Rapporter

Rapporter utgitt i år 1998

Ikke
tilgjengelig

Befaring av bekk i forbindelse med planlagt skileikanlegg ved Palmafoss

Rapportnummer: 376 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser av tre innsjøer på Vestre Bokn i forbindelse med Europipe II

Rapportnummer: 375 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås

ISBN: 82-7658-236-2

Fiskeundersøkingar i Hamlagrøvatnet i 1997

Rapportnummer: 374 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-235-4

Overvåking av Espelandsvatnet, Hyllestad kommune, i 1998

Rapportnummer: 373 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-234-6

Miljøundersøkelse av Vatnsnesvatnet på Suðuroy i Færøyene

Rapportnummer: 372 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-233-8

Bunndyrundersøkelser i Raundalselven ved Bjørke fyllplass vinteren 1997/98

Rapportnummer: 371 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-231-1

Vurdering av resipientkapasitet i Opstveitvatn for Matre Fisk as

Rapportnummer: 370 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-230-3

Undersøkingar av gjedde og laksefisk i Osvassdraget

Rapportnummer: 369 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-228-1

Vurdering av vannkvaliteten i Espelandsvatnet

Rapportnummer: 368 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-227-3

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 1998

Rapportnummer: 367 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-226-5

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1998

Rapportnummer: 366 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-225-7

Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal

Rapportnummer: 365 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-224-9

Konsekvensutredning golfbane på Grinijordene i Bærum: Vannkvalitet, bunndyr og fisk

Rapportnummer: 364 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-223-0

Ungfiskundersøkingar i Lærdalselva mellom Heggfoss og Svartegjelfoss i september 1998

Rapportnummer: 363 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Urdal, K. & S. Kålås

ISBN: 82-7658-222-2

En enkel vurdering av utbygging av Kvanndalen II, Suldal kommune

Rapportnummer: 362 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen, B.A. & Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-221-4

Konsekvensar for fiskebestandane i Nærøydalselva ved utfylling nær elveosen

Rapportnummer: 361 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-220-6

Ikke
tilgjengelig

Samla plan vurderingar av fisk og fiskeressursar for fire vassdrag i Sogn & Fjordane

Rapportnummer: 360 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Kålås, S

ISBN: -

Undersøkelse av innsjøer på Vestre Bokn i forbindelse med legging av Europipe II

Rapportnummer: 359 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-219-2

Fiskeundersøkingar i Sælenvatnet i Bergen hausten 1998

Rapportnummer: 358 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Urdal, K. & S. Kålås

ISBN: 82-7658-218-4

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1997 og våren 1998

Rapportnummer: 357 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-217-6

Fiskebiologiske undersøkelser i Viksevassdraget for Daniel Støle Fiskeoppdrett

Rapportnummer: 355 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-214-1

Fiskeundresøkingar i Årøyelva i Sogn & Fjordane hausten 1997

Rapportnummer: 354 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov. H & K. Urdal

ISBN: 82-7658-213-3

Fiskeundersøkingar i Nærøydalselva og Flåmselva i 1996

Rapportnummer: 353 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-212-5

Resipientgransking av Skilbreivatnet i Gaular kommune i 1997

Rapportnummer: 352 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-211-7

Gytebestand av laks i Suldalslågen i 1996, 1997 og 1998

Rapportnummer: 351 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A.Hellen & S. Kålås

ISBN: 82-554-0561-5

Tettleik av presmolt laks og aure i Vestlandselvar i høve til vassføring og temperatur

Rapportnummer: 350 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-210-9

Kalkingsplan for Vik kommune, 1997

Rapportnummer: 349 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen, B. A. & A. Bjørklund

ISBN: 82-7658-209-5

Prøvefiske i 74 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1996

Rapportnummer: 348 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen,B.A., G.H. Johnsen & G.B Lehmann

ISBN: 82-7658-208-7

Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane

Rapportnummer: 347 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., B.A. Hellen & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-207-9

