Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2000

Rapportnummer: 481 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-331-8

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 2000

Rapportnummer: 480 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

ISBN: 82-7658-329-6

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Vatnsnesvatnet på Suðuroy i Færøyene 2000

Rapportnummer: 479 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Analyse av metaller i vann- og sedimentprøver i forbindelse med utfylling i sjø ved Nye Bjølvo Kraftverk i Ålvik

Rapportnummer: 478 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2001 Ikke Offentlig

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vannbehov og resipientvurdering for Fossefisk AS, Hjelmås i Lindås

Rapportnummer: 477 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2001 Ikke Offentlig

ISBN: -

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 2000

Rapportnummer: 476 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. Og Brekke, E.

ISBN: 82-7658-326-1

Resipientvurdering av Salpevika for Heggland Smolt AS

Rapportnummer: 475 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-325-3

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 2000

Rapportnummer: 474 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-324-5

Overvåkning av vannkvalitet og krepsebestanden i Moensvatnet, Voss, i 2000

Rapportnummer: 473 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-323-7

Ikke
tilgjengelig

En vurdering av mulige effekter på vannkvaliteten av høye konsentrasjoner av dyreplankton i Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg

Rapportnummer: 472 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., E.Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar og biologisk delplan for Osenvassdraget

Rapportnummer: 471 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-322-9

Konsekvensvurdering av reguleringsinngrep i Brakedalsvassdraget, Bømlo kommune

Rapportnummer: 470 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-321-0

Ungfiskundersøkingar i tre elvar i Hardangerfjorden-Granvinelva, Opo og Jondalselva-vinteren 1999/2000

Rapportnummer: 469 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S., & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-320-2

Ikke
tilgjengelig

Status for bestandane av anadrom laksefisk i Hordaland 2000

Rapportnummer: 468 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & H.Sægrov

ISBN: 82-7658-319-9

Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 2000

Rapportnummer: 467 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-318-0

Analysar av skjellprøvar frå 12 elvar i Hordaland i 1999

Rapportnummer: 466 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-317-2

Fiskeundersøkingar i Grøndalsvatnet, Ullensvang, i 2000

Rapportnummer: 465 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke & K. Urdal

ISBN: 82-7658-315-6

Fiskeundersøkingar i Haugsdalselva 1995-1999

Rapportnummer: 464 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-314-8

Ikke
tilgjengelig

Tilstanden i Espelandsvatnet i 2000

Rapportnummer: 463 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Herlandvatnet og Kvernhuselven på Atløy, og resipentundersøkelse i Herlandsvika

Rapportnummer: 462 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & K.Urdal

ISBN: 82-7658-312-1

Ikke
tilgjengelig

Søknad om utviding av konsesjon for Skippersmolt AS. Både til fiskeri og til NVE !

Rapportnummer: 461 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2000 Ikke Offentlig

ISBN: -

Enkle undersøkelser ved fem oppdrettslokaliteter for Hordalaks i Sund kommune juli 2000

Rapportnummer: 460 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-311-3

Ikke
tilgjengelig

Prosjekt “Limnobase” IKKJE OFFENTLEG

Rapportnummer: 459 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & G.Møster 2000. Ikkje Offentleg

ISBN: -

Beskrivelse av Kvitebergsvatnet i Ølve, Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 458 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-310-5