Rapporter

Rapporter utgitt i år 2009

Resipientgransking for nytt hovudavløpsreinseanlegg i Ørsta kommune

Rapportnummer: 1272 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E., M. Eilertsen & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-728-9

Artsdata fra Rådgivende Biologer AS til GBIF-Norge, Artsdatabanken og naturhistoriske samlinger 2009

Rapportnummer: 1271 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P.G., M. Eilertsen, G.H. Johnsen, S. Kålås, A. H. Staveland & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-726-5

300 kV Modalen – Mongstad, BKK Nett AS. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1270b Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H., K. Mork Og P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-752-4

Vurdering av vassdrag i forbindelse med reguleringsplan for Marina i Apalvågen, Fjell kommune

Rapportnummer: 1269 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Kålås, S. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-725-8

Kartlegging av bekkedrag ved Spannatoppen, Karmøy kommune

Rapportnummer: 1268 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Kålås, S., P. G. Ihlen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-724-1

Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer

Rapportnummer: 1267 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G. 2009

ISBN: 978-82-7658-723-4

Mis-registreringer i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer

Rapportnummer: 1266 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G. 2009

ISBN: 978-82-7658-722-7

Resipientundersøkelse ved Eide fyllplass i Fjell kommune 2009

Rapportnummer: 1265 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & E. Brekke 2009

ISBN: 978-82-7658-721-0

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser

Rapportnummer: 1264 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P.G., B.A. Hellen & Johnsen G.H.

ISBN: 978-82-7658-720-3

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur

Rapportnummer: 1263 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Hellen, B.A., G. H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-719-7

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, med jakt og fiske

Rapportnummer: 1260 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-716-6

Tokagjelet kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for landskap og inngrepsfrie naturområder (INON)

Rapportnummer: 1259 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: 978-82-7658-715-9

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Storelva, Frølandselva og Tysseelva, Samnanger 2008

Rapportnummer: 1258 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Kålås, S., G.H. Johnsen, K. Urdal, & H. Sægrov.

ISBN: 978-82-7658-714-2

Valken kraftverk, Saksenvikelva, Saltdal kommune. Konsekvensvurdering, biologisk mangfold

Rapportnummer: 1257 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Johnsen, G. H. & Overvoll, O.

ISBN: 978-82-7658-713-5

Kartlegging med verdivurdering av biologisk mangfald på Nordre Bildøy i Fjell kommune

Rapportnummer: 1256 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-7658-712-8

Ikke
tilgjengelig

Ny lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1255 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1254 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Dyreplankton i Hordaland og Sogn og Fjordane: Artenes miljøpreferanser og miljøfaktorenes betydning for zooplanktonsamfunnene på Vestlandet

Rapportnummer: 1253 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E. Brekke, A. Hobæk, & J.P. Nilssen

ISBN: 978-82-7658-711-1

Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 2004 – 2008

Rapportnummer: 1252 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-709-8

Miljøgransking i sjøområda ved notvaskeriet til Selstad AS ved Ytrøy i Solund kommune 2009

Rapportnummer: 1251 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke, J.A. Holm & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-710-4

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Oppsummering

Rapportnummer: 1250 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom, H. Bratli, G. H. Johnsen, & K. Urdal.

ISBN: 978-82-7658-707-4

Punktundersøkelse av vassdrag i Kristiansund kommune september 2009

Rapportnummer: 1249 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-706-7

Miljøgransking i Hellandsfjorden i Fitjar kommune 2009

Rapportnummer: 1248 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., A.H. Staveland, E. Eilertsen & E. Brekke 2009

ISBN: 978-82-7658-705-0

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjennvinningsanlegg. Miljøårsrapport 2008

Rapportnummer: 1247 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-704-3

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjennvinningsanlegg. Miljøårsrapport 2007

Rapportnummer: 1246 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-703-6

Fiskeundersøkelser i 9 innsjøer i Hordaland høsten 2008

Rapportnummer: 1245 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-702-9

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av merdanlegget til Vikan Settefisk AS i Hundvatnet, Hitra kommune

Rapportnummer: 1244 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A.H. & Geir H. Johnsen

ISBN: -

Kombinert MOM B- og MOM C- resipientundersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Lerøy Vest AS avd. Sagen i Samnanger kommune, vinteren 2009

Rapportnummer: 1243 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., A. H. Staveland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-701-2

Konsekvenser for dyre og fugleliv, marinbiologi og strømningsforhold ved ny dypvannskai på Husøya industriområde i Kristiansund kommune

Rapportnummer: 1242 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E., M. Eilertsen, G.H. Johnsen, A. Staveland & O. Soldal

ISBN: 978-82-7658-700-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS

Rapportnummer: 1241 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: 978-82-7658-699-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune sommaren 2009

Rapportnummer: 1240 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Vindafjord kommune

Rapportnummer: 1239 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Blom, H. H.

