Rådgivende Biologer Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
post@radgivende-biologer.no
Rapporter utgitt i 2008
Rapporter med uthevet tittel kan hentes som pdf-fil

JOHNSEN, G.H, A. E. BJØRKLUND & K. MORK 2008
 Innleiande karakterisering av vassdraga i Voss, som grunnlag for hovudplan avløp.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1050, ISBN 978-82-7658-573-5, 85 sider
JOHNSEN, G.H & M.EILERTSEN 2007
 Undersøkelse av sediment i område for mudring i Tjuvika på Bildøy i Fjell kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1051, 10 sider. ISBN 978-82-7658-574-2.
JOHNSEN, G. H., H. SÆGROV, K. URDAL & S. KÅLÅS 2007. 
 Hardangerfjorden. Økologisk status 2007 og veien videre.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1052, 54 sider. ISBN 978-82-7658-575-9.
KÅLÅS, S 2008.
 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1053, 22 sider. ISBN 978-82-7658-576-6.
KÅLÅS, S, K. URDAL & G. H. JOHNSEN 2008.
 Biologiske undersøkingar i Vikelva i Vindafjord kommune i 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1054, 20 sider. ISBN 978-82-7658-577-3.
BREKKE, E. & A.H. STAVELAND 2007. 
 Straummålingar, MOM B-gransking og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Djupestallen i Tysnes kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1055, 46 sider.
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE 2008. 
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Molvika, Os kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1056, 41 sider.
EILERTSEN, M., E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2007.
 MOM C-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1057, 24 sider. ISBN 978-82-7658-578-0.
JOHNSEN, G. H. & H. SÆGROV 2008. 
 Kommunedelplan for Os sentrum, Os kommune, Konsekvensvurdering for fisk. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1058, ISBN 978-82-7658-579-7, 21 sider.
OVERVOLL, O. 2008.
 132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1059, ISBN 978-82-7658-580-3, 25 sider.
JOHNSEN, G.H. & O. OVERVOLL 2008.
 132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for landskap
 Rådgivende Biologer AS rapport 1060, ISBN 978-82-7658-581-0, 40 sider.
OVERVOLL, O. 2008.
 132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for landbruk. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1061, ISBN 978-82-7658-582-7, 20 sider.
OVERVOLL, O. 2008.
 132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1062, ISBN 82-7658-583-4, 22 sider.
TVERANGER, B., M. EILERTSEN & G.H. JOHNSEN 2008
 RV 469 HidraLandfast, Flekkefjord kommune. Konsekvensutredning marint biologisk mangfold og havbruksinteresser.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1063, 35 sider. ISBN 978-82-7658-584-1
TVERANGER, B. 2007. 
 Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune høsten 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1064, 24 sider. 
EILERTSEN, M., E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2008.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Eikebærånæ (Munndal) i Lindås kommune hausten.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1065, 21 sider.
EILERTSEN, M., E. BREKKE & A.H. STAVELAND 2007.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune hausten 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1066, 23 sider.
URDAL, K. & H. SÆGROV 2008.
 Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1067, 33 sider. ISBN 978-82-7658-585-8.
HELLEN, B.A., S. KÅLÅS & H. SÆGROV 2007.
 Mork Kraftverk, Erdalselva, Lærdal kommune – Konsekvensvurdering, Tema: fisk.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1068. 11 sider, ISBN 978-82-7658-586-6.
STAVELAND, A.H. & G. H. JOHNSEN 2008. 
 Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten til Bolstad Settefisk AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1069, 23 sider.
SÆGROV, H. & O. Overvoll 2008. 
 Isdal pumpekraftverk, Eidfjord kommune. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1070, ISBN 978-82-7658-587-2, 40 sider.
OVERVOLL, O., B.A. HELLEN & B.H. LARSEN 2008.
 Sotrasambandet, Delprosjekt 3. Fastlandssambandet RV 551 Kolltveit – Ågotnes, Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Delrapport naturmiljø 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1071, 48 sider, ISBN 978-82-7658-588-9.
