Rapporter

Rapporter utgitt i år 1999

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999

Rapportnummer: 416 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A. E.

ISBN: 82-7658-269-9

Ungfiskundersøkingar i 6 elvar med bestandar av anadrom laksefisk i Hordaland i 1998

Rapportnummer: 415 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S, B. A. Hellen & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-328-8

Ikke
tilgjengelig

Biologisk mangfold: Dyreplankton i Hordaland, statusrapport 1 Ikkje offentleg

Rapportnummer: 414 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

ISBN: -

Resipientvurdering i forbindelse med Øksna bruk sitt utslipp til Figgjo

Rapportnummer: 413 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-268-0

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1998 og våren 1999

Rapportnummer: 412 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-267-2

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen juni 1999

Rapportnummer: 411 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 1999. Ikke Nummerert

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Retningslinjer for prøvefiske i Hordaland høsten 1999

Rapportnummer: 410 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Hellen,B.A., G.H. Johnsen & H. Sægrov

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Jølstra i april 1999

Rapportnummer: 409 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal 1999. Ikkje Offentleg

ISBN: -

Biologisk delplan for Etnevassdraget

Rapportnummer: 408 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-265-6

KU – Vannforurensing – Ringvei Vest i Bergen

Rapportnummer: 407 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-264-8

KU – Vannforurensing – E 39 : Klauvaneset – Nyborg i Åsane

Rapportnummer: 406 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-262-1

Prøvefiske og utfisking av røye i Hopsvatnet

Rapportnummer: 405 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-266-4

Driftsplan for Osvassdraget

Rapportnummer: 404 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H. M.Fl.

ISBN: 82-7658-260-5

Ikke
tilgjengelig

Program for resipientundersøkelser i Askøy kommune

Rapportnummer: 403 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-259-1

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking i 1998 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 402 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 1999 - Unntatt Offentlighet

ISBN: -

Vurdering av utslippet fra Dale as

Rapportnummer: 401 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-261-3

Biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøkingar i 1998

Rapportnummer: 400 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-258-3

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1998

Rapportnummer: 398 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Hellen B.A., H.Sægrov, G.H. Johnsen, S.Kålås & K.Urdal

ISBN: 82-7658-256-7

Ikke
tilgjengelig

Vannbehov og resipientvurdering for Fossegrimen settefiskanlegg på Hjelmås i Lindås

Rapportnummer: 397 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 1999 Ikke Offentlig

ISBN: -

Vurdering av miljøkonsekvenser ved planlagt småbåthavn i Sørepollen i Askøy kommune

Rapportnummer: 396 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-255-9

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune

Rapportnummer: 395 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-254-0

Ungfiskundersøkingar i Dale, Hovlands- og Ytredalselva, Høyanger kommune, hausten 1998

Rapportnummer: 394 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Urdal, K. & B.A. Hellen.

ISBN: 82-7658-253-2

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1998

Rapportnummer: 393 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-252-4

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Jølstra, 1998/1999

Rapportnummer: 392 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal 1999 Ikkje Offentleg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ammoniakkutslepp i Figgjo, hausten 1998. Effekt på laksebestanden og botndyr

Rapportnummer: 391 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Sægrov, H.,G.H. Johnsen & S. Kålås 1999 Ikkje Offentleg.

ISBN: -

Overvåking av miljøkvaliteten i Kalvatnet 1998

Rapportnummer: 390 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-251-6

Undersøkelser av sju marine resipienter i Fjell kommune 1999

Rapportnummer: 389 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-250-8

Registreringar av lakselus på sjøaure i Hardangerfjorden og på Sotra sommaren 1998

Rapportnummer: 388 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Birkeland

ISBN: 82-7658-249-4

Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Renseanleg i Voss

Rapportnummer: 387 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-248-6

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998

Rapportnummer: 386 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-247-8

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1998

Rapportnummer: 385 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-245-1

Undersøkelse av Jordalsvassdraget i 1998

Rapportnummer: 384 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-244-3

Fiskeundersøkingar i Mørkridselva i Sogn & Fjordane hausten 1997

Rapportnummer: 383 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Urdal, K. & H.Sægrov.

ISBN: 82-7658-243-5

Overvåkning av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1998

Rapportnummer: 382 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & Brekke, E.

ISBN: 82-7658-242-7

Undersøkingar av gytebestand og ungfisktettleik i Vetlefjordelva, Balestrand, i 1998

Rapportnummer: 381 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Urdal, K., B.A. Hellen & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-241-9

Ungfiskundersøkingar i 10 Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk hausten 1997

Rapportnummer: 380 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S, B. A. Hellen & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-240-0

Forslag til lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Radøy kommune

Rapportnummer: 379 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-239-7

Beskrivelse og enkel undersøkelse av sju innsjøresipienter i Radøy kommune 1998

Rapportnummer: 378 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-238-9

Beskrivelse av 14 marine resipienter i Radøy kommune

Rapportnummer: 377 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-237-0