ISBN: 978-82-7658-698-5

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Time kommune

Rapportnummer: 1238 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Bratli, H., P. G. Ihlen & G. Rønning.

ISBN: 978-82-7658-697-8

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Suldal kommune

Rapportnummer: 1237 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-696-1

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Strand kommune

Rapportnummer: 1236 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-695-4

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Sauda kommune

Rapportnummer: 1235 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-694-7

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Sandnes kommune

Rapportnummer: 1234 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Bratli, H., Ihlen, P. G. & Rønning, G.

ISBN: 978-82-7658-693-0

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Lund kommune

Rapportnummer: 1233 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Bratli, H., Ihlen, P. G. & Rønning, G.

ISBN: 978-82-7658-692-3

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Hjelmeland kommune

Rapportnummer: 1232 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Blom, H. H.

ISBN: 978-82-7658-691-6

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Gjesdal kommune

Rapportnummer: 1231 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & H. Bratli

ISBN: 978-82-7658-690-9

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Forsand kommune

Rapportnummer: 1230 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Appelgren, L. & Blom, H. H.

ISBN: 978-82-7658-689-3

Summary report: Municipality of Flora. Marine environmental investigations of Florølandet and Brandsøy: Recipient description, sewage management and environmental status 2009

Rapportnummer: 1229 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke, M. Eilertsen, G.H. Johnsen & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-688-6

Summary report: Environmental impact assessment previous to installation of a new main effluent treatment plant of the Municipality of Os

Rapportnummer: 1228 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke, M. Eilertsen, G.H. Johnsen & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-687-9

Ikke
tilgjengelig

MOM C-resipientundersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Imsland Smolt AS i Vindafjord kommune, vinteren 2009

Rapportnummer: 1227 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., A. H. Staveland & M. Eilertsen

ISBN: -

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune

Rapportnummer: 1226 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke, M. Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-686-2

Miljøundersøkelse i Orkdalsfjorden 2008-2009

Rapportnummer: 1225 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-685-5

Kvitvella kraftverk, Nord-Aurdal kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1224 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-684-8

Fiskeundersøkingar i Kjøsnesfjorden og Jølstravatnet 2001-2008

Rapportnummer: 1223 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-683-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune sommaren 2009

Rapportnummer: 1222 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad sommaren 2009

Rapportnummer: 1220 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svåsand i Jondal kommune juli 2009

Rapportnummer: 1219 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fister Smolt AS (reg. nr. R/HM 0004), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1218 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-681-7

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Sygna (reg.nr. SF/L 0001)

Rapportnummer: 1217 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-680-0

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger og modellering av avløpet til Fister Smolt AS, Hjelmeland kommune

Rapportnummer: 1216 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B. & A.H. Staveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Klungsholmen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1215 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Klungsholmen i Bømlo kommune sommaren 2009

Rapportnummer: 1214 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A. H. & E. Brekke

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sørsmolt AS (reg.nr. TK/K 010)

Rapportnummer: 1213 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-679-4

Gjervalåga kraftverk, Rødøy kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1212 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-678-7

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune

Rapportnummer: 1211 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

ISBN: 978-82-7658-677-0

Ikke
tilgjengelig

Vannkvalitet i råvann og i karene ved Sandsmolt, reg. nr. H/B 14

Rapportnummer: 1210 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2008. Ikkje Offentlig

ISBN: -

Vurdering av konsekvensar ved utslepp av Al-haldig spylevatn frå Os vassbehandlingsanlegg til Osvassdraget

Rapportnummer: 1209 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-676-3

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2008

Rapportnummer: 1207 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-674-9

Prøvefiske i 6 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2008

Rapportnummer: 1206 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-673-2

Kombinert MOM B-gransking av Skutevika og MOM C-resipientgransking av Kvingevågen i Masfjorden kommune, vinteren 2009

