Rapporter

Rådgivende Biologers rapporter

Rådgivende Biologer utgir hvert år en rekke rapporter for oppdragsgivere.
Over 1000 av våre rapporter er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format.

Rapportene er som standard sortert i omvendt kronologisk rekkefølge etter nummer på denne siden.
Du kan bruke filter- eller søkefunksjonen for å finne rapporter.

Ta kontakt for mer informasjon angående eksisterende rapporter som ikke er tilgjengelig for nedlasting, eller om du ønsker mer informasjon.

Alle rapporter

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1999

Rapportnummer: 433 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-285-0

Ikke
tilgjengelig

Søknad om utviding av konsesjon for Kvernsmolt AS

Rapportnummer: 432 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2000 Ikke Offentlig

ISBN: -

Undersøkelser av fem marine resipienter i Fjell kommune 2000

Rapportnummer: 431 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-284-2

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 1999

Rapportnummer: 430 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S., K. Birkeland & S. D. Elnan.

ISBN: 82-7658-283-4

Analyse av aureskjell frå Snipsøyrvatnet

Rapportnummer: 429 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-282-6

Resipientvurdering av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, januar 2000

Rapportnummer: 428 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-281-8

Fiskeundersøkingar i Håelva i 1999

Rapportnummer: 427 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-279-6

Beskrivelse av miljøkonsekvenser ved bruk av treflis til bygging av skogsveier

Rapportnummer: 426 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-278-8

Ikke
tilgjengelig

Undersøkingar av gytefisk og ungfisk i Jølstra og Anga hausten 1999

Rapportnummer: 425 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: -

Biologisk grunnlag for driftsplan for Steinsdalselva i Kvam herad

Rapportnummer: 424 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-276-1

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1999

Rapportnummer: 423 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-275-3

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1999. Kørelen og Fjæreidvatnet

Rapportnummer: 422 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., E. Brekke & Johnsen, G.H.,

ISBN: 82-7658-274-5

Kjøsnesfjorden kraftverk – Konsekvensutgreiing. Fiskebiologiske undersøkingar

Rapportnummer: 421 Utgitt: 2000

Forfatter(e): H. Sægrov

ISBN: 82-7658-273-7

Fiskeundersøkingar i Botnaelv-vassdraget i Kvam, og konsekvensvurdering for overføring av Kannikebekken

Rapportnummer: 420 Utgitt: 2000

Forfatter(e): H. Sægrov, B. A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-272-9

Vurdering av resipienter i Fedje, basert på innsamlete vannprøver 1999

Rapportnummer: 419 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-271-0

Ikke
tilgjengelig

Tilstanden i Kvernavatnet i 1999 og miljøvirkningene fra fiskeanlegget i årene 1993-1999

Rapportnummer: 418 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Tilstanden i Espelandsvatnet i 1999 og miljøvirkningene fra fiskeanlegget i årene 1996-1999

Rapportnummer: 417 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-270-2

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999

Rapportnummer: 416 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Bjørklund, A. E.

ISBN: 82-7658-269-9

Ungfiskundersøkingar i 6 elvar med bestandar av anadrom laksefisk i Hordaland i 1998

Rapportnummer: 415 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Kålås, S, B. A. Hellen & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-328-8

Ikke
tilgjengelig

Biologisk mangfold: Dyreplankton i Hordaland, statusrapport 1 Ikkje offentleg

Rapportnummer: 414 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

ISBN: -

Resipientvurdering i forbindelse med Øksna bruk sitt utslipp til Figgjo

Rapportnummer: 413 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-268-0

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1998 og våren 1999

Rapportnummer: 412 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-267-2

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen juni 1999

Rapportnummer: 411 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 1999. Ikke Nummerert

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Retningslinjer for prøvefiske i Hordaland høsten 1999

Rapportnummer: 410 Utgitt: 1999

Forfatter(e): Hellen,B.A., G.H. Johnsen & H. Sægrov

ISBN: -