Rådgivende Biologer AS søker marinbiolog/havbruksbiolog

Vi ønsker å styrke faggruppene Marin og Oppdrett som består av en erfaren stab på 10 ansatte.

Faggruppene jobber i hovedsak med ulike oppdrag knyttet til marint naturmiljø, hvor flere typer undersøkelser utføres akkreditert. Typiske prosjekter er miljøundersøkelser for havbruksnæringen, kartlegging av marint naturmangfold, resipientundersøkelser, risikovurdering av sediment, vann og biota, strømmålinger, konsekvensutredninger og søknadsarbeid.

Stillingen vil til dels være rettet mot havbruksnæringen, hvor det må påregnes reisevirksomhet i forbindelse med feltundersøkelser.

For mer informasjon, se stillingsutlysning på finn.no

Velkommen til Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer AS har, siden oppstarten i 1987, bygget opp høy kompetanse som gjør oss til et av Norges ledende konsulentbyrå innen miljøfag.

Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på land, i ferskvann og i sjø.

Våre tjenester

Konsekvensutredning

Naturkartlegging

Marine miljøundersøkelser

Taksonomisk laboratorium

Strømmåling

Dokumentasjon og søknader akvakultur

Fiskeundersøkelser

Vassdragstiltak

Vann og avløp

Prøvetaking av vann, jord og sediment

Klassifisering av miljøtilstand

Forskning og overvåkning

Skjøtsel og restaurering

Akkreditering

Rådgivende Biologer AS er akkreditert (TEST 288) av Norsk Akkreditering for våre marine undersøkelser etter NS-EN ISO / IEC 17025 (2005).

Dette omfatter:

  • Marin prøvetaking (fagområde P3003)
  • Faglig vurdering og fortolkning av resultater (fagområde P32)
  • Taksonomisk bestemmelse ved mikroskopi (P21 Taksonomi)
Les hos Norsk Akkreditering ⟶