Rapporter

Rapporter utgitt i år 1994

Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio, Eidfjord i Hordaland, 1994

Rapportnummer: 146 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-046-7

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1994

Rapportnummer: 145 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-045-9

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1994

Rapportnummer: 144 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-044-0

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av fiskeutsetting i Veivatnet, Bersavikvatnet og Omkjelsvatnet i Ullensvang kommune

Rapportnummer: 143 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av lokaliteten til Almås fiskeoppdrett, Storavatn på Stord

Rapportnummer: 142 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse sommeren 1994 ved Nuen Marinkultur as. anlegg i Laukhamarsundet i Tysnes kommune

Rapportnummer: 141 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse sommeren 1994 ved Nuen Marinkultur as. anlegg ved Florneset i Tysnes kommune

Rapportnummer: 140 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Vurdering av skader på fisk ved undervannssprengninger i Raudbergbukta i Lærdal: Erfaring fra sprengningsarbeidene høsten 1993 og vinteren 1994

Rapportnummer: 139 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.,Kålås, S. & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-043-2

Teoretisk vurdering av miljø-konsekvenser for Sekkingstadosen ved bygging av vei til Dyrøy i Fjell kommune

Rapportnummer: 138 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-042-4

Egnethetsvurdering av Askvatnet som drikkevannskilde for Askøy kommune

Rapportnummer: 137 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund,A., G.H. Johnsen & A. Kambestad

ISBN: 82-7658-041-6

Undersøkelse av renseeffekt for Sobye miljøfilter benyttet som kloakkfilter

Rapportnummer: 136 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-040-8

Teoretisk vurdering av eventuelle miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Duesundøya

Rapportnummer: 135 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-039-4

Tiltaksplan for sjøaurevassdraga i Austrheim kommune

Rapportnummer: 134 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-038-6

Ikke
tilgjengelig

Vassdragsmiljø; økologi og forurensning i vannmiljø. Etterutdanningskurs i miljølære for lærere

Rapportnummer: 133 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av tilstanden i Dommedalsvatnet, Sund kommune

Rapportnummer: 132 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Surhetsforhold og egnete tiltak for å bevare fiskebestandene i Æneselven i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 131 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: 82-7658-037-8

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

Rapportnummer: 130 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A

ISBN: 82-7658-035-1

Tiltaksorientert overvåking i 1993 – 1994 av Modalsvassdraget, Modalen i Hordaland

Rapportnummer: 129 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-034-3

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelven, Sveio kommune, høsten 1994

Rapportnummer: 128 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Tilstandsbeskrivelse av Sælenvatnet i Bergen, høsten 1994

Rapportnummer: 127 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-033-5

Ikke
tilgjengelig

Enkel vurdering av resipient-forholdene i Rosslandspollen og tilhørende sjøområder, Meland kommune

Rapportnummer: 124 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-031-9

Ikke
tilgjengelig

Enkel undersøkelse av krepsebestanden i Moensvatnet 2.juli 1994

Rapportnummer: 122 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A.

ISBN: 82-7658-029-7

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på kloakk, 1994

Rapportnummer: 121 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-030-0

Ikke
tilgjengelig

Rammeplan for kalkingsvirksomheten i Hordaland 1994-2005

Rapportnummer: 120 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kambestad, A., V.Bjerknes, T.E.Brandrud, A.Fjellheim, K.Hegna, A. Henriksen, A.Hobæk, G.H.Johnsen, G.G.Raddum, Ø.Vasshaug & P.Vikse

ISBN: -

En beskrivelse av de 28 største vassdragene Fjell kommune

Rapportnummer: 119 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-028-9

Vurdering av miljøvirkningene fra as. Sekkingstad Preserving sitt oppdrettsanlegg ved Giljeholmen i Fjell kommune

Rapportnummer: 118 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-027-0

Tilstandsbeskrivelse av Sælenvatnet i Bergen vinteren 1994

Rapportnummer: 117 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-026-2

Ikke
tilgjengelig

Foredragskompendium, «politikerskolen» i Kvinnherad april 1994

Rapportnummer: 116 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Beskrivelse av utslippene fra Kahrs Rens i Bergen ved bruk av vannbasert rensemiddel

Rapportnummer: 115 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-025-4

Ikke
tilgjengelig

Grunnlag for utarbeidelse av Hovedplan for avløp i Voss kommune: Resipientvurdering

Rapportnummer: 114 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: 82-7658-023-8

Enkel undersøkelse av metaller i sediment i Vangsvatnet utenfor tidligere fyllplass på Vangen

Rapportnummer: 112 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-020-3

Ikke
tilgjengelig

Miljøkvalitet i vassdragene i Bergen, status 1993

Rapportnummer: 110 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Bjørklund, A., G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-024-6

Ikke
tilgjengelig

Om sur nedbør og surhetstilstanden i Hordaland. Foredrag ved Åsane Gymnas fredag 11/2-1994

Rapportnummer: 109 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Egnet tiltak for å bedre råvannskvaliteten i Klokkarvik vassverk i Sund kommune

Rapportnummer: 108 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kalkingsprogram for syv innsjøer i Sund kommune

Rapportnummer: 107 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Årsrapport for 1993 for Skippersmolt, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 106 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Forsuringsstatus i Hordaland 1993

Rapportnummer: 105 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.Kambestad

ISBN: 82-7658-018-1

Ikke
tilgjengelig

Konsekvenser ved utslipp av lut i Storelva i Arna i juni 1993

Rapportnummer: 104 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking av Kvernavatnet i 1993, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 103 Utgitt: 1994

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -