Rapporter

Rapporter utgitt i år 1992

Resipientundersøkelse av Storavatn og Selsvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 78 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Lehmann, G. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-010-6

Vurdering av Liervatnets egnethet som resipient for mærbasert fiskeoppdrett

Rapportnummer: 77 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Enkel vurdering av vannkvalitet og vannbehandling i smoltanlegget til Marinkultur as

Rapportnummer: 75 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Vurdering av miljøpåvirkning på Bergesvatn av ny driftsform ved Skippersmolt

Rapportnummer: 73 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vannkvalitet og vannforsyning. Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen

Rapportnummer: 72 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Bjørklund, A., G.H.Johnsen, A.Kambestad & Å.åtland

ISBN: -

Fisk og fiskeinteresser. Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen

Rapportnummer: 71 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Åtland, Å. & A.Kambestad

ISBN: -

Forvaltningsplan for Krepse-bestanden i Moensvatnet, Voss i Hordaland

Rapportnummer: 70 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

ISBN: 82-7658-008-4

Kalkingsplan for Voss kommune 1992

Rapportnummer: 69 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Lehmann; G.B. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-007-6

Mulige konsekvenser av endret ferskvannsutslipp til Saudafjorden – en marinbiologisk vurdering

Rapportnummer: 67 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Aksnes, D.L. & A.Kambestad

ISBN: -

Konsekvenser for vannutskifting ved alternative veiløsninger til Hanøytangen industriområde

Rapportnummer: 66 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-006-8

Tilstand og status for vatn og vassdrag i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 65 Utgitt: 1992

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Bjørklund

ISBN: -

Årsrapport for 1991 for Skippersmolt, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 64 Utgitt: 1992

Forfatter(e): A.Kambestad & G.H.Johnsen

ISBN: -

Grunnlagsundersøkelse av fersk-vannsressursene på One i Øygarden

Rapportnummer: 63 Utgitt: 1992

Forfatter(e): A.Kambestad, A.Bjørklund & Å.åtland

ISBN: -

Tilstand og status for vatn og vassdrag i Hordaland

Rapportnummer: 62 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Johnsen, G.H, G.B.Lehmann & A.Bjørklund

ISBN: 82-7658-004-1

Forberedende kartlegging for overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune

Rapportnummer: 61 Utgitt: 1992

Forfatter(e): G.H.Johnsen, G.B.Lehmann & K.Birkeland

ISBN: 82-7658-003-3

Saudaprosjektet. Fisk og vannkvalitet/vannforsyning. Framdriftsrapport for 1991

Rapportnummer: 60 Utgitt: 1992

Forfatter(e): Å.åtland & A.Kambestad

ISBN: -

Etterundersøkelse av Eidfjordvassdragene i Hordaland, 1990 – 1991

Rapportnummer: 59 Utgitt: 1992

Forfatter(e): G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-002-5