Rapporter

Rapporter utgitt i år 2021

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 3306 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-806-9

Dybdekart for innsjøer i Bergen digitalisert 2020.

Rapportnummer: 3301 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-804-5

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg for søknad om to konsesjoner for matfiskproduksjon av ørret i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder.

Rapportnummer: 3300 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-803-8

Tilstandsrapport for Ørevatnet i 2020, Åseral kommune.

Rapportnummer: 3298 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-801-4

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Vigdarvatnet i Sveio 2020.

Rapportnummer: 3297 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen. Forundersøkelser 2011, 2013 & 2019.

Rapportnummer: 3296 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck C. J., P. G. Ihlen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-800-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved lokalitet Holevik i Bømlo kommune. November – desember 2020.

Rapportnummer: 3295 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3294 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Breivika i Nordgulen, Bremanger kommune. Resipientgransking 2020.

Rapportnummer: 3293 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & I.E. Økland

ISBN: 978-82-8308-799-4

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert matfiskproduksjon ved BioFish AS lokalitet 12079 Ljonesvågen, for Biofish Aquafarm AS.

Rapportnummer: 3292 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T., G. H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-798-7

Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2020.

Rapportnummer: 3291 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-797-0

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag på Nord-Jæren, 2020.

Rapportnummer: 3290 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Irgens, C., M. A. Hulbak, S. Skår & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-796-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Breivik S i Bømlo kommune, september 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3289 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Etablering av landbasert oppdrett ved Raudbergvika, Fjord kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3288 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-795-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Utslepp frå landbasert oppdrett på Tøfta, Averøy kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald i sjø.

Rapportnummer: 3285 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt C., M. Eilertsen & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-794-9

Ikke
tilgjengelig

Tøfta i Averøy kommune i Møre og Romsdal. Straummåling ved planlagt avløp, august – oktober 2020.

Rapportnummer: 3283 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: 978-82-8308-793-2

Tøfta i Averøy kommune i Møre og Romsdal. Førehandsgransking av utsleppsområde.

Rapportnummer: 3282 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-792-5

Etablering av avløpsreinseanlegg ved Kvasneset, Sula kommune. Konsekvensutgreiing av marint naturmangfald.

Rapportnummer: 3281 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-8308-791-8

Etablering av nytt avløpsreinseanlegg ved Kvasneset i Sula kommune. Måling av straum, modellering av straumtilhøve og innlagring av avløpsvatn.

Rapportnummer: 3280 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E., G. Dam, N. Langfeldt & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-790-1

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrom del av Kvassheimsåna, Hå kommune.

Rapportnummer: 3279 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., Irgens, C. & Kålås, S. 2021

ISBN: 978-82-8308-789-5

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i anadrom del av Vikedalvassdraget, Vindafjord kommune.

Rapportnummer: 3278 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås & S. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-788-8

Settefiskanlegget Haukå i Kinn kommune, 2020. Resipientundersøkelse.

Rapportnummer: 3277 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T., J. Tverberg & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-787-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av settefisk- og postsmoltanlegg i Mjåsundet i Gulen kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3276 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-786-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3275 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & I. E. Økland

ISBN: -