Rapportnummer: 1205 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A. H., B. Tveranger & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-672-5

Ungfiskundersøkingar i Etnevassdraget i Hordaland hausten 2008

Rapportnummer: 1204 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Urdal, K., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-671-8

Fiskeundersøkingar i Aurland, årsrapport for 2008

Rapportnummer: 1203 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Hellen, B. A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-670-1

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune sommaren 2009

Rapportnummer: 1202 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2008

Rapportnummer: 1201 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-669-5

Flora kommune. Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2009

Rapportnummer: 1200 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke, M. Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-668-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Karlhovden i Fusa kommune, våren 2009

Rapportnummer: 1199 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A. H. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2008

Rapportnummer: 1198 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: -

Kjørstadelva kraftverk – Konsekvensutgreiing – Fisk

Rapportnummer: 1197 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-667-1

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2008

Rapportnummer: 1196 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-666-4

Undersøking av biologisk mangfald i Spjeldpollen, Fjell kommune

Rapportnummer: 1195 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-664-0

Lav- og mosefloraen i en fossesprøytsone i Ellenelva (Tromsø): Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1194 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-625-1

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av stad for lokalisering av eit anlegg i Landroosen, Fjell kommune

Rapportnummer: 1193 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A. H. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forslag til og evaluering av konkrete tiltak innen landbruket ved eventuell ny klausulering av nedbørfeltet til Jordalsvatnet

Rapportnummer: 1192 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T. Torsteinsen

ISBN: 978-82-7658-665-7

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2008

Rapportnummer: 1191 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-663-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nappeholmane i Bømlo kommune, våren 2009

Rapportnummer: 1189 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad våren 2009

Rapportnummer: 1188 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Stordal Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1187 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H, B. A. Hellen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-662-6

Sveingard Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1186 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H, B. A. Hellen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-661-9

Rieppeelven Kraftverk, Tromsø kommune – Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1185 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H, B. A. Hellen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-660-2

Ritaelven Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1184 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H, B. A. Hellen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-659-6

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2008 og januar 2009

Rapportnummer: 1183 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-658-9

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av justert oppdrettslokalitet ved Slettnes, Sandnes kommune

Rapportnummer: 1182 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A.H., B. Tveranger & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune vinteren 2009

Rapportnummer: 1180 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke

ISBN: -

Ungfiskundersøkingar i Haugsdalselva 2004 til 2007

Rapportnummer: 1179 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-7658-656-5

Overvåking av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 2008

Rapportnummer: 1178 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-655-8

Gytefiskteljing i Osvassdraget i 2008

Rapportnummer: 1177 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-654-1

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008

Rapportnummer: 1176 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-653-4

Miljøtilstand for vassdrag og innsjøer i Voss 2008

Rapportnummer: 1175 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E. Brekke & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-652-7

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva 2004 – 2008

Rapportnummer: 1174 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-651-0

Kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Salpevika, Tysnes kommune, sommeren 2008

Rapportnummer: 1173 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: 978-82-7658-650-3

Resipientundersøkelse av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, sommeren 2008

Rapportnummer: 1172 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: 978-82-7658-649-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, januar 2009

Rapportnummer: 1171 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Glomfjord (reg. nr. N/ME 0009 + 0044)

Rapportnummer: 1170 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-648-0

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2008

Rapportnummer: 1169 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-647-3

Opphavet til rømt laksesmolt i Oltesvikbekken i Ryfylke våren 2008

Rapportnummer: 1168 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov. H. & V. Wennevik

ISBN: 978-82-7658-646-6

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og vurdering av botntilhøva ved oppdrettslokalitet Haverøy, Fjell kommune

Rapportnummer: 1167 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke

ISBN: -

Status for laks og sjøaure i Årdalsvassdraget, Ryfylke, i 2008

Rapportnummer: 1166 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Sægrov. H.

ISBN: 978-82-7658-645-9

Ikke
tilgjengelig

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi, undersøkelser 2008

Rapportnummer: 1162 Utgitt: 2009

Forfatter(e): Geir Helge Johnsen, Bjart Are Hellen, Frode Falkenberg Og Steinar Kålås

ISBN: 758-82-7658-644-2