Rapporter

Rapporter utgitt i år 1997

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av lokaliteten til Almås fiskeoppdrett, Storavatn på Stord

Rapportnummer: 312 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen,G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved anlegget til KF Fiskeoppdrett as. ved Paraksholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 311 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & H.Aase

ISBN: -

Kalkingsplan for Naustdal kommune 1997

Rapportnummer: 310 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E .& S. Kålås

ISBN: 82-7658-172-2

Kalkingsplan for Solund kommune 1997

Rapportnummer: 309 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-171-4

Kalkingsplan for Høyanger kommune 1997

Rapportnummer: 308 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen, B.A. & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-170-6

Kalkingsplan for Gaular kommune 1997

Rapportnummer: 307 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen, B.A., A.E.Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-169-2

Kalkingsplan for Førde kommune 1997

Rapportnummer: 306 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-168-4

Kalkingsplan for Flora kommune 1997

Rapportnummer: 305 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-167-6

Kalkingsplan for Fjaler kommune 1997

Rapportnummer: 304 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen,B.A., A.E.Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-166-8

Kalkingsplan for Bremanger kommune 1997

Rapportnummer: 303 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-164-1

Kalkingsplan for Balestrand kommune 1997

Rapportnummer: 302 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., S. Kålås & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-163-3

Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997

Rapportnummer: 301 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H.. Johnsen

ISBN: 82-7658-162-5

Ungfiskundersøkingar i seks Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk

Rapportnummer: 300 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & H, Sægrov

ISBN: 82-7658-161-7

Fiskeundersøkingar i Lona i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997

Rapportnummer: 299 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & H, Sægrov

ISBN: 82-7658-159-5

Fiskeundersøkingar i Gaula i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997

Rapportnummer: 298 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & H, Sægrov.

ISBN: 82-7658-158-7

Fiskeundersøkingar i Nausta i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997

Rapportnummer: 297 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & H, Sægrov.

ISBN: 82-7658-157-9

Vannkvalitetsovervåking av kalkede innsjøer i Hordaland høsten 1996 og våren 1997

Rapportnummer: 296 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-156-0

Plan for tilrettelegging for fritidsfiske i vassdrag i Bergen kommune 1996-2000

Rapportnummer: 295 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-155-2

Omfang og konsekvenser av utslipp til Storelva i Arna i juli 1997

Rapportnummer: 294 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-154-4

Forekomst av “Blåvinge vannnymfe” – Calopteryx virgo – i Os kommune

Rapportnummer: 293 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-153-6

Vurdering av isproblem for Quatro Laks as i Samnangerfjorden

Rapportnummer: 292 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-152-8

Kalkingsplan for Storelva og Nordelva i Sauda

Rapportnummer: 291 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen , B.A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-150-1

Utvikling i Laksebestandane på Vestlandet

Rapportnummer: 290 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H., G.H.Johnsen, B.A.Hellen & S.Kålås

ISBN: 82-554-0537-2

Vannkvalitetsovervåking av Moensvatnet, Voss kommune, vinteren 1997

Rapportnummer: 289 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-149-8

Kalkingsplan for Hyllestad kommune 1997

Rapportnummer: 288 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen,B.A. & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-147-1

Kalkingsplan for Askvoll kommune 1997

Rapportnummer: 287 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen,B.A., A.E.Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-146-3

Kalkingsplan for Gulen kommune 1997

Rapportnummer: 286 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-145-5

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av Kvernavika i Smørsundet i Sveio kommune

Rapportnummer: 285 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1996

Rapportnummer: 284 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & S. Kålås.

ISBN: 82-7658-144-7

Ikke
tilgjengelig

Direktiv for prøvefiske i Hordaland sommeren / høsten 1997

Rapportnummer: 283 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen,B.A., G.H. Johnsen &sægrov, H

ISBN: -

Overvåking av vannkvalitet og ungfisk av laks og sjøaure i Steinsdalsvassdraget i Kvam herad, Hordaland i 1997

Rapportnummer: 282 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., G.H. Johnsen & S. Kålås.

ISBN: 82-7658-143-9

Gytelaks og gyting i Suldalslågen i 1996 og 1997

Rapportnummer: 281 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A.Hellen & S.Kålås

ISBN: 82-554-0535-6

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av utslippet til Gjæravågen med forslag til tiltak

Rapportnummer: 280 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ei enkel undersøking av fisken i Stonndalselva hausten 1996

Rapportnummer: 279 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & H.Sægrov

ISBN: -

Prøvefiske og næringsfiske i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i 1996

Rapportnummer: 278 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-142-0

Fisk og fiske i Breimsvatnet i 1996

Rapportnummer: 277 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H

ISBN: 82-7658-140-4

Titaksorientert overvåking av Osvassdraget, Os kommune i Hordaland

Rapportnummer: 276 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-139-0

Ikke
tilgjengelig

En vurdering av naturtilstanden i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 275 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Langavatnet i Sveio 1996

Rapportnummer: 274 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Prøvefiske i Torfinnsvatnet, Store Piksvatnet, Volavatnet og Borgavatnet, Voss kommune, i 1996

Rapportnummer: 273 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H

ISBN: 82-7658-138-2

Konsekvensvurdering for fiskebestandane i Melselva i Kvinnherad ved gjenoppstart av Vollekvernfallet kraftverk

Rapportnummer: 272 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-137-4

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av kalkingen av Espelandsvatnet etter sjøsaltepisoden vinteren 1993

Rapportnummer: 270 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Liervatnet i Sveio for 1995 og 1996

Rapportnummer: 269 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for

Rapportnummer: 267 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Prøvefiske og utfisking i Oppheimsvatnet i 1996

Rapportnummer: 266 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-132-3

Prøvefiske i Heggjadalsvatnet, Movatnet, Storsætervatnet og Alflotevatnet,

Rapportnummer: 265 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-131-5

Ikke
tilgjengelig

Forslag til kalkingsplan og overvåkingsprogram for Sauvatn,

Rapportnummer: 264 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen i 1996

Rapportnummer: 263 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-130-7

Vurdering av utslippene fra Bjørkemoen fyllplass til Raundalselven

Rapportnummer: 262 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-136-6

Overvåking av Espelandsvatnet, Hyllestad kommune i 1996

Rapportnummer: 261 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås.

ISBN: 82-7658-129-3

Tilstanden i Eksingedalsvassdraget 1995

Rapportnummer: 259 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-133-1

Samanlikning av aluminiumanalyser frå tre analyselaboratorier hausten 1996

Rapportnummer: 258 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-129-3

Teoretisk vurdering av effektene på fisk ved tilførsel av jern (III) til vassdrag

Rapportnummer: 257 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-128-5

Overvåking i 1996 av Moensvatnet, Voss kommune i Hordaland

Rapportnummer: 255 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-125-0

Surhetsstatus og tilstanden for fisk i Hordaland

Rapportnummer: 249 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A.E. Bjørklund, B.A. Hellen, & S. Kålås 1997

ISBN: 82-7658-160-9

Vossolaksen er erstatta med rømd oppdrettslaks

Rapportnummer: 248 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov H., K. Hindar, S. Kålås & H. Lura

ISBN: 82-7658-118-8

Fagleg grunnlag for driftsplan for Osvassdraget

Rapportnummer: 247 Utgitt: 1997

Forfatter(e): Sægrov, H., G.H.Johnsen & K.Urdal

ISBN: 82-7658-141-2