Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2007
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

TVERANGER, B. &  E. BREKKE 2007. 
 Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hessvik i Kvinnherad hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 958, 22 sider.
BREKKE, E., B. TVERANGER &  G.H. JOHSEN 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 959, 24 sider.
BJØRKLUND, A.E., G.H. JOHNSEN 2007.
 Vurdering av tiltak i landbruket for å redusere forurensninger til Jordalsvassdraget.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 960, 19 sider, ISBN 978-82-7658-512-4
BJØRKLUND, A.E & G.H. JOHNSEN 2007. 
 Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 961, 35 sider, ISBN 978-82-7658-513-1.  
TVERANGER, B. & G.H. JOHNSEN 2006. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Salar Smolt AS settefiskanlegg
 H ML 0003 Rylandsvåg i Meland kommune 
 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 962, 31 sider, ISBN 978-82-7658-514-8.   
JOHNSEN, G.H. 2007. 
 Grunnlagsdokumentasjon med konsekvensutredning for søknad om ny konsesjon på 10 millioner smolt ved Hylen Smolt AS.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 963, ISBN 978-82-7658-515-5, 39 sider
BJØRKLUND, A.E., S. KÅLÅS  & E. BREKKE 2007.
 Enkel undersøkelse av miljøtilstanden i innsjøer og bekker med mulig forurensning fra Bergen Lufthavn.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 964, 44 sider, ISBN 978-82-7658-516-2.  
BREKKE, E. &  G.H. JOHNSEN 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hondskår i Kvinnherad hausten 2006
 Rådgivende Biologer AS, rapport 965, 19 sider. 
BREKKE, E., G.H. JOHNSEN & B. TVERANGER 2007. 
 MOM B-gransking av lokaliteten Hamre i Osterøy kommune janauar 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 966, 22 sider. 
BJØRKLUND, A.E. & G.H. JOHNSEN 2007. 
 Eutrofieringsvannkvalitet i Hordaland 2000-2004.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 967, 30 sider, ISBN 978-82-7658-517-9
KÅLÅS, S., B. A. HELLEN & G. H. JOHNESEN 2007.
  Rådgivende Biologer AS, rapport  968, 36 sider, ISBN 978-82-7658-518-6.
KÅLÅS, S. & H. SÆGROV 2007.
 Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin hausten 2005. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport  969, 25 sider, ISBN 978-82-7658-519-3.
JOHNSEN, G.H.  & A.E. BJØRKLUND 2007.
 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 970, 13 sider, ISBN 978-82-7658-520-9  
JOHNSEN, G.H. & A.E.BJØRKLUND 2007. 
 Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 971, 29 sider, ISBN 978-82-7658-521-6.
JOHNSEN, G.H. & A.E. BJØRKLUND 2007. 
 Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr 972, 25 sider.
JOHNSEN, G.H. 2007.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fjon Bruk (reg.nr. H/So 003)
 Rådgivende Biologer AS, rapport 973, 25 sider, ISBN 978- 82-7658-522-3 
HELLEN, B.A. & G.H. JOHNSEN 2006.
 Bergselva Kraftverk, Storfjord kommune. Konsekvensutredning
 Rådgivende Biologer AS rapport 974,27 sider, ISBN-978-82-7658-523-0
KÅLÅS, S & K. URDAL 2007.
 Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2006.
 Rådgivende Biologer AS rapport  975, 39 sider, ISBN-978-82-7658-524-7.
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2007.
 Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 976, 84 sider, ISBN 978- 82-7658-525-4.
TVERANGER, TVERANGER, B.  & G. H. JOHNSEN 2007.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Hardingsmolt AS settefiskanlegg H/Km 23, Tørvikvatnet i Kvam herad      
 Rådgivende Biologer AS, rapport 977, 16 sider, ISBN 978-82-7658-526-1.
JOHNSEN, G.H. 2007. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 978, ISBN 978-82-7658-527-8, 16 sider.
OVERVOLL, O.& G.H. JOHNSEN 2007. 
 Konsekvenser for biolgisk mangfald for bustadfelt på Kleivane i Fjell
 Rådgivende Biologer AS rapport 979, ISBN 978-82-7658-528-5, 10 sider.
TVERANGER, B. &  E. BREKKE 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Trettholmsosen i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 980, 42 sider.
TVERANGER, B. 2007. 
 Ny MOM B-gransking av oppdrettslokalitetane Oltesvik og Gråttnes i Gjesdal kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 981, 36 sider.  
TVERANGER, B. 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Smalskar i Finnøy vinteren 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 982, ISBN 978-82-7658-529-2, 25 sider. 
JOHNSEN, G.H. 2007. 
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg. Miljørapport 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 983, ISBN 978-82-7658-530-8, 18 sider
TVERANGER, B. &  E. BREKKE 2007. 
 MOM C-resipientundersøkelse av Trettholmsosen i Bømlo kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 984, 23 sider.
TVERANGER, B. &  E. BREKKE 2007. 
 Straummålingar og MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Breivik i Bømlo vinteren 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 985, 33 sider.
JOHNSEN, G.H. & O.OVERVOLL 2007. 
 Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 986, 10 sider, ISBN 978-82-7658-531-5.
JOHNSEN, G.H. & S.KÅLÅS 2007.
 Konsekvensutredning for Østerbø og Randalen kraftverk, Høyanger kommune. Tema: Vannkvalitet og vanntemperatur 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 987, ISBN 978-82-7658-532-2, 46 sider
JOHNSEN, G.H., S. KÅLÅS & B.A. HELLEN 2007.
 Konsekvensutredning for Østerbø og Randalen kraftverk, Høyanger kommune. Tema: Fisk og ferskvannsbiologi 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 988, ISBN 978-82-7658-533-9, 45 sider
BREKKE, E. 2007. 
 Kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Hjelmåsvågen, Lindås kommune, høsten 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 989, 34 sider, ISBN 978-82-7658-534-6
TVERANGER, B. &  E. BREKKE 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Loddetå i Sveio kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 990, 39 sider.
BREKKE, E. 2007
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skavhella i Os våren 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 991, 20 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2007
 Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2006 og januar 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 992, 63 sider. ISBN 978-82-7658-535-3
URDAL, K. 2007
 Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 993, 56 sider. ISBN 978-82-7658-536-0
URDAL, K. 2007
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 994, 27 sider. ISBN 978-82-7658-537-7
JOHNSEN, G.H. 2007. 
 300 kV kraftledning Mongstad – Kollsnes. Konsekvenser for marint biologisk mangfold og marine verneplaner
 Rådgivende Biologer AS rapport 995, 27 sider, ISBN 978-82-7658-538-4.
BREKKE, E. 2007. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Porsvika i Sund kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 996, 16 sider.
KÅLÅS, S & G. JOHNSEN. 2007. 
 Håfoss kraftverk i Etne kommune. Kartlegging av biologisk mangfald.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 997, 17 sider. ISBN 978-82-7658-539-1
URDAL, K. 2007
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2006. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 998, 33 sider. ISBN 978-82-7658-540-7
BREKKE, E. 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen (Rødsteinskjæra) i Os våren 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 999, 21 sider.
SÆGROV, H, B.A. HELLEN, S. KÅLÅS, K. URDAL & G.H. JOHNSEN 2007. 
 Endra manøvrering i Aurland 2003 – 2006. Sluttrapport - Fisk. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr.1000, 102 sider. ISBN 978-82-7658-558-2. 
 Faktaark
TVERANGER, B. & E. BREKKE 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad vinteren 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1001, 19 sider.
BREKKE, E. 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Marholmen i Austevoll kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1002, 39 sider.
JOHNSEN, G.H., O. OVERVOLL & B.A. HELLEN 2007.
 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1003, ISBN 978- 82-7658-541-4, 29 sider.
TVERANGER, B. 2007. 
 Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Svartveit i Ullensvang kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1004, 32 sider.
TVERANGER, B. 2007. 
 Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen mars 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1005, 38 sider. ISBN 978- 82-7658-542-1.
TVERANGER, B. 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Indre Slettavikneset i Sandnes kommune mars 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1006, 24 sider.
OVERVOLL, O. 2007.
 Fjelna kraftverk, Hemne kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1007, 23 sider. ISBN 978-82-7658-543-8
JOHNSEN, G.H. & O. OVERVOLL 2007.
 132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for landskap.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1008, ISBN 978-82-7658-544-5, 35 sider.
OVERVOLL, O. & G.H. JOHNSEN  2007.
 132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1009, ISBN 978-82-7658-545-2, 34 sider.
OVERVOLL, O. & G.H. JOHNSEN  2007.
 132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for friluftsliv.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1011, ISBN 978-82-7658-547-6, 23 sider.
BREKKE, E. 2007. 
 MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Skavhella i Os kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1012, 24 sider, ISBN  978-82-7658-548-3.
KÅLÅS, S. G. H. JOHNSEN, K. URDAL & H SÆGROV. 2007. 
 Ferskvassbiologiske undersøkingar i samband med tiltak i Storelva i Samnanger i 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1013, ISBN 978-82-7658-549-0, 30 sider
OVERVOLL, O & G.H. JOHNSEN 2007. 
 Nes Fort, Lødingen kommune. Biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1014, ISBN 978-82-7658-550-6, 25 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2007.
 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva 1998 - 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1015, ISBN 978-82-7658-551-3, 45 sider
JOHNSEN, G.H., B. TVERANGER & E. BREKKE 2007
 Industriområde for skipsverft i Hansvågen, Kvam herad.
 Konsekvensutgreiing for marint biologisk mangfald og fiskeri- og havbruksinteresser
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1016, ISBN 978-82-7658-552-0, 40 sider.
OVERVOLL, O  2007. 
 Industriområde for skipsverft i Hansvågen, Kvam herad. 
 Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald og naturressursar.
 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1017, ISBN 978-82-7658-553-7, 34 sider.
TVERANGER, B. 2007. 
 Straummålingar og MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Allersholmen i Austrheim kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1018, 36 sider.
TVERANGER, B. 2007. 
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Allersholmen i Austrheim kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1019, 15 sider.
TVERANGER, B. 2007. 
 MOM B-gransking på avløpa til Marine Harvest Norway AS, Kvingo i  Masfjorden kommune mai 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1020, 24 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, H. SÆGROV & S. KÅLÅS 2007.
 Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2006.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1021, 63 sider, ISBN 978- 82-7658-554-4.
TVERANGER, B., G.H.  JOHNSEN & E. BREKKE 2007
 FV 62 Fjelbergsambandet, Kvinnherad kommune. 
 Konsekvensutgreiing Naturmiljø I: Miljøkvalitet i Fjelbergsundet.

