Rapporter

Rapporter utgitt i år 2004

Karakterisering av region vest/sør. Sluttrapport 2.juli 2004

Rapportnummer: 810 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen, M.Vidnes (Nvk), A.E. Bjørklund & A. Wyspianska

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

PRB Study on the Suldal River Basin, Norway. Characterisation of Water Bodies – PRB Phase 1a-report. Sluttrapport 11.mai 2004

Rapportnummer: 809 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen, M.Vidnes (Nvk) & S.Tvedten (Asplan/viak)

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Rammedirektivet for vann – Karakterisering av vannforekomster i Norge. Karakterisering av vannforekomster i Årdalsvasssdraget – Reginenummer 074 (Utla/Tya). Sluttrapport 21. januar 2004

Rapportnummer: 808 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Glover, B. (Nvk), G.H. Johnsen, M.Vidnes (Nvk) & S.Tvedten (Asplan/viak)

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Rammedirektivet for vann – Karakterisering av vannforekomster i Norge. Karakterisering av vannforekomster i Orrevasssdraget – Reginenummer 028.4. Sluttrapport 19. januar 2004

Rapportnummer: 807 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Glover (Nvk), M.Vidnes (Nvk) & S.Tvedten (Asplan/viak)

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

EUs vanndirektiv . Hovedveileder for foreløpig identifisering av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge

Rapportnummer: 806 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Glover (Nvk) & E. Børset (Nvk)

ISBN: -

Biologisk delplan for Mosneselva, Etne kommune

Rapportnummer: 775 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-412-8

Vekst i elv og sjø for laks som vart fanga i Suldalslågen i peridoen 1979 – 2003

Rapportnummer: 772 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, H. Pavels & S.J. Saltveit

ISBN: 82-7658-404-7

Karakterisering av vassdragene i Bergen

Rapportnummer: 771 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A.E.Bjørklund & M.Vidnes (Nvk-Multiconsult)

ISBN: 82-7658-405-5

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad

Rapportnummer: 770 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad

Rapportnummer: 769 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Eide kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold, med vekt på storaure

Rapportnummer: 766 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-401-2

Vika kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold

Rapportnummer: 765 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-400-4

Gytefiskteljing på Vestlandet i perioden 1996 til 2003

Rapportnummer: 763 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B.A.., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-422-5

Laks og aure i Gloppenelva. Bestandsutvikling, beskatning, rekruttering og kultivering i perioden

Rapportnummer: 762 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-267-2

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2004

Rapportnummer: 761 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-410-1

Ny vei Voss –– Vik: Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold

Rapportnummer: 760 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. A. Hellen

ISBN: 82-7658-265-6

Resipientundersøkelse utenfor Vedvika avfallsdeponi i Vågsøy kommune mai 2004

Rapportnummer: 759 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-264-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 758 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkelser i ni innsjøer i Hordaland høsten 2003

Rapportnummer: 755 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & K. Urdal

ISBN: 82-7658-262-1

Vurdering av effekter ved utslipp fra Nye Ingersvann vannbehandlingsanlegg

Rapportnummer: 754 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-261-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Kjeppevikholmen i Meland kommune

Rapportnummer: 753 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Sammenstilling av prøvefiskeresultater fra Hordaland i perioden 1996-2003. Del 2. Vurdering av de enkelte kalkingsprosjektene

Rapportnummer: 752 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & H.Sægrov

ISBN: 82-7658-409-8

Sammenstilling av prøvefiskeresultater fra Hordaland i perioden 1996-2003. Del 1. Effekter med betydning for bestandsstatus

Rapportnummer: 751 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & H.Sægrov

ISBN: 82-7658-407-1

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2003 og våren 2004

Rapportnummer: 750 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-258-3

Eikemo kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold

Rapportnummer: 749 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-257-5

Rasdalen kraftverk. Vurdering av konsekvenser på biologisk mangfold

Rapportnummer: 748 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-256-7

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse i Vågen i Fjell kommune

Rapportnummer: 747 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av plassering av nytt avløp fra Møvik renseanlegg i Fjell kommune

Rapportnummer: 746 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Straummålingar ved oppdrettslokaliteten Rødsteinskjæra i Os kommune

Rapportnummer: 745 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-254-0

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Ospøykalven i Austevoll kommune

Rapportnummer: 744 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-255-9

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten ved Molneset i Etne kommune

Rapportnummer: 743 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Resipientundersøkelse i Helgøysundet utenfor Purkehola avfallsdeponi i Flora kommune april 2004

Rapportnummer: 742 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-253-2

Ikke
tilgjengelig

Analyse og miljøvurdering av brunt sigevann ved nytt boligfelt på Søreide

Rapportnummer: 741 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Nautvika i Finnøy kommune