OVERVOLL, O., B.A. HELLEN, B.H. LARSEN & P. G. IHLEN 2008.
 Sotrasambandet, Delprosjekt 1, Fastlandssambandet RV 555 Sotra - Bergen, Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Delrapport naturmiljø
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1072, 48 sider, ISBN 978-82-7658-589-6.
JOHNSEN, G.H., B. TVERANGER & M. EILERTSEN 2008.
 Utvidelse av Eidane Smolt AS, Forsand kommune. Konsekvensutredning for økologisk status i Lysefjorden.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1073, 54 sider. ISBN 978-82-7658-590-2
JOHNSEN, G.H. & M.EILERTSEN 2008
 Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1074, 27 sider, ISBN 978-82-7658-591-9.
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2008.
 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1075, 13 sider, ISBN 978-82-7658-592-6
JOHNSEN, G.H.& M. EILERTSEN 2008.
 Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1076, 22 sider, ISBN 978-82-7658-593-3
URDAL, K 2008
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1077, 32 sider, ISBN 978-82-7658-594-0.
JOHNSEN, G.H. & M. EILERTSEN 2008. 
 Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1078, 26 sider.
JOHNSEN, G.H. & B.A. HELLEN 2006.
 Tesgjolo Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1079, 19 sider, ISBN 978-82-7658-595-7
STAVELAND, A.H., E. BREKKE, G.H.JOHNSEN & B TVERANGER 2008.
 Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Rafdal i Etne kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1080, 48 sider.
KÅLÅS, S. & K. URDAL. 2008.
 Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2007.
 Rådgivende Biologer, rapport 1081, 40 sider, ISBN 978-82-7658-596-4.
JOHNSEN, G.H. 2008  
 Punktundersøkelse av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 25.oktober 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1082, 19 sider. ISBN 978-82-7658-597-1

URDAL, K 2008
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane  i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1083, 61 sider, ISBN 978-82-7658-598-8.

TVERANGER, B., G.H. JOHNSEN & E. BREKKE 2008. 
 Fjell kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1084, ISBN 978-82-7658-599-5, 111 sider
HELLEN, B. A, & G. H. JOHNSEN 2007.
 Tura Småkraftverk, Vik kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS rapport nr 1085, 16 sider, ISBN 978-82-7658-600-8.
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & K. URDAL 2008. 
 Haukåa settefisk, Flora kommune. Konsekvensvurdering ved søknad om konsesjon for vannuttak 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1086, ISBN 978-82-7658-601-5, 26 sider.
JOHNSEN, G.H. 2008. 
 Hydrologiske vurderinger i forbindelse med reguleringsplan for gnr 185 bnr 645, Morvikbotn i Åsane, Bergen kommune 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1087, 11 sider
STAVELAND, A.H. 2008
 Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten Ospenes til Igland Bruk AS i Skogseidvatnet,Fusa kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1088, 22 sider
JOHNSEN, G.H 2008.
 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1089, 8 sider. ISBN 978-82-7658-602-2.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2008.
 Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2007 og februar 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1090, 63 sider. ISBN 978-82-7658-603-9
STAVELAND, A.H. & G. H. JOHNSEN 2008
 Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten til K.J Eide Fiskeoppdrett AS i Skogseidvatnet,Fusa kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1091, 24 sider
JOHNSEN, G.H. OG B. TVERANGER 2008.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Fjellsæ (reg.nr. VA/F 007), med konsekvensutredning.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1092, 29 sider, ISBN 978- 82-7658-604-6
HELLEN, B.A. 2008. 
 Fiskeundersøkelser i Svortlandsbekken, 22. april 2008. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1093, 12 sider.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2008.
 Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1094, 37 sider. ISBN 978-82-7658-605-3.
HELLEN, B.A. 2008. 
 Fiskeundersøkelser i bekk i Trosnavåg, 8. mai 2008
 Rådgivende Biologer AS rapport 1095, 12 sider
TVERANGER, B., A.H. STAVELAND & E. BREKKE 2008.
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet
 ved Gråskoltane, Kvinnherad kommune 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1096, 41 sider
SÆGROV, H. & K. URDAL 2008.
 Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1097, 43 sider. ISBN 978-82-7658-606-0.
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE 2008.
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Bjørnatrynet Ø, Os kommune 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1098, 41 sider
EILERTSEN, M., A.H. STAVELAND & B.A. HELLEN 2008.
 MOM B-resipientgransking på avløpet til Marine Harvest Norway AS, avd Herand i Jondal Kommune 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1099, 26 sider. ISBN 978-82-7658-607-7.
STAVELAND, A.H. 2008.
 Straummålingar, og revidert lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Gulholmen, Os kommune 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1100, 42 sider
BREKKE, E. 2008.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hondskår i Kvinnherad våren 2008
 Rådgivende Biologer AS rapport 1101, 20 sider
STAVELAND, A.H. 2008.
 Straummålingar og revidert lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Svåsand, Jondal kommune 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1102, 35 sider
SÆGROV, H. & K. URDAL 2008.
 Fiskeundersøkingar i Osenelva våren 2008.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1103, 35 sider. ISBN 978-82-7658-608-4.
SÆGROV, H., B.A. HELLEN & S. KÅLÅS 2008.
 Fiskeundersøkingar i Blåsjø i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1104, 22 sider. ISBN 978-82-7658-609-1
HELLEN, B.A., H. SÆGROV, S. KÅLÅS & K. URDAL 2007.
 Fiskeundersøkingar i Aurland, årsrapport for 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 1105, 47 sider, ISBN 978- 82-7658-610-7.
BREKKE, E., A.H. STAVELAND & M. EILERTSEN 2008.
 Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hille, Kvinnherad kommune
 Rådgivende Biologer AS rapport 1106, 40 sider
JOHNSEN, G.H., O. OVERVOLL & B. TVERANGER 2008.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS Avd. Rovde (reg. nr. M/Vn 005), med konsekvensutredning
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1107, 24 sider, ISBN 978- 82-7658-611-4
STAVELAND, A.H., & E. BREKKE 2008.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Turøy i Fjell kommune våren 2008
 Rådgivende Biologer AS rapport 1108, 21 sider
STAVELAND, A.H. 2008.
 Lokalitetsklassifisering av lokalitet Utåker i Kvinnherad kommune. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1109, 15 sider
STAVELAND, A.H. 2008.
 Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten Berlandstveit til Tveitnes Fiskeanlegg AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1110, 22 sider
URDAL, K 2008
 Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland  i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1111, 32 sider, ISBN 978-82-7658-612-1.
SÆGROV, H. & K. URDAL 2008.
 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2007. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1112, 41 sider, ISBN 978-82-7658-613-8.
STAVELAND, A.H. 2008.
 Lokalitetsklassifisering av lokalitet Brattholmen S i Sveio kommune. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1113, 14 sider
JOHNSEN, G.H & B. TVERANGER 2008.
Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Kraft Laks AS (reg. nr. M/Va 006), med konsekvensutredning
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1114, 27 sider, ISBN 978- 82-7658-614-5
IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN 2008.
 RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad. Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for naturmiljø på land. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1115, 44 sider, ISBN 978-82-7658-616-9.
EILERTSEN, M., G. H. JOHNSEN, E. BREKKE, A. STAVELAND & B. TVERANGER 2008.
 RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad.Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1116, 67 sider, ISBN 978-82-7658-617-6.
IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN 2008. 
 RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad.Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for naturressursar
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1117, 40 sider, ISBN 978-82-7658-618-3.
JOHNSEN, G.H., S. B.A. HELLEN, S. KÅLÅS, H. SÆGROV & K. URDAL 2008.
 Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune.Tema: Ferskvannsøkologi 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1118, ISBN 978-82-7658-615-2, 53 sider
KÅLÅS, S. & H. SÆGROV 2008.
 Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva i Ådlandsvassdraget, Stord kommune.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1119, ISBN 978-82-7658-619-0, 13 sider
BREKKE, E. 2008.
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2008.
 Rådgivende Biologer AS rapport 1120, 20 sider
HELLEN, B. A. & G. H. JOHNSEN 2006.
 Reppa Kraftverk, Rødøy kommune. Konsekvensutredning
 Rådgivende Biologer AS rapport 1121, ISBN 978 82-7658-620-6, 28 sider.
KÅLÅS, S. G. H. JOHNSEN, K. URDAL & H SÆGROV. 2008. 
 Ferskvassbiologiske undersøkingar i Storelva, Frølandselva og Tysseelva, Samnanger 2007.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1122, ISBN 978-82-7658-621-3, 34 sider
JOHNSEN, G.H., B. TVERANGER & S. KÅLÅS & 2008.
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om konsesjon for uttak av vann ved Marine Harvest Norvay AS Avd. Slørdal (reg. nr. ST/Si 0004). Konsekvensutredning for fisk og elvemusling
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1123, 35 sider, ISBN 978- 82-7658-622-0
JOHNSEN, G.H. 2008
 Vannkvalitet og alger i vanninntakene til Sævareid Fiskeanlegg våren 2008
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1124, 9 sider.
EILERTSEN, M. 2008.
 Synfaring av strandsona ved settefiskanlegget til Marine Harvest Norway AS, avd. Herand i Jondal Kommune
 Rådgivende Biologer AS rapport 1125, 9 sider. ISBN 978-82-7658-623-7.
STAVELAND, A.H. & GEIR H. JOHNSEN 2008
 Lokalitetsklassifisering av kultiveringslokaliteten til Voss Klekkeri i Evangervatnet, Voss kommune.  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1126, 21 sider. 
IHLEN, P. G. & G. H. JOHNSEN 2008. 
 Byggefelt på Gulenakken i Fjell kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1127, ISBN 978-82-7658-624-4, 10 sider.
STAVELAND, A.H., B. TVERANGER & M. EILERTSEN 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kjeahola i Hjelmeland kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1128, 24 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1129, 23 sider.
BREKKE, E.  & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1130, 21 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Langavika i Hjelmeland kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1131, 20 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1132, 21 sider.
BREKKE, E. & A.H. STAVELAND 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1133, 23 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1134, 22 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1135, 21 sider.
JOHNSEN, G.H., B.A. HELLEN. H. SÆGROV & K. URDAL 2008
 Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven, Vågsøy kommune. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1136, 36 sider, ISBN 978-82-7658-626-8.
EILERTSEN, M., A.H. STAVELAND & G.H. JOHNSEN 2008
 Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Ternetangen i Bømlo kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1137, 12 sider. ISBN 978-82-7658-627-5
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1138, 21 sider.
STAVELAND, A.H. & B. TVERANGER 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1139, 21 sider.
BREKKE, E.,  B. TVERANGER & A.H. STAVELAND 2008
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune hausten 2008.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1140, 22 sider.
IHLEN, P. G. & B. A. HELLEN 2008.
 Fastsambandet til Huglo: Veialternativet på vestsiden av Skorpo, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1141, 19 sider, ISBN 978-82-7658-628-2
STAVELAND, A.H. 2008.
 Lokalitetsklassifisering av lokalitet Toftekalven i Kvinnherad kommune. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1142, 18 sider
STAVELAND, A.H. 2008.
 Lokalitetsklassifisering av lokalitet Seglberget i Kvinnherad kommune. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1143, 18 sider
IHLEN, P. G., O. OVERVOLL & G. H. JOHNSEN 2008.
 132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for reindrift. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1144, ISBN 978-82-7658-629-9, 26 sider.
