Rapporter

Rapporter utgitt i år 1993

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i 1993, Eidfjord kommune i Hordaland

Rapportnummer: 101 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Egnete tiltak for å bedre vannkvaliteten i Vågevatnet, Sula kommune i Møre og Romsdal

Rapportnummer: 100 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Overvåkingen i 1993 av Moensvatnet, Voss kommune, Hordaland

Rapportnummer: 99 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-014-9

Betydningen av Gjernesmoen kloakkrenseanleggets for resipientforholdene i Vangsvatnet, Voss kommune

Rapportnummer: 98 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-017-3

Ikke
tilgjengelig

Morfologisk beskrivelse av Evangervatnet, Voss i Hordaland

Rapportnummer: 97 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking i 1993 av Storavatnet og Selsvatnet, Bømlo kommune i Hordaland

Rapportnummer: 96 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-015-7

Ikke
tilgjengelig

Naturressurskartlegging i Sund, Fjell og Øygarden. Miljøkvalitet i vassdrag

Rapportnummer: 93 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Bjørklund

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bunndyr på fire stasjoner i Øyern

Rapportnummer: 92 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøkurs for lærere fra Lynghaug skole holdt 7.oktober 1993,

Rapportnummer: 91 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forsuringsstatus for Hordaland

Rapportnummer: 90 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nyare trugsmål mot vassforsyninga

Rapportnummer: 89 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

En teknisk- økonomisk vurdering av Lift-Up fôr- og dødfisksamler

Rapportnummer: 88 Utgitt: 1993

Forfatter(e): G.H.Johnsen

ISBN: -

Vigdarvatnets kapasitet som resipient for mærbasert oppdrett

Rapportnummer: 87 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Resipientforhold og egnete kloakkløsninger i Sauda kommune

Rapportnummer: 86 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A., Å.åtland, A.Bjørklund & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-016-5

Kalkingsprogram for Litledalsvassdraget i Etne

Rapportnummer: 85 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-012-2

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av egnete kultiveringstiltak for fiskebestandene i Tranetjørna og Fjellvatnet på Askøy

Rapportnummer: 84 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

En teknisk / økonomisk vurdering av Lift-Up Kombi fôr- og dødfisksamler

Rapportnummer: 83 Utgitt: 1993

Forfatter(e): G.H.Johnsen, A.Kambestad, G.B.Lehmann, Å.åtland, M.Fauske, A.K.Steinseide & O.H.Slaattelid

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av egnete metoder for vedlikeholdelse av stammene av anadrom fisk i Eianevassdraget

Rapportnummer: 82 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1992

Rapportnummer: 81 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund,A., G.H.Johnsen, Å.åtland & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-011-4

Straumen, rapport nr. 3. Tilstandsvurdering for 1991 for Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 80 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Kambestad, A

ISBN: -

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk

Rapportnummer: 79 Utgitt: 1993

Forfatter(e): Bjørklund,A & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-009-2