Rapportnummer: 740 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-252-4

MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Hillesøy i Bømlo kommune

Rapportnummer: 739 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-251-6

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av sjøområdet sør for Horsøy i forbindelse med utfylling for ny kai

Rapportnummer: 738 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Hondskår i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 737 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad

Rapportnummer: 736 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Kombinert MOM B- og MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Kjeppevikholmen og resipienten i Herdlefjorden i Meland kommune

Rapportnummer: 735 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-250-8

Fiskeundersøkingar i Haugsdalselva 2000 til 2003

Rapportnummer: 734 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-249-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Ulveneset i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 733 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Ystanes i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 732 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Konsekvensvurdering for videre drift av Tyin Kraftverk, Årdal kommune

Rapportnummer: 731 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B. A. & S. Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Litle Laugarøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 730 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Kjeholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 729 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Eidøy i Fitjar kommune

Rapportnummer: 727 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2003

Rapportnummer: 726 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-248-6

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gulholmen for oppdrett av laks og aure

Rapportnummer: 725 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Gjengo i Austevoll kommune

Rapportnummer: 724 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hågardsneset i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 722 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Svollandsneset i Ølen kommune

Rapportnummer: 721 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske i 17 elvar i Hordaland i 2003

Rapportnummer: 720 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 82-7658-247-8

Ungfiskundersøking i Uskedalselva 2003

Rapportnummer: 719 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Karlhovden i Fusa kommune

Rapportnummer: 718 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2003

Rapportnummer: 717 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 82-7658-245-1

Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen februar 2004

Rapportnummer: 716 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-244-3

Overvåking av forurensning til vann fra myr i Hordnesmarka fylt med oppflist trevirke

Rapportnummer: 715 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-243-5

Fliskvalitet og overvåking av forurensning til vann fra skogsveier laget med oppflist trevirke

Rapportnummer: 714 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-242-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Lønningdal i Os

Rapportnummer: 713 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2003

Rapportnummer: 712 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-241-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Rødsteinskjæra i Os

Rapportnummer: 711 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ein ny lokalitet for A/L Nordsjø ved Barodden i Bømlo kommune

Rapportnummer: 710 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hondskår i Kvinnherad

Rapportnummer: 709 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømmmålinger for Bergen Aqua AS på Mongstad i Lindås kommune

Rapportnummer: 708 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Skarsvik i Etne kommune

Rapportnummer: 707 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Skavhella i Os kommune

Rapportnummer: 706 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2003

Rapportnummer: 705 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Urdal, K., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-240-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kjeholmen i Austevoll i 2004

Rapportnummer: 704 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Gjengo i Austevoll i 2004

Rapportnummer: 703 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 702 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Eidøy i Fitjar kommune

Rapportnummer: 701 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Nordre Engevik i Fitjar kommune

Rapportnummer: 700 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Bjørgen i Sveio kommune

Rapportnummer: 699 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-239-7

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelser i Jordalsvassdraget i 2003-04

Rapportnummer: 698 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., G.H. Johnsen & E.Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet søraust for Idse i Strand kommune

Rapportnummer: 697 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Konsekvensutredning Tønsbergpakken, Fase 2. Deltema: Fisk og ferskvassbiologi

Rapportnummer: 696 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-238-9

Konsekvensutgreiing for utbygginga i Myklebustdalelva, Gloppen kommune. Deltema: Vasskvalitet og ferskvassbiologi

Rapportnummer: 695 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Kålås, S., G. H. Johnsen & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-237-0

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2003

Rapportnummer: 694 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-236-2

Ikke
tilgjengelig

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2003

Rapportnummer: 692 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 82-7658-235-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Nordøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 691 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune

Rapportnummer: 690 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Store Noppeholmen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 689 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Klungervikneset i Bømlo kommune

Rapportnummer: 688 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten sør for Færøy i Fitjar kommune

Rapportnummer: 687 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Laugarøy i Austevoll kommune

Rapportnummer: 686 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Naveide i Austevoll kommune

Rapportnummer: 685 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Ternholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 684 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Sauaneset i Austevoll kommune

Rapportnummer: 683 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Lauplandsholmen i Bokn kommune

Rapportnummer: 682 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Rabben i Austevoll kommune

Rapportnummer: 681 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Overvåkning av krepsen i Moensvatnet i 2003

Rapportnummer: 680 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-234-6

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2003

Rapportnummer: 676 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-233-1

Fiskeundersøkingar i Årøyelva 1997-2002

Rapportnummer: 637 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Urdal, K., H. Sægrov, B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-207-9

Ikke
tilgjengelig

Prøvefiske i Storavatnet og resipientvurdering i Naustbukta for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg NT/Nr 006 Naustbukta

Rapportnummer: 580 Utgitt: 2004

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A.Hellen, T.Telnes & E.Brekke

ISBN: -