osterøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 907, 18 sider.
SÆGROV, H., K. URDAL, B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2006. 
 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 908, 46 sider, ISBN 82-7658-477-2.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & B. A. HELLEN 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Aqua Farms Settefisk AS avd. Vik.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 909, 27 sider, ISBN 82-7658-478-0.
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN, B. A. HELLEN, E. BREKKE & S. KÅLÅS 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sotra Yngel AS.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 910, 31 sider, ISBN 82-7658-479-9.
JOHNSEN, G. H., & B. TVERANGER, 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse til 5 mill stk sjødyktig settefisk ved Marine Harvest Norway AS, Kvingo i Masfjorden 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 911, 25 sider, ISBN 82-7658-480-2.
HELLEN, B.A. & E. BREKKE 2006. 
 Fiskeundersøkelser i 8 innsjøer i Hordaland høsten 2005.
 Rådgivende Biologer AS rapport 912. 50 sider, ISBN 82-7658-481-0.
HELLEN, B. A. 2006. 
 Konsekvensvurdering i forbindelse med utvidelse av Eidane smolt - Tema: Fisk.
 Rådgivende Biologer AS rapport 913, 25 sider, ISBN- 82-7658-482-9.
JOHNSEN, G.H. 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 914, ISBN 82-7658-483-7, 23 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Indre Vikane i Jondal
 Rådgivende Biologer AS, rapport 915, 41 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Holmavik i Ullensvang
 Rådgivende Biologer AS, rapport 916, 41 sider.

URDAL, K. 2006. 
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2005
 Rådgivende Biologer AS, rapport 917, 21 sider, ISBN 82-7658-484-5.

URDAL, K. 2006. 
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2005
 Rådgivende Biologer AS, rapport 918, 37 sider, ISBN 82-7658-485-3.

URDAL, K. 2006.   Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2005 Rådgivende Biologer AS, rapport 919, 50 sider, ISBN 82-7658-486-1.

JOHNSEN, G.H. 2006. Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse til 1,2 mill stk sjødyktig settefisk ved K.J.Eide Fiskeoppdrett AS i Fusa kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 921, 25 sider.
TVERANGER, B. 2006. Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune Rådgivende Biologer AS, rapport 922, 24 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Mikkelsneset i Ullensvang Rådgivende Biologer AS, rapport 924, 41 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H.JOHNSEN 2006
  Kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Kassosen,Bømlo kommune, våren 2006. Rådgivende Biologer AS, rapport 925, 36 sider, ISBN 82-7658-488-8
JOHNSEN, G.H. & B. TVERANGER 2006. Market for Water Forecast Services. With Special Attention to Norwegian Aquaculture Operators Rådgivende Biologer ltd. report 926, ISBN- 82-7658-492-6, 27 pages.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G.H.JOHNSEN 2006 MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Breivik S i Bømlo kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport 927, 27 sider, ISBN 82-7658-493-4
BREKKE, E. & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stolane i Radøy kommune hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 928, 24 sider.
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 2006.
 Temperaturmålinger i Bolstadfjorden våren / sommeren 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 929, 12 sider, ISBN 82-7658-494-2.
JOHNSEN, G.H. 2006.
 Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. 
 Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon. 
 
 Rådgivende Biologer AS rapport 930, ISBN- 82-7658-495-0, 19 sider.
JOHNSEN, G.H. 2006.
 Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. 
 Fagtema: Vassdrag, hydrologi og vannkvalitet.
 Rådgivende Biologer AS rapport 931, ISBN 82-7658-506-X, 36 sider.
SÆGROV, H., S. KÅLÅS, & K. URDAL 2006. 
 Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005.      
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 932, 25 sider, ISBN 82-7658-496-9.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Prestholmane i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 933, 24 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hundsnes i Strand
 Rådgivende Biologer AS, rapport 934, 40 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nautvika i Finnøy hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 935, 23 sider.
HELLEN, B. A, G. H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2006.
 Kvernhuselvi Kraftverk, Masfjorden kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS rapport nr 936, 14 sider, ISBN-82-7658-497-7 .
JOHNSEN, G.H. 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sagvåg Smolt AS 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 937, ISBN-82-7658-498-5, 23 sider.
JOHNSEN, G.H. & T. LISLEVAND 2006.
 Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. 
 Fagtema: Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

 Rådgivende Biologer AS rapport 938, ISBN 82-7658-505-1, 40 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Jørstadskjera, Ombo i Finnøy kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 939, 41 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Kombinert MOM B og MOM C resipientundersøkelse av Kobbavika, Fitjar kommune, sommeren 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 940, 36 sider, ISBN 82-7658-499-3
JOHNSEN, G.H. og A.E. BJØRKLUND  2006      
 Overvåking av avrenning fra sprengsteinfylling på Sunde
 Rådgivende Biologer AS, rapport 941, 13 sider, ISBN 82-7658-500-0.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Rabbaneset i Ullensvang
 Rådgivende Biologer AS, rapport 942, 41 sider.
KÅLÅS, S., K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2006.
 Undersøkingar av ungfisk, botndyr og vasskvalitet i Romarheimselva i 2005.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr.943, 28 sider. ISBN 82-7658-501-8.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Sandviksboder i Bergen kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 944, 17 sider.
HELLEN, B. A. & G.H. JOHNSEN 2006.
 Torsnes Kraftverk, Jondal kommune. Konsekvensutredning
 Rådgivende Biologer AS rapport 945, ISBN-82-7658-502-7, 27 sider.
TVERANGER, B. 2006. 
 Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune høsten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 946, 24 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2006.
 Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 947, 21 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN  2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sjøtroll Havbruk AS avd. Fitjar.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 948, ISBN 82-7658-503-5, 35 sider.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN, S. KÅLÅS & E. BREKKE 2006.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS avdeling Onarheim 
 (reg.nr. H/T 01) med fiskebiologiske undersøkelser i Onarheimsvassdraget på Tysnes.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 949, 46 sider, ISBN 82-7658-504-3
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ulveneset i Kvinnherad hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 950, 20 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Smalskar i Finnøy hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 951, 24 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 952, 20 sider.
TVERANGER, B., E. BREKKE OG G. H. JOHNSEN 2006
 Resipientundersøkelse i Vågen og Straumsosen i Fjell kommune sommeren 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 953, 29 sider. ISBN 82-7658-508-6
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2006. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet nordvest for Vestbø i Finnøy kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 954, 41 sider.
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2006. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Indre Slettavikneset i Sandnes kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 955, 25 sider.
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2006. 
  Miljøkvalitet i sediment på tre lokaliteter i fjordene langs RV 465 i Farsund kommune, høsten 2006.
  Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 956, 29 sider, ISBN 82-7658-510-8
BREKKE, E. & G.H. JOHNSEN 2006. 
 Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 957, 14 sider, ISBN 82-7658-511-6.
 
Digitroll publiseringsløsning