Ikke
tilgjengelig

Retningslinjer for prøvefiske i Hordaland sommeren / høsten 1998

Rapportnummer: 346 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen,B.A., G.H. Johnsen & H. Sægrov

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Storavatnet, Fitjar, i 1997, med tilrådingar om tiltak

Rapportnummer: 345 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-206-0

Grunnlag for revidering av lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Fjell kommune

Rapportnummer: 344 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-205-2

Konsekvensvurdering for laks og sjøaure i Ortneviksvassdraget i Høyanger ved utbygging og drift av minikraftverk i Ortnevikselva

Rapportnummer: 343 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-204-4

Utfisking i Oppheimsvatnet og Myrkdalsvatnet, Voss, fører til endringar i aurebestand og dyreplanktonsamfunn

Rapportnummer: 342 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-203-6

Driftsplan for Oldenelva

Rapportnummer: 341 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-202-8

Fagleg grunnlag for driftsplan for Eidselva

Rapportnummer: 340 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-200-1

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1997

Rapportnummer: 339 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A.Hellen, G.H. Johnsen, S.Kålås & K.Urdal

ISBN: 82-7658-199-4

Tilstanden til fiskebestandane i Erslandsvatnet i Bømlo kommune, 1997

Rapportnummer: 338 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-198-6

Gytelokalitetar for aure i Gravvatnet, Førde

Rapportnummer: 337 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-197-8

Fiskeundersøkingar i Evangervatnet i 1997

Rapportnummer: 336 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H. & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-195-1

Fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 1997

Rapportnummer: 335 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-194-3

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Lauvavatnet, Viksdalsvatnet og Hestadfjorden i 1997

Rapportnummer: 334 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-193-5

Undersøkelser av marine resipienter sørvest i Fjell kommune 1998

Rapportnummer: 333 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-192-7

Vurdering av konsekvensar for fiskebestandane i Aurlandselvi ved utfylling i Skinnarviki

Rapportnummer: 332 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-191-9

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking i 1997 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 331 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Resipientundersøkelse ved Vest-Laks as. anlegg ved Geitanger i Fjell kommune, 1998

Rapportnummer: 330 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-190-0

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1997

Rapportnummer: 329 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-189-7

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking i 1996 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 328 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A.Hellen

ISBN: -

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy

Rapportnummer: 326 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-187-0

Resipientbeskrivelse av Kalvatnet 1997

Rapportnummer: 325 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-186-2

Resipientundersøkelse i Søre Sekkingstadosen i Fjell kommune 1997

Rapportnummer: 324 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-185-4

Fisk, vannkvalitet, og bunndyr i 10 anadrome vassdrag, Gulen kommune 1996

Rapportnummer: 323 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: 82-7658-184-6

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av årsak til episoder med høy fiskedød i smoltanlegget på Rossland

Rapportnummer: 322 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Konsekvenser for vannutskifting ved etablering av veifylling over “Vågen” på Sævrøy

Rapportnummer: 321 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-183-8

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1997

Rapportnummer: 320 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-181-1

Vurdering av konsekvensar for fiskebestandane i Flåmselvi ved fylling i elveutløpet

Rapportnummer: 319 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-180-3

Vurdering av vannkvaliteten i Espelandsvatnet med hensyn på oppdrett av laksesmolt

Rapportnummer: 318 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-178-1

Straumen-rapport nr. 7: Årsrapport for 1997 for Sørgård laks as i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 317 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-177-3

Overvåking av Espelandsvatnet, Hyllestad kommune, i 1997

Rapportnummer: 316 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-176-5

Resipientundersøkelser i Nordre og Søre Langøyosen i Fjell kommune 1997

Rapportnummer: 315 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-175-7

Krepsebestanden i Moensvatnet 1997

Rapportnummer: 314 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-174-9

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1997

Rapportnummer: 313 Utgitt: 1998

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-173-0