 Rådgivende Biologer AS, rapport 1022, 41 sider. ISBN 978-82-7658-555-1
OVERVOLL, O. 2007. 
 Fv 62 Fjelbergsambandet, Kvinnherad kommune. 
 Konsekvensutgreiing. Naturmiljø II: Biologisk mangfald.

 Rådgivende Biologer AS, rapport 1023, ISBN 978-82-7658-556-8, 23 sider inkl. vedlegg.
HELLEN, B.A. & S. KÅLÅS 2007. 
 Prøvefiske i Sævildvatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1024. 9 sider, ISBN 978-82-7658-557-5
BREKKE, E. 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Kjeldosen i Øygarden kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1025, 42 sider.
SÆGROV, H. 2007. 
 Fiskeundersøkingar i Suldalsvatnet i 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1026, 18 sider, ISBN 978-82-7658-559-9
TVERANGER, B. 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Torgergrunnen i Strand kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1027, 40 sider.
OVERVOLL, O. 2007. 
 Opo II  kraftverk, Ullensvang herad. Konsekvensutgreiing.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1028, 35 sider med vedlegg.
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Kelvesteinen i Fjell kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1029, 41 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2007. 
 Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Rongøy Ø i Øygarden kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1030, 15 sider.
JOHNSEN, G.H.  2007.
 Nytt Tellnes Renseanlegg, Fjell kommune.
 Enkel konsekvensutredning for slaktemerdene til Sekkingstad AS og gyteområder for torsk
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1031, 12 sider.
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2007. 
 Beskrivelse av sjøresipientene og miljøtilstand 2007, med vurdering av planlag avløpsdisponering i Sund kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1032, ISBN 978-82-7658-650-5, 87 sider
URDAL, K. & H. SÆGROV 2007
 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1033, ISBN 978-82-7658-561-2, 34 sider
URDAL, K. & H. SÆGROV 2007
 Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2006.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1034, ISBN 978-82-7658-562-9, 44 sider
JOHNSEN, G.H. 2007. 
 Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune.Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1035, ISBN 978-82-7658-563-6, 27 sider.
BREKKE, E. & A.H. STAVELAND 2007. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hjeltevardneset i Fedje kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1036, 40 sider.
SÆGROV, H. 2007
 Fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1037, ISBN 978-82-7658-564-3, 16 sider
TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2007. 
 Stord kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1038, ISBN 978-82-7658-565-0, 139 sider
BREKKE, E. 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad hausten 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1039, 21 sider.
HELLEN, B.A. & S. KÅLÅS 2007.
 Elektrofiske i Åfetelva og Feioselva høsten i 2007.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1040. 11 sider, ISBN 978-82-7658-566-7.
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE. 2007
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Trelsøyosen i Austevoll kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1041, 40 sider
JOHNSEN, G.H., M. EILERTSEN, O.OVERVOLL, E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2007 
 Reguleringsplan for utviding av Horsøy industriområde, Askøy kommune. 
 Konsekvensutgreiing for naturmiljø

 Rådgivende Biologer AS, rapport 1042, 49 sider. ISBN 978-82-7658-567-4
OVERVOLL, O. 2007 
 132 kV kraftledning Lutelandet - Grov. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1043, ISBN 978-82-7658-568-1, 38 sider.
OVERVOLL, O. 2007 
 132 kV kraftledning Lutelandet - Grov. Konsekvensutredning for landbruk.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1044, ISBN 978-82-7658-569-8, 23 sider.
JOHNSEN, G.H. & O. OVERVOLL 2007.
 132 kV kraftledning Lutelandet - Grov. Konsekvensutredning for landskap. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1045, ISBN 978-82-7658570-4, 49 sider.
OVERVOLL, O. 2007 
 132 kV kraftledning Lutelandet - Grov. Konsekvensutredning for friluftsliv og  reiseliv/turisme. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1046, ISBN 978-82-7658-571-1, 32 sider.
EILERTSEN, M., B. TVERANGER, E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2007
  Gjentatt MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune.
  Rådgivende Biologer AS, rapport 1047, 26 sider.
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE. 2007
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Midtflua NØ, Tysnes kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1048, 41 sider
KÅLÅS, S & O. OVERVOLL. 2007
 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Sogn & Fjordane. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1049. 38 sider, ISBN 978-82-7658-572-8.
OVERVOLL, O. & G.H. JOHNSEN  2007.
 132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for landbruk.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1010, ISBN 978-82-7658-546-9, 21 sider.
 
Digitroll publiseringsløsning