JOHNSEN, G.H., P.G. IHLEN & O.OVERVOLL 2008.
 132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for landskap, verneinteresser og inngrepsfrie naturområder (INON)
 Rådgivende Biologer AS rapport 1145, ISBN 978-82-7658-630-5, 56 sider.
JOHNSEN, G.H., P.G. IHLEN & O.OVERVOLL 2008.
 132 kV kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for friluftsliv, ferdsel, turisme og reiseliv
 Rådgivende Biologer AS rapport 1146, ISBN 978-82-7658-631-2, 32 sider.
OVERVOLL, O., G.H. JOHNSEN & P.G. IHLEN 2008.
 132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for landbruk 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1147, ISBN 978-82-7658-632-9, 30 sider.
IHLEN, P. G. & O. OVERVOLL 2008.
 132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for biologisk mangfold 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1148, ISBN 978-82-7658-633-6, 28 sider.
EILERTSEN, M., P.G. IHLEN & G. H. JOHNSEN 2008. 
 Konsekvensutredning for Vetås industriområde delområde i5. Konsekvenser for naturmiljø og oppdrett.
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1149, ISBN 978-82-7658-634-3, 27 sider.
JOHNSEN,  G.H., M. EILERTSEN 2008
 Resipientvurdering av Bolgvågen, Kristiansund kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1150, 25 sider. ISBN 978-82-7658-641-1
BREKKE, E. 2007. 
 MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad hausten 2008
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1151, 22 sider.
STAVELAND, A.H. 2008.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1152, 21 sider.
STAVELAND, A.H. 2008.
 MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1153, 20 sider.
KÅLÅS, S., K. URDAL & H. SÆGROV. 2008.
 Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2008.
 Rådgivende Biologer, rapport 1154, 42 sider. ISBN 978-82-7658-635-0
TVERANGER, B., G. H. JOHNSEN & E. BREKKE 2008
 Resipientgransking i Lurefjorden 2008
 Rådgivende Biologer, rapport 1155, 62 sider. ISBN 978-82-7658-636-7
JOHNSEN, G.H. 2008. 
 Grunnvann, flomproblematikk samt forhold ved vassdraget for område Åsane S-3.  
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1156, 16 sider, ISBN 978-82-7658-637-4
TVERANGER, B. & G. H. JOHNSEN 2008
 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim (reg. nr. M/T 0005).
 Rådgivende Biologer, rapport 1157, 24 sider. ISBN 978-82-7658-638-1
HELLEN, B. A. & S. K. KÅLÅS 2008. 
 Undersøkelse av krepsen i Moensvatnet, Voss kommune, i 2008. 
 Rådgivende Biologer AS. Rapport nr 1158, 14 sider, ISBN 978-82-7658-639-8
HELLEN, B. A. & IHLEN, P. G. 2008.
 Holmavatnet og Stemmetjørna, Vindafjord kommune, Rogaland. Konsekvensvurdering. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1159, ISBN 978-82-7658-640-4, 22 sider.
HELLEN, B. A. & E. BREKKE 2008.
 Fiskeundersøkelser i 5 innsjøer i Hordaland høsten 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1160, ISBN 978-82-7658-642-8, 40 sider.
HELLEN, B.A., E. BREKKE, & S. KÅLÅS 2008
 Prøvefiske i 5 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2007
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1161 ISBN 978-82-7658-643-5, 38 sider.
GEIR HELGE JOHNSEN, BJART ARE HELLEN, FRODE FALKENBERG OG STEINAR KÅLÅS 2008.
 Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. 
 Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi, undersøkelser 2008.

 Rådgivende Biologer AS rapport 1162, ISBN 978-82-7658-644-2, 33 sider.
STAVELAND, A.H. 2008.
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Matreberget i Masfjorden kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1163, 19 sider
STAVELAND, A.H. & E. BREKKE. 2008
MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune hausten 2008. 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1164, 20 sider
 
Digitroll publiseringsløsning