Rapporter

Rapporter utgitt i år 1995

Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i Eidfjord i Hordaland 1995

Rapportnummer: 211 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-062-9

Overvåking av Storavatn og Selsvatn i Bømlo kommune

Rapportnummer: 210 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-066-1

Ei undersøking av ungfiskbestandene i Lønningdalvassdraget i Os kommune

Rapportnummer: 209 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-060-2

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av Indrevatnet og Jordalsvatnet sommeren 1995

Rapportnummer: 208 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Bjørklund, A.

ISBN: -

Minikraftverk i Årdalselva i Årdalsdalen, Jølster. Vurdering av effektar på fisk og fiske

Rapportnummer: 206 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-059-9

Minikraftverk i Årdalselva i Årdal, Jølster. Vurdering av effektar på fisk og fiske

Rapportnummer: 205 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-058-0

Fisk og fiske i Breimsvatnet, Gloppen kommune

Rapportnummer: 195 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-061-0

Ikke
tilgjengelig

Enkel lokalitetesvurdering for Torsvik Fisk i Rongesundet

Rapportnummer: 193 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: -

Vurdering av sjøområdene vest for Bremnes fryseri as. med forslag til plassering av utløps- og inntaksledninger

Rapportnummer: 191 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-056-4

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved anlegget til Troland Lakseoppdrett as i Austevoll kommune. Samarbeide med Aqua-lab as

Rapportnummer: 183 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Aase, H. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Opstveitvatnet med vurdering av utslippene fra Matre Fisk a.s

Rapportnummer: 182 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-055-6

Ikke
tilgjengelig

En enkelundersøkelse av fiskebestandene i Krokåselva på Askøy

Rapportnummer: 181 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelva, Sveio kommune høsten 1995

Rapportnummer: 180 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Skader på aure ved undervassprengingar i Kjøsnesfjorden, Jølster, vinteren 1995

Rapportnummer: 179 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vannkjemisk undersøkelse av kalkede lokaliteter i Hordaland våren / sommeren 1995

Rapportnummer: 171 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Prøvefiske i Oppheimsvatnet i juli og august 1995

Rapportnummer: 169 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Bakgrunn for og tiltak mot høy dødelighet hos smolt fra Stolt Sea Farm Kvingo as

Rapportnummer: 168 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Førebels rapportering av prøvefisket i Breimsvatnet i mai og juni 1995

Rapportnummer: 167 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse for Vestlaks as. ved Geitanger i Fjell kommune

Rapportnummer: 166 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Kalkingsplan for Austrheim kommune 1995

Rapportnummer: 163 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-051-3

Ikke
tilgjengelig

Forslag til driftsopplegg for Sekkingstad Preserving sitt oppdrettsanlegg ved Giljeholmen

Rapportnummer: 161 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Tilstanden for Sjøaurebestanden i Storavatnet, Fitjar kommune

Rapportnummer: 160 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S., H. Sægrov & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-121-8

Konsekvensvurdering av alternative løsninger for E18 Akland – Brokelandsheia: Fisk og vassdrag

Rapportnummer: 159 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & H.Sægrov

ISBN: 82-7658-052-1

Tilstanden i Bergsdalsvassdraget 1994-1995

Rapportnummer: 158 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-054-8

Ei teoretisk vurdering av verknadene av utsleppa frå Hylen kraftverk på tilbakevandringa av laks til Suldalslågen

Rapportnummer: 156 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Urdal, K., H. Sægrov & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-051-3

Naturressurskartlegging i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Miljøkvalitet i vassdrag

Rapportnummer: 155 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Bjørklund A.E.

ISBN: 82-7658-050-5

Vurdering av Jordalsvatnets indre- og ytre basseng i forbindelse med konsesjonssøknad om drikkevannskilde

Rapportnummer: 154 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Bjørklund A.E.

ISBN: 82-7658-049-1

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsbeskrivelse av Fjells-vassdraget, Fjell kommune i Hordaland

Rapportnummer: 152 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-048-3

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Liervatnet i Sveio for 1994

Rapportnummer: 151 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Førebels rapport:Skader på aure ved undervassprengingar i Kjøsnesfjorden, Jølster, vinteren 1995

Rapportnummer: 150 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk as, og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1994

Rapportnummer: 149 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Grunnlag for utarbeidelse av Hovedplan for avløp i Meland kommune

Rapportnummer: 148 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-047-5

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking i 1994 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 147 Utgitt: 1995

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -